Zamawiający:

Gmina Bedlno

Bedlno 24

99-311 Bedlno

 

Bedlno, dnia 25.04.2019 r.

ZP.271.4.2019

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Dotyczy:  postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bedlno”.

 

 Zamawiający informuje:

1. Zamawiający informuje, że na podstawie  art. 93 ust. 1  pkt  4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) unieważnia postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Na sfinansowanie zamówienia  Zamawiający przeznaczył  kwotę: 367 632,00 złotych brutto.

3. Dane o ofertach:

- liczba złożonych ofert: 1

- liczba odrzuconych ofert: 0

- liczba wykluczonych wykonawców: 0

4. Uzasadnienie.

Oferta złożona przez TONSMEIER Centrum  Sp.    z  o.o.,   99-300  Kutno,   ul. Łąkoszyńska 127 opiewa na kwotę 414 331,20 zł brutto (60 pkt), termin płatności faktury  - 30 dni od daty  złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury (20 pkt), kryterium środowiskowe  - oferowana liczba akcji promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych  - 0 akcji  (0 pkt).

Mając na uwadze, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 367 632,00 złotych brutto i nie jest w stanie zwiększyć tych środków, należy uznać, że spełnione zostały przesłanki unieważnienia postępowania w trybie  art. 93 ust. 1  pkt  4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

 

Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Łąpieś
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-04-25 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-25 13:15:07
  • Liczba odsłon: 148
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry