Bedlno, dn. 30.07.2019 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

 

Zawiadomienie – informacja z otwarcia ofert

 

Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Budowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bedlno, Gmina Bedlno.” przekazuje informacje dotyczące:

a)      Kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: Na sfinansowanie zadania Zamawiający przeznaczył kwotę  252.882,61  złotych netto, 311.045,61  złotych brutto

b)      Firm oraz adresów wykonawców którzy złożyli oferty w terminie, ceny, okresu gwarancji i terminu wykonania zamówienia:

Uwaga: Zamawiający nie podaje informacji dotyczących płatności ponieważ określił w SIWZ, jednakowo dla wszystkich bez możliwości dokonywania zmian przez Wykonawców w druku ofertowym.

 

Nr

oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Cena Brutto

Gwarancja

Termin wykonania zamówienia

1

DES Sp. z o. o.

ul. Domaniewska 17/19, lok. 133

02-672 Warszawa

 

269.739,00

 

30 m-cy

 

30.08.2019 r.

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 13,

99-300 Kutno

 

244.858,40

 

30 m-cy

 

13.09.2019 r.

3

Firma Transportowo-Handlowa „WOTEX” Wojciech Wacławski

Micin 12, 99-314 Krzyżanów

 

276.127,94

 

30 m-cy

 

30.09.2019 r.

4

Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe „FA-BUD” Michał Nowacki,

Pniewo Małe 16, 99-311 Bedlno

 

282.900,00

 

30 m-cy

 

30.09.2019 r.

 

Wykonawca zobowiązany jest w terminie  3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg. Załącznika nr 5.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody , że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania informacji faksem nr 24 282 17 50 oraz niezwłocznie przesłać za pośrednictwem poczty na adres siedziby Zamawiającego lub złożyć osobiście.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-07-30 13:24:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-30 13:24:24
  • Liczba odsłon: 163
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry