Znak sprawy: ZP.271.12.2019
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)


„ Dostawa oleju opałowego do Szkół Podstawowych w Bedlnie, Szewcach Nadolnych, Żeronicach

od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.”
TRYB POSTĘPOWANIA: PRZETARG NIEOGRANICZONYPostępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „Pzp”.


Zamówienie o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.Publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05 grudnia 2019 roku;

Nr 632920-N-2019


Wspólny słownik zamówień (CPV): 09135100-5 – olej opałowy
ZATWIERDZIŁ:

WÓJT GMINY BEDLNO

JÓZEF IGNACZEWSKIBedlno, dn. 05 grudnia 2019 roku

 1. ZAMAWIAJĄCY

GMINA BEDLNO

Adres: Bedlno 24, 99 – 311 Bedlno

e-mail: ug@bedlno.pl

godziny pracy: PN-PT godz.07:30-15:30

tel: (24) 282 14 20

fax: (24) 282 17 50

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
   z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „Pzp”, a którego wartość szacunkowa nie przekracza progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

  2. Dokonując oceny ofert Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania
   tzn. „procedury odwróconej”, określonej w art. 24aa Pzp.

  3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny
   (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 i 1495), jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Rodzaj zamówienia: Dostawy

  2. Przedmiot zamówienia: Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Podstawowych w: Bedlnie, Szewcach Nadolnych, Żeronicach

  1. Szacunkowa ilość zamówienia: 82 000 dm3.

Podana ilość oleju jest wielkością szacunkową i może ulec zmianie w zależności
od warunków atmosferycznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie względem Zamawiającego z tytułu konieczności wykorzystania pełnej ilości oleju opałowego.

  1. Olej opałowy lekki będący przedmiotem zamówienia musi posiadać parametry techniczne:

   1. gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż 0,860 g/ml;

   2. temperatura zapłonu nie niższa niż 56ºC;

   3. lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż 6,0 mm2/s;

   4. zawartość siarki nie więcej niż 0,10 %/m/m;

   5. pozostałość po skoksowaniu nie większa niż 0,3 %/m/m;

   6. pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m;

   7. zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg;

   8. zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg;

   9. wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg;

   10. temperatura płynięcia nie wyższa niż – 20ºC.

  1. Miejsce realizacji zamówienia: Szkoła Podstawowa w Bedlnie, Szkoła Podstawowa w Szewcach Nadolnych, Szkoła Podstawowa w Żeronicach

   1. Podstawą do wystawienia faktury będzie cena z dnia zamówienia. Wynagrodzenie za przedmiot umowy zawierać musi koszty załadunku, transportu, rozładunku, ważenia.

   2. Dostawy będą realizowane w godzinach 7:00-15:00 po uprzednim dokonaniu zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego telefonicznie lub mailem
    w terminie zagwarantowanym przez Wykonawcę. Jeśli Wykonawca nie dostosuje się do wyznaczonych przez Zamawiającego godzin dostaw i przyjazd w godzinach wcześniejszych lub późniejszych spowoduje przestój
    - Zamawiający nie ponosi za to odpowiedzialności.

   3. Dowodem zrealizowania każdorazowej dostawy będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia towaru dokonane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Rozliczenie w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego następować będzie sukcesywnie w oparciu o faktycznie zrealizowane dostawy częściowe. Zamawiający wymaga terminu płatności faktury VAT wynoszącego 21 dni.

   4. Wykonawca wystawia fakturę po dostawie każdej partii oleju.

  1. Informacje dotyczące składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  2. Informacje dotyczące składania ofert wariantowych: Zamawiający
   nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  3. Informacje dotyczące zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

  1. Informacje dotyczące zastosowania aukcji elektronicznej: Zamawiający
   nie przewiduje dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  1. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
   26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040,1043, 1495):

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

  1. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09135100-5 – olej opałowy.

  2. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.12.2020 roku.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt. 5.1.1. - 5.1.5.

   1. Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej lub czynności objętej niniejszym postępowaniem: Wykonawca posiada koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania zamówienia (zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755, 730, 1435, 1495, 1517, 1520, 1524, 1556). Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie metodą spełnia\nie spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy.

   1. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Wykonawca posiada ubezpieczenie
    od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
    z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia min. 300 000,00 PLN
    (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100). Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie metodą spełnia\nie spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy. Zakres ubezpieczenia powinien być dodatkowo rozszerzony
    i obejmować szkodę wyrządzoną przez inne podmioty/podwykonawców, jeżeli Wykonawca zamierza zatrudnić inne podmioty/podwykonawców przy wykonywaniu zamówienia, zgodnie z art. 22c ust.1 pkt 3 Pzp.

   2. Wykonawca posiada zdolność techniczną i zawodową: Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku szczegółowego opisu warunku.

   3. Wykonawca spełnia warunek w zakresie zakładów pracy chronionej oraz innych wykonawców: Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku szczegółowego opisu warunku.

   4. Wykonawca spełnia warunek poprzez poleganie na potencjale „innych podmiotów”:

    1. Zgodnie z art. 23 Pzp przepisy i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się
     o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem punktu 5.1.5.4. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
     w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
     w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

    2. W wypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek, o którym mowa w punkcie 5.1.1. mogą wykazać jedynie te podmioty, które będą realizować część zamówienia, do której wykonania wymagane jest posiadanie wymienionych w tym punkcie uprawnień.

    3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5.1.2., w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
     do konkretnego zamówienia, lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

    4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

    5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp.

    6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

    7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 5.1.5.5., nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

     1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

     2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże spełnienie warunków udziału
      w postępowaniu, o których mowa w punkcie. 5.1.1.

  1. PODSTAWY WYKLUCZENIA

   1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.

   2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5.

   3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę
    z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.

   4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania
    o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust.12 Pzp.

 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA.

  1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte
   w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  2. Wykonawca dołącza również uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale, jeżeli Wykonawca działa przez pełnomocników.

  3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,
   w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenia dotyczące tych podmiotów.

  4. Wykonawca, który powierza część zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
   w postępowaniu składa oświadczenia dotyczące tych podmiotów.

  5. W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenia, o których mowa w pkt. 6.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

  6. Każdy Wykonawca, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369,1571.1667). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające,
   że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
   w postępowaniu. Powyższe oświadczenie należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

  7. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 4 dni, składa aktualne na dzień składania oświadczeń następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp:

   1. aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami;

   2. opłaconą polisę, a jeżeli Wykonawca z uzasadnionej przyczyny nie może złożyć tego dokumentu inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 300 000 PLN.

  1. Dodatkowe informacje.

   1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

   2. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych
    do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

   3. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

   4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 Pzp, jeżeli posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
    w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
    17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz.700,730.848,1590).

   5. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

  1. Forma składanych dokumentów.

   1. Oświadczenia składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych
    w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

   2. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

   3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub
    w formie elektronicznej.

   4. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

 1. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
  Z WYKONAWCAMI ORAZ WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH
  DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

  1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek
   o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 7.1., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

  2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 7.1.

  1. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

  2. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych
   w Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

  2. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres Zamawiającego podany w pkt. 1 niniejszej SIWZ.

  1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu tj. (24) 282 17 50 oraz drogą elektroniczną email: ug@bedlno.pl z tym, że każda ze stron,
   na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

  2. W przypadku gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne, Zamawiający może zwrócić się o ponowne ich przesłanie za pomocą innego sposobu wymienionego w SIWZ.

  3. Wybrany sposób przekazywania wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna,
   z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Pzp.

  4. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Bedlno Pani Magdalena Gawrońska Tel. 24 282 12 52

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ I TERMIN OTWARCIA OFERT

  1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

  2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  3. Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

  1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
   w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
   i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

  3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień SIWZ.

  4. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

  5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie
   do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

  6. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli
   w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (formularz oferty, oświadczenia) podpis powinien być czytelny (imię i nazwisko i opatrzony pieczęcią imienną). Pozostałe strony mogą być parafowane.

  7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

  8. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom.

  1. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób:


NR sprawy: ZP.271.12.2019

Oferta na przetarg:

„Dostawa oleju opałowego do Szkół Podstawowych w Bedlnie, Szewcach Nadolnych, Żeronicach

od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

NIE OTWIERAĆ przed dniem 16.12.2019 roku godz. 10:00

  1. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy,
   by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

  2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 10.9. oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

  3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 Pzp.

  4. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.

  5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  1. Oferty należy składać do dnia 16.12.2019 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Urzędu Gminy Bedlno. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 Pzp.

