OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

  

    Wójt Gminy Bedlno ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

     na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej będącej własnością 

    Gminy Bedlno położonej przy drodze gminnej w miejscowości    

     Stanisławice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze

     127/5 o pow. 1,54 ha.

 

Dane dotyczące  nieruchomości oraz warunki przetargu :

 

1. Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Kutnie

    Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr 26771.

    Cena wywoławcza wynosi : 30.000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy

    złotych). Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek

    VAT w wysokości 22 %.

2. Postąpienie przy licytacji nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej

    z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 300,00 zł (słownie:

    trzysta złotych).

3. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –

    brak planu, rodzaj użytku: Tr- tereny różne.

4. Przetarg odbędzie się w dniu 11 września 2006 roku o godzinie 10.00   w

    Urzędzie Gminy Bedlno, w sali konferencyjnej.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości

   10% ceny wywoławczej tj. 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych),

   płatne gotówką co najmniej na 3 dni przed otwarciem przetargu tj. najpóźniej

   do 5 września 2006 r. na konto Urzędu Gminy Bedlno umiejscowione w  

   Banku Spółdzielczym „Wspólna Praca” w Kutnie

   Nr 28 9021 0008 0010 6454 2000 0028 lub w kasie Urzędu Gminy Bedlno do 

   godziny 13.30

   W przypadku wpłaty na rachunek bankowy za datę wniesienia wadium uważa

   się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Bedlno. 

6. Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,

    a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni

    roboczych od zakończenia przetargu, bez prawa do odsetek.

7. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg

    wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

8. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu 

    komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

9. Wylicytowana należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed 

    zawarciem aktu notarialnego. 

10. Wszelkie koszty związane z notarialną umową sprzedaży ponosi nabywca

    nieruchomości.

 

Dodatkowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Bedlno, powiat Kutnowski, woj. Łódzkie,  pokój nr 15 lub tel. (024) 282-17-61 lub 282-14-23.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jankowska Dorota
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-08-21 08:22:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-20 10:39:30
  • Liczba odsłon: 298
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665131]

przewiń do góry