Zamawiający:

Gmina Bedlno

Bedlno 24

99-311 Bedlno

 Bedlno, dnia  12.06.2019r.

ZP.271.5.2019

                                                                                                   
                                                                                                    

              Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty                                       

                                                                                                  

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  „Odbiór i zagospodarowanie  odpadów komunalnych od  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych z terenu  Gminy  Bedlno”

 

            Na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający  informuje,                                   że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na wykonanie zadania                           pn.: „Odbiór  i   zagospodarowanie   odpadów   komunalnych   od   właścicieli   nieruchomości     zamieszkałych  z  terenu   Gminy  Bedlno, którego otwarcia ofert dokonano w dn. 10 czerwca 2019 r. za  najkorzystniejszą  uznano  ofertę  Wykonawcy,   którym   jest:

 

    PreZero Service Centrum Sp.    z  o.o.,   99-300  Kutno,   ul. Łąkoszyńska 127        

Uzasadnienie:

    PreZero Service Centrum Sp.    z  o.o  złożyło ofertę najkorzystniejszą  w postępowaniu, zgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała największą ilość  punktów przy kryterium:           1. cena brutto – 60%,  2. termin płatności faktury – 20%,  3. kryterium środowiskowe – 20%.

 

 

Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i  porównania  złożonych ofert:

       

 

Nr oferty

 

Firma (nazwa) albo imię i nazwisko  oraz siedziba  i adres wykonawcy

Punktacja przyznana ofertom

Cena brutto oferty

(waga 60 pkt)

Termin płatności faktury

 (waga  20 pkt)

Kryterium środowiskowe  (oferowana liczba akcji promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych)

 (waga  20 pkt)

Suma punktów łącznie

1.

 

PreZero Service Centrum Sp.    z  o.o.,   99-300  Kutno,   ul. Łąkoszyńska 127     

60

20

0

80

 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym                w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odrzucono następujące oferty:     nie odrzucono żadnej oferty. 

3. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy.  

 

Wójt Gminy Bedlno

/-/Józef Ignaczewski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Łąpieś
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-06-12 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-12 15:17:34
  • Liczba odsłon: 156
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry