Bedlno, dnia 28. 12. 2018 r.

Zamawiający:

Gmina Bedlno

Bedlno 24

99-311 Bedlno


ZP.271. 19. 2018


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I PŁYNNYCH

ZE SZKÓŁ: Gimnazjum w Bedlnie, Szkół Podstawowych w: Żeronicach, Szewcach

Nadolnych, Pniewie, Pleckiej Dąbrowie, Bedlnie dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie nieczystości stałych i płynnych ze szkół: Gimnazjum w Bedlnie, Szkół Podstawowych w: Żeronicach, Szewcach Nadolnych, Pniewie, Pleckiej Dąbrowie, Bedlnie dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno”


 1. za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest:


TONSMEIER Centrum Sp. z o.o., 99-300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 127

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała największą liczbę punktów przy kryterium:

 1. cena – 60 %,

 2. termin płatności za wywóz nieczystości stałych i płynnych od 22 do 30 dni - – 40 %.


Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w

kryterium cena

Termin płatności za wywóz nieczystości stałych i płynnych

Razem punktacja

1.


TONSMEIER Centrum Sp. z o.o., 99-300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 127

60

40

100


 1. Zamawiający informuje, że umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego zawrze zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2.  Odrzucono następujące oferty: nie odrzucono żadnej oferty.

 3.  Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy.


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-28 12:26:47
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-28 12:27:56
 • Liczba odsłon: 158
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1605087]

przewiń do góry