Zobacz podgałęzie

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego

Wybory samorządowe odbędą się 21 października br.

21 października br. – na ten dzień Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zarządził wybory  do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Kalendarz wyborczy
Powołanie Gminnej Komisji Wyborczej w Bedlnie


Informacja z I posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Bedlnie z dnia 12 września 2018 r.


Komunikat o dyżurach WKW w Łodzi


Wojewódzka Komisja Wyborcza  w Łodzi informuję, że omyłkowo wskazano sobotnie godziny dyżurów Wojewódzkiej Komisji Wyborczej. Prawidłowy termin:

3)      15 września 2018 r. (sobota) godz. 11:00 – 14:00Dyżury Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi


W imieniu Wojewódzkiej Komisji Wojewódzkiej informuje,  że Wojewódzka Komisja Wyborcza w Łodzi przyjmuje zgłoszenia list kandydatów na radnych do Sejmików Województwa Łódzkiego w dniach:

1)      13 września 2018 r. (czwartek) godz. 16:00 – 18:00

2)      14 września 2018 r. (piątek) godz. 15:00 – 18:00

3)      15 września 2018 r. (sobota) godz. 15:00 – 18:00

  17 września 2018 r. (poniedziałek) godz. 15:00 – 24:00


 

Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Łodzi z dnia 6 kwietnia 2018 r.


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II ws. pierwszych posiedzeń  


___________________________________________________________________________________________________


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 września 2018 r. w sprawie uprawnień mężów zaufania i obserwatorów społecznych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla obserwatora społecznego

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania


Komunikat Komisarza Wyborczego dla wyborców niepełnosprawnych


Głosowanie przez pełnomocnika


Głosowanie korespondencyjne


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw, które będą zarządzone na dzień 21 października 2018 r.

Wzory dokumentów związanych z tworzeniem komitetów wyborczych :

Zgłaszanie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Wystartował serwis wybory2018.pkw.gov.pl

W dniu ogłoszenia przez Prezesa Rady Ministrów daty wyborów samorządowych Państwowa Komisja Wyborcza uruchomiła serwis wybory2018.pkw.gov.pl .  

Już teraz w serwisie wybory2018.pkw.gov.pl można znaleźć najważniejsze informacje na temat nadchodzących wyborów samorządowych. W tej chwili na stronie można zapoznać się z poświęconymi wyborom samorządowym aktami prawnymi, w tym uchwałami Państwowej Komisji Wyborczej, a także z danymi statystycznymi i kalendarzem wyborczym. 

Serwis będzie uzupełniany na bieżąco. Dotyczy to m.in. aktualności, ale również informacji na temat obwodów wyborczych, zarejestrowanych komitetów wyborczych czy kandydatów na radnych rady gminy, radnych rady powiatu, radnych sejmiku województwa, radnych rad dzielnic m. st. Warszawy i wreszcie wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast.

___________________________________________________________________________________________________

Wybory samorządowe odbędą się 21 października br.

21 października br. – na ten dzień Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zarządził wybory  do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

W dzisiejszym Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast .

Prezes Rady Ministrów wyznaczył w nim datę wyborów samorządowych na niedzielę 21 października 2018 r.

Załącznikiem do rozporządzania jest kalendarz wyborczy, określający dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.__________________________________________________________________________________________________

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY BEDLNO

z dnia 16 sierpnia 2018r.

Na podstawie art.114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U
z 2018r. poz. 754 z późn. zm.)

§1. Wyznaczam na obszarze Gminy Bedlno następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.:

a)        tablice ogłoszeniowe zlokalizowane na terenie gminy w poszczególnych sołectwach (u sołtysów);

b)          tablica ogłoszeniowa w miejscowości Bedlno (na parkingu przy Urzędzie Pocztowym   w Żychlinie, Filia w Bedlnie).

§2.     1. W innych miejscach niż wymienione wyżej umieszczanie plakatów lub haseł wyborczych wymaga uzgodnienia z właścicielem lub zarządcą nieruchomości.

2. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć   bez powodowania szkód.

3. Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia kampanii wyborczej pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów, z wyjątkiem sytuacji opisanych
w art. 110 § 6a ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U z 2018r. poz. 754
  z późn. zm.).

4. W przypadku nie stosowania się do powyższych zasad będą miały zastosowanie przepisy art. 110 § 7 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U z 2018r. poz. 754 z późn. zm.)

 

 

                                                                                       WÓJT GMINY BEDLNO

                                                                                  /-/ mgr inż. Krzysztof Kołach