Ogłoszenie nr 632063-N-2019 z dnia 2019-12-05 r.

Gmina Bedlno: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bedlno.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bedlno, krajowy numer identyfikacyjny 61101554300000, ul. Bedlno  24 , 99-311  Bedlno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 2821420, 2821770, 2821771, e-mail ug@bedlno.pl, faks 24 282 17 50.
Adres strony internetowej (URL): http://ugbedlno.bip.org.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://ugbedlno.bip.org.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Adres:
Urząd Gminy w Bedlnie, bedlno 24, 99-311 Bedlno

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bedlno.
Numer referencyjny: ZP.271.11.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Bedlno, w terminie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku. 2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia odbiór i zagospodarowanie następujących odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz tekstylia i odzież oraz zmieszane odpady komunalne. Przykładowe kategorie/kody odpadów do odbioru (w tym PSZOK): Kategoria odpadu Kod odpadu Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 Szkło 15 01 07, 15 01 06, 20 01 02 Metale 15 01 04, 15 01 06, 20 01 40 Tworzywa sztuczne 15 01 02, 15 01 06, 20 01 39 Opakowania wielomateriałowe 15 01 05, 15 01 06 Papier 15 01 01, 20 01 01 Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 Odpady budowlane i rozbiórkowe 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 01 80, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 06 04, 17 09 04, ex. 20 03 99 - inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe Pozostałe komunalne odpady niebezpieczne 15 01 10*, 15 01 11*, 20 01 21* (termometry rtęciowe), 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 37* Przeterminowane leki i chemikalia 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 80, 08 01 12 Przeterminowane oleje i tłuszcze 20 01 25, 20 01 26* Opony 16 01 03 Zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory 20 01 33*, 20 01 34 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36 Popioły z gospodarstw domowych 20 01 99 Odzież 20 01 10 Tekstylia 20 01 11 Pozostałe odpady komunalne 20 01 38, 20 02 02, 20 02 03 Bioodpady 20 01 08, 20 02 01 3) Realizując zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych, o których mowa w pkt. 2), podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do: a) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji komunalnej w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i odzysku zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy w przedmiotowym zakresie; zagospodarowanie i odbiór odpadów ma zostać potwierdzone kartą przekazania odpadów (rozumianą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 819), potwierdzającą wagę odpadów komunalnych przyjętych do instalacji. Karta przekazania odpadów będzie podstawą do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, b) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z zasadami postępowania z odpadami, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) lub samodzielnego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, c) przekazywania odpadów komunalnych z PSZOK do instalacji odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, określoną w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach. 4) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje transport odebranych odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów lub instalacji komunalnych. 5) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia wyposaża nieruchomości zamieszkałe w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz worki lub pojemniki do zbiórki selektywnej, które muszą odpowiadać wymogom określonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bedlno. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia naprawy i konserwacji pojemników. Pojemniki powinny być przystosowane do obsługi przez specjalistyczne środki transportu odpadów komunalnych. Worki na odpady powinny być wykonane z materiału o wytrzymałości odpowiedniej do ich pojemności z oznaczeniem właściwych odpadów do nich trafiających. Określa się następujące pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych: 1 ) w kolorze żółtym, oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – z przeznaczeniem na frakcje odpadów: odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe (razem); 2) w kolorze zielonym, oznaczone napisem „Szkło” – z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; 3) w kolorze niebieskim, oznaczone napisem „Papier” – z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; 4) w kolorze brązowym, oznaczone napisem „Bio” - z przeznaczeniem na bioodpady; 5) w kolorze czarnym, oznaczone napisem „Zmieszane” – z przeznaczeniem na zmieszane odpady komunalne. Ilość i pojemność pojemników/worków powinna być dostosowana do ilości osób z nich korzystających, przy czym na jednego mieszkańca zabudowy jednorodzinnej lub wielorodzinnej powinno przypadać co najmniej: 20 l pojemności pojemników na zmieszane odpady komunalne, 20 l pojemności pojemników lub worków na frakcje odpadów: odpady z metali w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe (razem), 15 l pojemności pojemników lub worków na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, 15 l pojemności pojemników lub worków odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła oraz 5 l worków na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (odpady kuchenne, odpady zielone) - (jeśli właściciel nie kompostuje odpadów ulegających biodegradacji). Ilość pojemników będzie odpowiadała zapotrzebowaniu przedstawionemu Wykonawcy przez Zamawiającego. Zapotrzebowanie na worki Wykonawca uzgodni z właścicielami nieruchomości przy uwzględnieniu wymaganych minimalnych pojemności. 6) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewni: specjalne pojemniki do zbierania przeterminowanych leków w wyznaczonych aptekach oraz specjalne pojemniki do zbierania zużytych baterii w siedzibie Urzędu Gminy Bedlno oraz szkołach zlokalizowanych na terenie gminy Bedlno. 7) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewni wyposażenie „gniazda odbioru odpadów ulegających biodegradacji” w Bedlnie, w odpowiednie pojemniki/kontenery. 8) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania, uruchomienia, prowadzenia i obsługi na własny koszt co najmniej jednego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwanego dalej: PSZOK), na potrzeby mieszkańców gminy Bedlno, zlokalizowanego w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Zamawiający wymaga aby punkt PSZOK był czynny co najmniej jeden dzień w tygodniu w godzinach 7.00-15.00. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 8 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90513100-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90500000-2
90600000-3
90511200-4
90512000-9
90514000-3
90533000-2
90511300-5