  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Bedlno adres: Bedlno 24, 99- 311 Bedlno sala konferencyjna

  3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w poszczególnych ofertach.

  4. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nazw firm oraz adresów Wykonawców, który złożyli oferty
   w terminie, cen, terminów wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

  1. Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

  2. Wymienioną w pkt. 12.1. cenę deklaruje się na formularzu oferty załączonym
   do SIWZ, podając: cenę netto, kwotę VAT, opust oraz cenę brutto.

  3. Zaoferowana cena musi zawierać wszelkie koszty Wykonawcy związane
   z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego
   z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.

  4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc
   po przecinku.

  5. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku od towarów i usług niezgodnej
   z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

  6. Błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 Pzp, spowoduje odrzucenie oferty.

 1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
  I SPOSOBU OCENY OFERT.

  1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium: cena
   w złotych – 100% .

  2. Przez ,,cenę” Zamawiający rozumie koszt wykonania całego zamówienia
   z podatkiem VAT wskazany przez Wykonawcę w ofercie.

  3. Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe. Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać 100 pkt.

  4. Ocena punktowa kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułą:

najniższa cena brutto z rozpatrywanych ofert

ilość punktów dla kryterium ceny oferty = --------------------------------------------- x 100 pkt.

cena brutto

oferty rozpatrywanejZamawiający wybierze ofertę, która otrzymała najwyższą liczbę punktów.

  1. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc
   po przecinku.

  2. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego oferty.

  3. Zamawiający dokona oceny ofert w sposób określony w art. 24aa ust.1. Pzp.

 1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
  W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 Pzp.

  2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

   1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona
    i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

   2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

   3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
    a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

   1. unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  1. Informacje o których mowa w pkt. 14.2. Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej.

  2. W przypadku zastosowania procedury przez Zamawiającego, o której mowa
   w pkt. 13.7., jeżeli Wykonawca, o którym mowa w tym punkcie, uchyla się
   od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

  3. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni podpisze umowę.

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

 1. WZÓR UMOWY

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

 1. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone przepisami Pzp (Dział VI Ustawy).

 1. PODWYKONAWCY

  1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

  2. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

 1. INNE

  1. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.

 1. ZAŁĄCZNIKI

załącznik nr 1

formularz oferty

załącznik nr 2

formularz oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp

załącznik nr 3

formularz oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp

załącznik nr 4

formularz oświadczenia o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy

załącznik nr 5

wzór umowy
Załącznik nr 1 do SIWZ

......................................., ................................

miejscowość dnia


„Dostawa oleju opałowego do Szkół Podstawowych w Bedlnie, Szewcach Nadolnych, Żeronicach od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku


FORMULARZ OFERTOWY


Zamawiający:


Gmina Bedlno

Adres: Bedlno 24, 99 – 311 Bedlno


e-mail: ug@bedlno.pl

godziny pracy: PN-PT godz.07:30-15:30

tel: (24) 282 14 20

fax: (24) 282 17 50


Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Siedziba: ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

Nr tel.: …........................................................ Nr faksu: ….........................................................

Adres e-mail firmowy …............................................................................................................

NIP………………………………………………………………………………………………REGON.…………………………………………………………………………………………

Nr rachunku bankowego …………………..……………………………………………………

Osoba do kontaktu w sprawie oferty …………...........…………………………………………..

nr telefonu ………………………………………………………………………………………


W odpowiedzi na ogłoszenie w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w SIWZ przedmiotowego przetargu przy jednoczesnym uwzględnieniu stałej przez cały okres trwania umowy stawki opustu w porównaniu do cen producenta:


.............................................. %

(proponowany opust)
Cena za realizację zamówienia wynosi

(nw. cena zawiera cenę opału, załadunek, rozładunek, transport, ważenie):


 1. Cena netto za 1000 dm3 oleju opałowego (bez podatku VAT):


………......................…... zł - ..................... zł = .............................................zł

(cena netto w zł za 1000 dm3 oleju opałowego u Producenta/ Dystrybutora, opublikowana na jego stronie internetowej obowiązująca
w dniu 11 grudnia 2019 r.


(opust przeliczony na zł)

(cena netto w zł u Wykonawcy za 1000 dm3 oleju opałowego,

z dokładnośc