Ogłoszenie nr 621016-N-2017 z dnia 2017-11-24 r.

Gmina Bedlno: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bedlno.
OG
ŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Nale
ży podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Je
żeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bedlno, krajowy numer identyfikacyjny 61101554300000, ul. Bedlno  24 , 99311   Bedlno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 2821420, 2821770, 2821771, e-mail ug@bedlno.pl, faks 24 282 17 50.
Adres strony internetowej (URL): http://ugbedlno.bip.org.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym mo
żna uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://ugbedlno.bip.org.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofert
ę należy sporządzić w języku polskim, złożyć pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
Adres:
Urz
ąd Gminy w Bedlnie, Bedlno 24, 99-311 Bedlno


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pe
łny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bedlno.
Numer referencyjny: ZP.271.4.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na cz
ęści:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Bedlno, w terminie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. 2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia odbiór i zagospodarowanie następujących odpadów: odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali; odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych; odpady opakowaniowe wielomateriałowe; odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (odpady kuchenne, odpady zielone); przeterminowane leki; chemikalia; zużyte baterie i akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; meble i inne odpady wielkogabarytowe; odpady budowlane i rozbiórkowe; zużyte opony; zmieszane odpady komunalne. 3) Realizując zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych, o których mowa w pkt. 2), podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do przekazania: a) odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu, w przypadku gdy ta instalacja uległa awarii lub nie mogła przyjmować odpadów z innych przyczyn, zgodnie z Planem gospodarki odpadami województwa łódzkiego; b) selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 4) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje transport odebranych odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów lub regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych bądź instalacji zastępczych. 5) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia wyposaża nieruchomości zamieszkałe w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz worki lub pojemniki do zbiórki selektywnej, które muszą odpowiadać wymogom określonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bedlno. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia naprawy i konserwacji pojemników. Pojemniki powinny być przystosowane do obsługi przez specjalistyczne środki transportu odpadów komunalnych. Worki na odpady powinny być wykonane z materiału o wytrzymałości odpowiedniej do ich pojemności z oznaczeniem właściwych odpadów do nich trafiających. Określa się następujące pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych: 1 ) w kolorze żółtym, oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – z przeznaczeniem na frakcje odpadów: odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe (razem); 2) w kolorze zielonym, oznaczone napisem „Szkło” – z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; 3) w kolorze niebieskim, oznaczone napisem „Papier” – z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; 4) w kolorze brązowym, oznaczone napisem „Bio” - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (odpady kuchenne, odpady zielone); 5) w kolorze czarnym, oznaczone napisem „Zmieszane” – z przeznaczeniem na zmieszane odpady komunalne. Ilość i pojemność pojemników/worków powinna być dostosowana do ilości osób z nich korzystających, przy czym na jednego mieszkańca zabudowy jednorodzinnej lub wielorodzinnej powinno przypadać co najmniej: 20 l pojemności pojemników na zmieszane odpady komunalne, 20 l pojemności pojemników lub worków na frakcje odpadów: odpady z metali w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe (razem), 15 l pojemności pojemników lub worków na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, 15 l pojemności pojemników lub worków odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła oraz 5 l worków na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (odpady kuchenne, odpady zielone) - (jeśli właściciel nie kompostuje odpadów ulegających biodegradacji). Ilość pojemników będzie odpowiadała zapotrzebowaniu przedstawionemu Wykonawcy przez Zamawiającego. Zapotrzebowanie na worki Wykonawca uzgodni z właścicielami nieruchomości przy uwzględnieniu wymaganych minimalnych pojemności. 6) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewni: specjalne pojemniki do zbierania przeterminowanych leków w wyznaczonych aptekach oraz specjalne pojemniki do zbierania zużytych baterii w siedzibie Urzędu Gminy Bedlno oraz szkołach zlokalizowanych na terenie gminy Bedlno. 7) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewni wyposażenie „gniazda odbioru odpadów ulegających biodegradacji” w Bedlnie, w odpowiednie pojemniki/kontenery. 8) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania, uruchomienia, prowadzenia i obsługi na własny koszt co najmniej jednego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwanego dalej: PSZOK), na potrzeby mieszkańców Gminy Bedlno, zlokalizowanego w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Zamawiający wymaga aby punkt PSZOK był czynny co najmniej jeden dzień w tygodniu w godzinach 7.00-15.00. W PSZOK Wykonawca będzie odbierał następujące odpady komunalne zebrane selektywnie: odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali; odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych; odpady opakowaniowe wielomateriałowe; odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (odpady kuchenne, odpady zielone); przeterminowane leki; chemikalia; zużyte baterie i akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; meble i inne odpady wielkogabarytowe; odpady budowlane i rozbiórkowe; zużyte opony. Wykonawca zobowiązany jest do: a) oddzielnego gromadzenia zebranych odpadów komunalnych w PSZOK; b) wyposażenia PSZOK w wagę służącą do ważenia masy przyjmowanych odpadów; c) prowadzenia szczegółowego rejestru obejmującego rodzaj odpadu, kod, masę odpadów, datę przyjęcia oraz odbioru z PSZOK wraz z miejscem przeznaczenia, dokąd odpady ostatecznie zostały przewiezione; d) odbioru i transportu odpadów z PSZOK z częstotliwością co najmniej raz na kwartał zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi, aby zapewnić możliwość ciągłego przyjmowania odpadów od mieszkańców. 9) Wymagania, o których mowa w art. 29 ust 3a: a) Zamawiający stosownie do art.29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w lit. d) w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666, z późn. zm.). b) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w lit. d) Wykonawca zobowiązany jest: na dzień podpisania umowy złożyć: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy, że zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp przy realizacji zadania będzie korzystał z pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, zgodnie z wymogiem zawartym w SIWZ, każdorazowo na żądanie Zamawiającego we wskazanym przez niego zakresie złożyć wskazane w piśmie dokumenty: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy wezwanie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (pozbawione danych osobowych pracowników – adres zamieszkania, data urodzenia, PESEL oraz wynagrodzenia), Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie w terminie 5 dni roboczych przedkładać wskazane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób o umowę o pracę. c) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez: wezwanie do okazania dokumentów o których mowa w pkt. 9 lit. b) tiret drugie w przypadku wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy, sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. d) Rodzaje czynności niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: - osoby wykonujące czynności transportu odpadów komunalnych oraz załadunku/rozładunku odpadów komunalnych, w ilości zapewniającej zgodną z warunkami SIWZ realizację przedmiotowego zamówienia, - osoby wykonujące czynności dotyczące koordynacji realizacji zamówienia oraz uprawnione do kontaktu z Zamawiającym. 10) W związku z realizacją zamówienia Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odpadami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90511000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV90513100-790500000-290600000-390511200-490511300-590512000-990514000-390533000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Warto
ść bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Okre
ślenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. W zakres zamówień uzupełniających wchodzić może wykonywanie dodatkowych usług tego samego rodzaju co usługi objęte zamówieniem podstawowym, które nie zostały wyszczególnione w SIWZ.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesi
ącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-01-01   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Okre
ślenie warunków: Warunek spełni wykonawca, który: a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Bedlno, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; b) posiada zezwolenie na transport odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.) lub wpis do rejestru prowadzonego przez właściwego marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 w/w ustawy; c) posiada wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska; d) posiada zezwolenie na zbieranie odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.) lub wpis do rejestru prowadzonego przez właściwego marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 w/w ustawy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre
ślenie warunków: Warunek spełni wykonawca, który: a) ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Okre
ślenie warunków: Warunek spełni wykonawca, który: a) będzie dysponował na czas realizacji zadania: co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych; co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych; co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej; bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie Gminy Bedlno lub w odległości nie większej niż 60 km od granic tej gminy spełniającą wymagania stosownych przepisów wykonawczych ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; b) wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał lub wykonuje minimum jedną usługę polegającą na odbiorze odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie (z nieruchomości zamieszkałych lub z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych) w ilości łącznej odpadów nie mniejszej niż 600,00 Mg oraz o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto.
Zamawiaj
ący wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia okre
ślona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre
ślona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre
ślona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty, o których mowa w Dz. VII pkt 5 SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dokumentów i o
świadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Bedlno, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia - na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w Dz.V pkt.1.1. lit. a) SIWZ; 2. Zezwolenie na transport odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.) lub wpis do rejestru prowadzonego przez właściwego marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 w/w ustawy - na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w Dz.V pkt.1.1. lit. b) SIWZ; 3. Wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska - na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w Dz.V pkt.1.1. lit. c) SIWZ; 4. zezwolenie na zbieranie odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.) lub wpis do rejestru prowadzonego przez właściwego marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 w/w ustawy - na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w Dz.V pkt.1.1. lit. d) SIWZ; 5. Opł