I SESJA RADY GMINY BEDLNO
II SESJA RADY GMINY BEDLNO

Uchwała Nr II/3/2018 z dnia 03 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bedlno

Uchwała Nr II/4/2018 z dnia 03 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości limitu kilometrów w jazdach lokalnych oraz podróżach służbowych (jazdy zamiejscowe) dla Wójta Gminy Bedlno

Uchwała Nr II/5/2018 z dnia 03 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów Gminy Bedlno

Uchwała Nr II/6/2018 z dnia 03 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Gminy Bedlno

Uchwała Nr II/7/2018 z dnia 03 grudnia 2018 roku w zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/218/2018 Rady Gminy Bedlno z dnia 14 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bedlno

Uchwała Nr II/8/2018 z dnia 03 grudnia 2018 rok w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego


III SESJA RADY GMINY BEDLNO

Uchwała Nr III/9/2018 z dnia 28 grudnia 2018 rok w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy Bedlno w zakresie  wydatków budżetowych w 2018 roku oraz zmiany uchwały Nr XIX/180/2017 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok

Uchwała Nr III/10/2018 z dnia 28 grudnia 2018 rok w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy Bedlno w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku

Uchwała Nr III/11/2018 z dnia 28 grudnia 2018 rok w sprawie zmiany  Uchwały Nr XIX/181/2017  Rady Gminy Bedlno  z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2018-2021

Uchwała Nr III/12/2018 z dnia 28 grudnia 2018 rok w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości  za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr III/13/2018 z dnia 28 grudnia 2018 rok w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała Nr III/14/2018 z dnia 28 grudnia 2018 rok w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów  żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023