90511000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy p.z.p. polegających na powtórzeniu podobnych usług do wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-01   lub zakończenia: 2020-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek spełni wykonawca, który: a) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), prowadzonego przez Wójta Gminy Bedlno w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, b) posiada aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i następne ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), i który to rejestr stanowi element Bazy Danych o Odpadach, w zakresie dotyczącym zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1466 z późn. zm.), c) posiada aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i następne ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), i który to rejestr stanowi element Bazy Danych o Odpadach, w zakresie transportu odpadów obejmujących co najmniej rodzaje i kody odpadów wskazane w załączniku nr 8 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. I.1.2).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek spełni wykonawca, który ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek spełni wykonawca, który: a) będzie dysponował na czas realizacji zadania: • co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych; • co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych; • co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej; • bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie Gminy Bedlno lub w odległości nie większej niż 60 km od granic tej gminy spełniającą wymagania stosownych przepisów wykonawczych ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; b) wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał lub wykonuje minimum jedną usługę polegającą na odbiorze lub odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie (z nieruchomości zamieszkałych lub z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych) w ilości łącznej odpadów nie mniejszej niż 800,00 Mg w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Bedlno, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia - na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w Dz.V pkt.1.1. lit. a) SIWZ; 2. Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i następne ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), w zakresie dotyczącym zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1466 z późn. zm.) - na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w Dz.V pkt.1.1. lit. b) SIWZ; 3. Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i następne ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), jako podmiot transportujący odpady w zakresie obejmującym co najmniej rodzaje i kody odpadów wskazane w załączniku nr 8 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. I.1.2) - na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w Dz.V pkt.1.1. lit. c) SIWZ; 4. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500.000,00 zł - na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w Dz.V pkt.1.2. lit. a) SIWZ; Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji - art. 26 ust. 2c ustawy Pzp. 5. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wg załącznika nr 5 do SIWZ)- na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w Dz.V pkt. 1.3. lit. a) SIWZ; 6. Wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wg załącznika nr 4 do SIWZ). Dowodami są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w Dz.V pkt. 1.3. b) SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta (załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od .... do .... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W przypadku zastrzeżenia informacji przez wykonawcę zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp). 3. Pełnomocnictwo ( jeżeli dotyczy). 4. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust.2 ustawy Pzp) – jeżeli dotyczy dołączamy do oferty. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Powyższe należy złożyć wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto oferty60,00
Kryterium środowiskowe - emisja spalin i hałasu 20,00
Edukacja ekologiczna 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się zmian umowy sprzecznych z treścią oferty poza przypadkami opisanymi w ust. 3. Kierując się zapisami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy p.z.p. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących sytuacjach: 1) wystąpienie sytuacji niemożliwych do przewidzenia w czasie prowadzenia usługi tj. siły wyższej - siła wyższa oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i będące poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, lub inne okoliczności niezależne od Zamawiającego, w tym takie, których Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć; 2) wystąpienie zmiany przepisów podatkowych: stawki podatku VAT lub innych obciążeń publiczno-prawnych - w takim przypadku niezmienna pozostaje cena netto podana przez Wykonawcę w ofercie, zaś stosownej zmianie ulega cena brutto; 3) zmiany innych przepisów prawa niż wymienione w pkt 2 jeżeli będą one miały wpływ na sposób realizacji zamówienia lub zakres praw i obowiązków stron. 4. Dopuszczalny zakres zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje możliwość zmiany terminów harmonogramu świadczonych usług poprzez dostosowanie go do aktualnych potrzeb. 5. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy niestanowiących zmian w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, a w szczególności: 1) zmian ilości nieruchomości (posesji), z których odbierane i zagospodarowywane są odpady komunalne; 2) zmian ilości lub pojemności pojemników (kontenerów), worków; 3) zmian harmonogramu odbioru odpadów; 4) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny; 5) zmian w sposobie dokonywania płatności, rozliczania; 6) zmian danych Wykonawcy np. zmiana adresu, konta bankowego, osób kontaktowych itp.; 7) zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bedlno lub innych uchwał dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; w trakcie obowiązywania umowy dopuszcza się aneksowanie umowy mające na celu dostosowanie jej treści do zmienionego regulaminu i innych uchwał bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy. 6. Warunki dokonania zmian: 1) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności; 2) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy: a) opisze zaistniałe okoliczności, b) uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności, c) obliczy koszty zmiany, jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, d) opisze wpływ zmian na termin wykonania umowy, na harmonogram; 3) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 7. Zmiany określone w ust. 5 pkt 1, 2, 3 nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy. 8. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o: 1) zmianie siedziby lub nazwy firmy; 2) zmianie osób reprezentujących; 3) ogłoszeniu upadłości; 4) ogłoszeniu likwidacji; 5) zawieszeniu działalności; 6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 9. Oprócz powyższych zmian, dopuszcza się zmiany w umowie, o których mowa w art. 144 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w wysokości nie przekraczającej 10% wartości zamówienia, określonej pierwotnie w umowie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-13, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Łąpieś
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-05 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-05 11:30:06
  • Liczba odsłon: 183
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665174]

przewiń do góry