Zamawiający:

Gmina Bedlno

Bedlno 24

99-311 Bedlno

Bedlno, dnia 13.12.2018r.

ZP.271.17.2018


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bedlno”


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bedlno , którego otwarcia ofert dokonano w dn. 6 grudnia 2018 r. za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest:


TONSMEIER Centrum Sp. z o.o., 99-300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 127

Uzasadnienie:

TONSMEIER Centrum Sp. z o.o. złożyło ofertę najkorzystniejszą w postępowaniu, zgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała największą ilość punktów przy kryterium: 1. cena brutto – 60%, 2. termin płatności faktury – 20%, 3. kryterium środowiskowe – 20%.Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:


Nr oferty


Firma (nazwa) albo imię i nazwisko oraz siedziba i adres wykonawcy

Punktacja przyznana ofertom

Cena brutto oferty

(waga 60 pkt)

Termin płatności faktury

(waga 20 pkt)

Kryterium środowiskowe (oferowana liczba akcji promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych)

(waga 20 pkt)Suma punktów łącznie1.

TONSMEIER Centrum Sp. z o.o., 99-300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 12760
200801. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.Odrzucono następujące oferty: nie odrzucono żadnej oferty.


3. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy.


                                                                                                           Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Łąpieś
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-13 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-13 08:26:26
  • Liczba odsłon: 186
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry