Bedlno, dnia 29.09.2017 r.

 

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

 

 

Zawiadomienie

 – Informacja z otwarcia ofert

 

Zamawiający zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:

„Przebudowa systemu uzdatniania wody w hydroforniach na terenie gminy Bedlno poprzez zmianę technologii uzdatniania wody:

Część I: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Żeronice  -  Orłów-Kolonia  -  Jaroszówka, gm. Bedlno;

Część II: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy obiekcie użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Żeronicach, gm. Bedlno dz. nr  ew. 74”

 

w ramach złożonego wniosku o przyznanie pomocy na operacje pn.: „Przebudowa systemu uzdatniania wody w hydroforniach w miejscowości Orłów-Parcel, Głuchów na terenie gminy Bedlno poprzez zmianę technologii uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Żeronice - Orłów-Kolonia – Jaroszówka oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków przy obiekcie użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Żeronicach”

 

przekazuje informacje dotyczące:

 

a)      kwoty jakiej zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

§ Część I: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Żeronice  -  Orłów-Kolonia  -  Jaroszówka, gm. Bedlno  – w wysokości brutto 67.308,75 zł.

§ Część II: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy obiekcie użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Żeronicach, gm. Bedlno dz. nr  ew. 74 – w wysokości brutto 100.765,89 zł.

 

b)      firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, okresu gwarancji:

Uwaga: Zamawiający nie podaje informacji dotyczących terminu wykonania zamówienia i warunków płatności ponieważ określił w SIWZ, jednakowo dla wszystkich bez możliwości dokonywania zmian przez Wykonawców w druku ofertowym.

 

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Wykonawca złożył ofertę na Części:

Cena brutto

Gwarancja

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „GOSPIN” Sp. z o.o.

ul. Płocka 46

09-500 Gostynin

Część I: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Żeronice  -  Orłów-Kolonia  -  Jaroszówka, gm. Bedlno

182.302,58

Okres gwarancji i rękojmi – 36 m-cy

Część II: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy obiekcie użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Żeronicach, gm. Bedlno dz. nr  ew. 74

149.631,89

Okres gwarancji i rękojmi – 36 m-cy

2

Delfin Sp. z o.o.

ul. Chorzowska 22

25-852 Kielce

Część I: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Żeronice  -  Orłów-Kolonia  -  Jaroszówka, gm. Bedlno

NIE ZŁOŻYŁ OFERTY

NA CZĘŚĆ I

Część II: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy obiekcie użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Żeronicach, gm. Bedlno dz. nr  ew. 74

79.827,00

Okres gwarancji i rękojmi – 60 m-cy

3

Zakład Instalacyjno-Budowlany SANIBUD Jan Powietrzyński

ul. Spokojna 2a

99-300 Kutno

Część I: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Żeronice  -  Orłów-Kolonia  -  Jaroszówka, gm. Bedlno

92.250,00

Okres gwarancji i rękojmi – 42 m-ce

Część II: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy obiekcie użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Żeronicach, gm. Bedlno dz. nr  ew. 74

86.100,00

Okres gwarancji i rękojmi – 42 m-ce

4.

Przedsiębiorstwo P.U.H.B. „CEWOGAZ” Jan Wolski

ul. Partyzantów 17

99-400 Łowicz

Część I: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Żeronice  -  Orłów-Kolonia  -  Jaroszówka, gm. Bedlno

157.484,80

Okres gwarancji i rękojmi – 60 m-cy

Część II: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy obiekcie użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Żeronicach, gm. Bedlno dz. nr  ew. 74

162.849,50

Okres gwarancji i rękojmi – 60 m-cy

 

Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej  informacji  przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg. załącznika nr 5.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania informacji faksem nr 24 282 17 50 oraz niezwłocznie przesłać za pośrednictwem poczty na adres siedziby Zamawiającego lub złożyć osobiście.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-09-29 13:19:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-29 13:19:08
  • Liczba odsłon: 204
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry