Informujemy, że w związku z Umową nr 89/OZ/D/2018 zawartą w dn. 25 lipca 2018 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Gminą Bedlno, zadanie pn. Usuwanie  i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno w 2018 roku” dofinansowano w formie dotacji: ze środków udostępnionych przez WFOŚiGW w Łodzi w kwocie do 42652,00 zł, nie więcej niż 90% wartości kosztu całego zadania.


Całkowity koszt zadania: 47392,68 zł.
W wyniku realizowanego zadania planowane jest unieszkodliwienie 144,432 Mg wyrobów zawierających azbest w postaci płyt azbesto-cementowych.

Strona internetowa instytucji dotującej zadanie:


http://www.zainwestujwekologie.pl