XXI  SESJA RADY GMINY BEDLNO Z DNIA  28 MARCA 2018 ROKUUchwała Nr XIX/197/2018 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie przychodów, dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku oraz zmiany Uchwały Nr XIX/180/2017 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 grudnia 2017 roku  w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Bedlno na 2018 r. - wersja *.pdf  

Uchwała Nr XIX/198/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/181/2017 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2018-2021 - wersja *.pdf

Uchwała Nr XXI/199/2018
w sprawie
zmiany w Statucie Gminy Bedlno - wersja *.pdf

Uchwała Nr XXI/200/2018 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 marca 2018 w sprawie podziału gminy Bedlno na okręgi wyborcze oraz ich ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym - wersja *.pdf

Uchwała Nr XXI/201/2018 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 marca 2018 w sprawie podziału gminy Bedlno na  stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych - wersja *.pdf
 
Uchwała Nr XXI/202/2018 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 marca 2018 w sprawie przejęcia zadania od Powiatu Kutnowskiego dotyczącego utrzymania zieleni przydrożnej - koszenie poboczy dróg powiatowych w roku 2018 - wersja *.pdf

Uchwała Nr XXI/203/2018 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 marca 2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w miejscowości Trzciniec obręb Kamilew -  wersja *.pdf

Uchwała Nr XXI/204/2018 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 marca 2018 w sprawie w sprawie uchwalenia  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bedlno w 2018 roku - wersja *.pdf


  XXII  SESJA RADY GMINY BEDLNO Z DNIA  30 MAJA 2018 ROKU


Uchwała Nr XXII/205/2018 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie finansowego za 2017 rok - wersja *.pdf

Uchwała Nr XXII/206/2018 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie z wykonania budżetu j.s.t. za 2017 rok - wersja *.pdf  

Uchwała Nr XXII/207/2018 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium za 2017 rok - wersja *.pdf