Ogłoszenie nr 655952-N-2018 z dnia 2018-11-30 r.

Gmina Bedlno: "Świadczenie usług w zakresie przewozu (dowozu i odwozu) uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bedlno do szkół ".
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bedlno, krajowy numer identyfikacyjny 61101554300000, ul. Bedlno  24 , 99311   Bedlno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 2821420, 2821770, 2821771, e-mail ug@bedlno.pl, faks 24 282 17 50.
Adres strony internetowej (URL): www.ugbedlno.bip.org.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.ugbedlno.bip.org.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.ugbedlno.bip.org.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Gminy Bedlno,Bedlno 24,99-311 Bedlno sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Świadczenie usług w zakresie przewozu (dowozu i odwozu) uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bedlno do szkół ".
Numer referencyjny: 271.16.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przewozie (dowozie i odwozie) uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bedlno do szkół zgodnie z rozkładem jazdy dostosowanym do dni wynikające z organizacji roku szkolnego, z uwzględnieniem zmian wynikających w szczególności z faktu uwzględnienia dni dodatkowo wolnych, których konieczność wynika z organizacji roku szkolnego – wg rozkładu uzgodnionego z Zamawiającym. Dowóz realizowany będzie z wyznaczonych na terenie Gminy Bedlno przystanków do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żeronicach, Szkoły Podstawowej im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. ks. J. Poniatowskiego w Pleckiej Dąbrowie, Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych, Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pniewie i Szkoły Podstawowej w Bedlnie oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie w okresie objętym umową. Przebieg tras przewozu (dowozu i odwozu) uczniów dojeżdżających do szkół określono w załączniku nr 4 do SIWZ zatytułowanym „Wykaz tras przewozu (dowozu i odwozu) uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum”. Szczegółowe ustalenie tras przewozu (dowozu i odwozu) uczniów, godzin przyjazdu autobusów i ich odjazdu dokonane zostanie w uzgodnieniu pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. W całym okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązuje się do nieograniczania ilości przewozu (dowozów i odwozów) uczniów, zachowania wykazu tras przewozu (dowozu i odwozu) uczniów, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego SIWZ. Miesięcznie autobusy na trasach wymienionych w załączniku nr 4 do SIWZ pokonują około 12.000 km. Ilość uczniów dowożonych i odwożonych do szkół na dzień ogłoszenia przetargu nieograniczonego wynosi 348. Ilość uczniów jest prognozowana i może ulec zmianie. Dowóz będzie odbywał się na podstawie imiennych biletów miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę na podstawie wykazu uprawnionych do korzystania z usług przedkładanego każdego miesiąca przez Zamawiającego z uwzględnieniem bieżących potrzeb. Jeżeli zaistnieje uzasadniona potrzeba zmiany trasy przewozu (dowozu i odwozu) uczniów z terenu Gminy Bedlno do szkół zgłaszana zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ostatecznie zatwierdzona przez Zamawiającego, zmiana tras i przystanków może zostać dokonana niezwłocznie w czasie umożliwiającym dokonanie zmiany zezwoleń z zastrzeżeniem, że godzina odjazdu uczniów z miejsc przystankowych nie może być wcześniejsza niż 6:40, a godzina przyjazdu uczniów do szkoły nie może być późniejsza niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć w szkołach podstawowych i gimnazjum, zaś długość trasy nie wydłuży się więcej niż 10 km. Wykonawcę obciążać będą wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymogów wymaganych od przewoźnika wynikające z ustaw oraz innych przepisów szczególnych niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z przepisami świadczenia usługi, w szczególności podatek od środków transportowych. Wykonawca zobowiązany będzie do uregulowania opłaty związanej z podatkiem od środków transportowych po otrzymaniu od Zamawiającego noty obciążeniowej w terminie wskazanym w nocie. Autobusy świadczące usługę winny spełniać szczególne warunki techniczne, w tym wymagane prawem licencje i pozwolenia oraz badania techniczne pojazdów i posiadać wyposażenie dla zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa przewożonym uczniom. Dla prawidłowości realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia autobusów w odpowiednie tablice ostrzegawcze informujące innych użytkowników ruchu drogowego o wsiadaniu i wysiadaniu z nich dzieci. W roku szkolnym w okresie realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył również: nieodpłatnie usługę przewozu dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Bedlno, a zamieszkałych poza terenem Gminy Bedlno, z tym że Wykonawca zastosuje 100% ulgę od ceny biletu. W celu realizacji tego obowiązku do niniejszego SIWZ załączono załącznik nr 5 określający wykaz przystanków dla uczniów zamieszkałych poza terenem Gminy Bedlno zatytułowany „Wykaz przystanków, z których będzie następował przewóz uczniów zamieszkałych poza terenem Gminy Bedlno przewożonych do szkół podstawowych i gimnazjum znajdujących się na terenie Gminy Bedlno”. Usługa w tym zakresie nie będzie finansowana w ramach oferowanej ceny ryczałtowej. Ponadto Wykonawca będzie świadczył odpłatnie w ramach opłat biletowych, usługi transportowe na rzecz mieszkańców Gminy Bedlno, a w szczególności na rzecz młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych, pod warunkiem dysponowania miejscami wolnymi. Odpłatność za wyżej wskazane usługi transportowe świadczone na rzecz mieszkańców Gminy Bedlno, a w szczególności na rzecz młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych realizowana będzie indywidualnie z Wykonawcą, nie zobowiązuje i nie obciąża w żaden sposób Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje realizację dowozu na wyznaczonych trasach zgodnie z godzinami przyjazdu i odjazdu autobusów uzgodnionymi z Zamawiającym po zawarciu umowy na dowóz i odwóz uczniów, najpóźniej w terminie do 15 stycznia 2019 r. Odjazdy i przyjazdy będą realizowane przez Wykonawcę punktualnie na poszczególnych trasach i z poszczególnych przystanków z wyjątkiem przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym: niekorzystne warunki atmosferyczne, nieprzewidziane zdarzenia losowe na drodze, awaria autobusu. Szczegółowe warunki przedmiot zamówienia zawarte są w załączniku nr 10 do SIWZ – Projekt Umowy. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt opiekę nad przewożonymi uczniami w formie stałej obecności co najmniej jednego opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia w każdym z autobusów. Opiekunem uczniów nie może być kierowca autobusu. Wykonawca wydzierżawi od Gminy Bedlno trzy autobusy marki Autosan o numerach rejestracyjnych: EKU C082 – rok produkcji 2000, PCL 0434 – rok produkcji 1998, EKU 16V2 – rok produkcji 2012 rok, którymi będzie świadczyć usługę przewozu (dowozu i odwozu) uczniów do szkół. Dzierżawa w/w autobusów obejmuje również miejsca postojowe wyznaczone w garażu, w miejscowości Bedlno i obowiązuje przez cały okres trwania umowy i realizacji usługi. Szczegółowe warunki dzierżawy zawarte są w załączniku nr 11 do SIWZ – Projekt Umowy Dzierżawy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania w każdym czasie kontroli prawidłowości wykonywania przez Wykonawcę usługi na poszczególnych trasach wraz z kontrolą każdego z pojazdów, ich wymagań technicznych oraz ciągłości badań technicznych. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego oraz (w razie potrzeby) jednostki Policji i Pogotowia Ratunkowego o każdej awarii/ wypadku autobusu na trasie w czasie wykonywania przewożenia uczniów. W przypadku awarii lub wypadku autobusu na trasie, choroby kierowcy lub innych nieprzewidzianych okoliczności związanych z przewozami Wykonawca na własny koszt organizuje dowóz zastępczy w sposób zapewniający bezpieczeństwo i wygodę dzieci a o zakłóceniach powiadamia Zamawiającego, a w razie potrzeby (awarii, wypadku) także jednostki Policji i Pogotowia Ratunkowego. W przypadku spadku temperatury na dworze poniżej 5 °C Wykonawca zobowiązuje się do ogrzewania autobusu w czasie przewożenia dzieci i uczniów. Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy przeprowadzenie szczegółowej analizy warunków wykonania zamówienia (wizja lokalna) w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia, w tym ocenę stanu technicznego autobusów wskazanych do dzierżawy.

II.5) Główny kod CPV: 60000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60100000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia: 2019-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: wykażą, że posiadają wiedzę i doświadczenie z okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonywał lub wykonuje minimum cztery usługi polegające na dowozie uczniów. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: posiadają licencję (zezwolenie, uprawnienia, koncesje) uprawniającą do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Posiadają aktualne ubezpieczenie OC i NNW posiadacza pojazdu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia: posiadają lub mają zapewniony dostęp (umowa najmu, umowa leasingu, umowa dzierżawy) do w pełni sprawnych technicznie pojazdów, dysponują odpowiednio wykwalifikowanym personelem – Wykonawcy muszą dysponować kierowcami posiadającymi odpowiednie uprawnienia oraz osobami, które mogą świadczyć opiekę nad przewożonymi uczniami, osoby te muszą mieć odpowiednie przeszkolenie bhp, pierwszej pomocy ;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem składania ofert, - dokument pełnomocnictwa (dotyczy wspólników spółki cywilnej oraz konsorcjum), który musi określać jego zakres, powinien być przedłożony w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i podpisany przez mocodawcę (osobę fizyczną lub osoby reprezentujące osobę prawną), - licencję (zezwolenie, uprawnienia, koncesje) uprawniającą do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem, - wykaz wykonanych, niewykonanych lub wykonanych nienależycie usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie wykonywał lub wykonuje minimum cztery usługi polegające na dowozie uczniów, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane, niewykonane lub nienależycie wykonanych – załącznik Nr 7 do SIWZ, - wykaz udokumentowanego taboru będącego w dyspozycji Wykonawcy (własnego, wynajmowanego, w leasingu, dzierżawionego) wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi pojazdami, niezbędnego do realizacji zamówienia, wykaz powinien zawierać niezbędną ilość taboru konieczną do należytego wykonania usługi – załącznik Nr 8 do SIWZ, - kserokopie dowodu rejestracyjnego z aktualnym wpisem o sprawności każdego wskazanego w załączniku Nr 8 do SIWZ pojazdu, którym może być realizowane zamówienie –kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem, - kserokopie dowodu ubezpieczenia każdego wskazanego w Załączniku Nr 8 do SIWZ pojazdu w zakresie ubezpieczenia OC i NNW, którymi może być realizowane zamówienie – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem składania ofert, - dokument pełnomocnictwa (dotyczy wspólników spółki cywilnej oraz konsorcjum), który musi określać jego zakres, powinien być przedłożony w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i podpisany przez mocodawcę (osobę fizyczną lub osoby reprezentujące osobę prawną), - licencję (zezwolenie, uprawnienia, koncesje) uprawniającą do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem, - wykaz wykonanych, niewykonanych lub wykonanych nienależycie usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie wykonywał lub wykonuje minimum cztery usługi polegające na dowozie uczniów, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane, niewykonane lub nienależycie wykonanych – załącznik Nr 7 do SIWZ, - wykaz udokumentowanego taboru będącego w dyspozycji Wykonawcy (własnego, wynajmowanego, w leasingu, dzierżawionego) wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi pojazdami, niezbędnego do realizacji zamówienia, wykaz powinien zawierać niezbędną ilość taboru konieczną do należytego wykonania usługi – załącznik Nr 8 do SIWZ, - kserokopie dowodu rejestracyjnego z aktualnym wpisem o sprawności każdego wskazanego w załączniku Nr 8 do SIWZ pojazdu, którym może być realizowane zamówienie –kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem, - kserokopie dowodu ubezpieczenia każdego wskazanego w Załączniku Nr 8 do SIWZ pojazdu w zakresie ubezpieczenia OC i NNW, którymi może być realizowane zamówienie – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 3.750,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych). 2. Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie wyznaczonym na złożenie oferty tj. do dnia 10.12.2018 roku do godz. 9:00 3. Wykonawca może wnieść wadium w: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić wadium przelewem na rachunek: Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” Nr 28 9021 0008 0010 6454 2000 0028 (Zamawiający prosi o dołączenie do oferty kserokopii przelewu).Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w wyznaczonym terminie i godzinie znajduje się na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego. 5.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6.W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca składa wraz z ofertą (jako oddzielny, nie spięty z ofertą) oryginał dokumentu. Z treści dokumentu (gwarancji, poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7.Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium spowoduje wykluczenie Wykonawcy. 8.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10. 9.Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10.Zamawiający z zastrzeżeniem pkt. 10 zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii20,00
termin płatności -należności za faktury20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących wypadkach: a)Zmianie może ulec zakres przedmiotu umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana trasy przejazdów na odcinku ponad 10 km. oraz ilość dowożonych uczniów. b) Zmiany obligatoryjne spowodowane nowelizacją przepisów prawnych, mających zastosowanie przy realizacji umowy. 2.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zapisów umowy w przypadku ewentualnej zmiany przepisów prawa oświatowego 4.Zaistnienia okoliczności, których w dniu zawarcia umowy nie można było przewidzieć. Każdorazowa zmiana wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-10, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-30 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-03 11:26:29
  • Liczba odsłon: 150
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665198]

przewiń do góry