Bedlno, dnia  23.07.2019 r.

BD.271.7.2019

 

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

                                                                                  

 

 

     Dotyczy: przetargu  nieograniczonego  na  wykonanie:” Remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych i destruktowych dróg gminnych”.

 

                                                                                       

                                                                                     Zawiadomienie

                                                                         – informacja z otwarcia ofert

 

 

Na podstawie art. 86ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający  informuje, że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na wykonanie zadania pn.:

  „Wykonanie   remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych i destruktowych   dróg gminnych”

Przekazuje informacje dotyczące:

a) kwoty jakiej zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  „Wykonanie   remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych i destruktowych   dróg gminnych” – w wysokości  brutto 25000,00zł.

b) firm oraz adresów wykonawców , którzy złożyli oferty w terminie, ceny, okresu gwarancji i terminu wykonania zamówienia:

Uwaga: Zamawiający nie podaje informacji dotyczących warunków płatności ponieważ określił w SIWZ, jednakowo dla wszystkich wykonawców bez możliwości dokonania zmian przez wykonawców w druku ofertowym.

 

 

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Cena brutto

Okres realizacji

 gwarancja

1

Firma Transportowo-Handlowa „WOTEX” Wojciech Wacławski , Micin 12, 99-314 Krzyżanów

98,40 za 1m2- nawierzchnia bitumiczna,

82,13 za 1 m2- nawierzchnia destruktowa

30.07.2019

24 miesiące

 

 

  1. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg. Załącznika nr 8.
  2. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
  3. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania informacji faksem nr 24 282 17 50 oraz niezwłocznie przesłać za pośrednictwem poczty na adres siedziby zamawiającego lub złożyć osobiście.

  

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-07-23 15:04:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-23 15:04:02
  • Liczba odsłon: 209
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry