Bedlno, dn. 05.12.2017r.

ZP.271.3.2018
INFORMACJA O:

- wyborze najkorzystniejszej oferty,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

-wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty.Zamawiający zgodnie z art.92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:

'' Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Bedlno do ośrodków-placówek opiekuńczo wychowawczych." przekazuje informację dotyczące:

1. wybrano najkorzystniejszą ofertę dla zadania pn.:'' Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Bedlno do ośrodków-placówek opiekuńczo wychowawczych."- Usługi Transportowe Agata Kiełbasa, Złotniki 11, 99-314 Krzyżanów.

Zamawiający podaje punktację przyznaną ofertą

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w kryterium:

Cena

Czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii

Termin płatności

1.

Usługi Transportowe Agata Kiełbasa, Złotniki 11, 99-314 Krzyżanów

60

20

20


2. Odrzucono: nie odrzucono żadnej oferty.

3. Wykluczono: nie wykluczono żadnego wykonawcy

4.Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta zgodnie z zapisami art.94 ust. 2 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych , ponieważ złożono tylko jedną ofertę .


Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji zamawiającego , wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga,do Sądu) wobec czynności : odrzucenia oferty oraz wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej" art. od 179 do 198g ( tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1579 z późn. zm)

Wójt Gminy Bedlno

Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-12-06 15:29:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-06 15:29:16
  • Liczba odsłon: 181
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1655244]

przewiń do góry