Ogłoszenie nr 500016343-N-2017 z dnia 22-08-2017 r.

Bedlno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 574103-N-2017
Data: 21/08/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Bedlno, Krajowy numer identyfikacyjny 61101554300000, ul. Bedlno  24, 99311   Bedlno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 2821420, 2821770, 2821771, e-mail ug@bedlno.pl, faks 24 282 17 50.
Adres strony internetowej (url): www.ugbedlno.bip.org.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Wykonanie zadania pn.: „Przebudowa systemu uzdatniania wody w hydroforniach na terenie gminy Bedlno poprzez zmianę technologii uzdatniania wody: Część III: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Żeronice - Orłów-Kolonia - Jaroszówka, gm. Bedlno; Część IV: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy obiekcie użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Żeronicach, gm. Bedlno dz. nr ew. 74” w ramach złożonego wniosku o przyznanie pomocy na operacje pn.: „Przebudowa systemu uzdatniania wody w hydroforniach w miejscowości Orłów-Parcel, Głuchów na terenie gminy Bedlno poprzez zmianę technologii uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Żeronice - Orłów-Kolonia – Jaroszówka oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków przy obiekcie użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Żeronicach”. W ramach projektu przedmiot zamówienia będzie realizowany z podziałem na części: CZĘŚĆ III: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Żeronice - Orłów-Kolonia - Jaroszówka, gm. Bedlno Opis: Wodociąg przeznaczony do zaopatrzenia ludności w wodę byt.-gosp. oraz na cele p.poż. Projektowaną sieć lokalizuje się w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2107E Stradzew-Gosławice, dróg gminnych oraz na terenach będących we władaniu Gminy Bedlno. Zakres rzeczowy do wykonania: • sieć wodociągowa – projektowana z rur PVC Ø90, PN 10; całkowita długość sieci –1039 mb; • hydranty nadziemne Ø 80 mm – 2 sztuk • odgałęzienia sieci wodociągowej (do granic posesji) - z rur PE o średnicy Ø40; całkowita długość sieci – 2,55mb; • nawiertki na rurociągach Dn 90/40mm wraz ze skrzynkami; • przewiert fi 200mm, L = 14,50mb; • zlecenie i uzyskanie pozytywnych wyników badań bakteriologicznych określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia (Dz. U. 2015 poz. 1989) potwierdzonych badaniami w uprawnionym laboratorium. Szczegółowy zakres robót określają: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. CZĘŚĆ IV: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy obiekcie użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Żeronicach, gm. Bedlno dz. nr ew. 74 Opis: Oczyszczone ścieki bytowo – gospodarcze wprowadzane będą poprzez istniejący rurociąg grawitacyjny PVC-U Ø 200/160 oraz projektowany odcinek kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej do rowu melioracyjnego. Ilość ścieków określona na podstawie projektu wynosi: Qśr.dob. = 1,80 m3/d Qdmax. = 2,70 m3/d Qhmax = 0,16 m3/d Przydomowa oczyszczalnia ścieków realizowana będzie zgodnie z normą EN 12566 określającą wymagania w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków: „Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50”. Zakres rzeczowy do wykonania: a) Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków przy obiekcie użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Żeronicach. Ciąg technologiczny oczyszczalni składa się z następujących urządzeń: • przykanalika dopływowego PCV DN 200, L = 3,0 mb; • przepompowni ścieków surowych z PP o średnicy 600mm, Hz = 3,45m wraz z szafką zasilająco-sterującą; • rurociągu dopływowego tłocznego PE DN50, L = 6,0mb; • przykanalika dopływowego PCV DN 160, L = 4,5 mb wraz z budową studzienki kontrolnej PCV DN 425, właz klasy A15 – 1 szt.; • przepływowego osadnika gnilnego o pojemności 5000 l (2 zbiorniki x 2500 l) wyposażonego we włazy rewizyjne o średnicy 700 mm ze zintegrowanymi nadbudowami; • reaktora biologicznego o pojemności 5000 l (2 zbiorniki x 2500 l) złoże biologiczne i osad czynny, każda z części bioreaktora wyposażona jest w zintegrowane włazy rewizyjne o średnicy 400mm i 700mm; • rurociągu odpływowego tłocznego PE DN40, L = 87,04mb; • rurociągu odpływowego grawitacyjnego PCV DN 160, L = 25,04 mb wraz z budową studzienki kontrolnej PCV DN 425, właz klasy A15 – 1 szt.; • przepompowni ścieków oczyszczonych z PVC-u o średnicy 425mm, Hz = 2,5 m wraz z szafką zasilająco-sterującą; b) wykonanie zasilania w energię elektryczną przepompowni P1 i P2 oraz oczyszczalni ścieków. Zasilanie wykonane kablem 3-fazowym YKY 5x6mm2 z rozdzielni głównej budynku szkoły; c) montaż systemu automatycznego sterowania pracą oczyszczalni ścieków; Zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Załączone do SIWZ przedmiary robót są materiałami pomocniczymi, które służyć mają opisowi sposobu i technologii wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenie oferty wszelkie prace nieuwzględnione w przedmiarze robót, a ujęte w dokumentacji projektowej.
W ogłoszeniu powinno być: Wykonanie zadania pn.: „Przebudowa systemu uzdatniania wody w hydroforniach na terenie gminy Bedlno poprzez zmianę technologii uzdatniania wody: Część I: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Żeronice - Orłów-Kolonia - Jaroszówka, gm. Bedlno; Część II: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy obiekcie użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Żeronicach, gm. Bedlno dz. nr ew. 74” w ramach złożonego wniosku o przyznanie pomocy na operacje pn.: „Przebudowa systemu uzdatniania wody w hydroforniach w miejscowości Orłów-Parcel, Głuchów na terenie gminy Bedlno poprzez zmianę technologii uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Żeronice - Orłów-Kolonia – Jaroszówka oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków przy obiekcie użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Żeronicach”. W ramach projektu przedmiot zamówienia będzie realizowany z podziałem na części: CZĘŚĆ I: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Żeronice - Orłów-Kolonia - Jaroszówka, gm. Bedlno Opis: Wodociąg przeznaczony do zaopatrzenia ludności w wodę byt.-gosp. oraz na cele p.poż. Projektowaną sieć lokalizuje się w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2107E Stradzew-Gosławice, dróg gminnych oraz na terenach będących we władaniu Gminy Bedlno. Zakres rzeczowy do wykonania: • sieć wodociągowa – projektowana z rur PVC Ø90, PN 10; całkowita długość sieci –1039 mb; • hydranty nadziemne Ø 80 mm – 2 sztuk • odgałęzienia sieci wodociągowej (do granic posesji) - z rur PE o średnicy Ø40; całkowita długość sieci – 2,55mb; • nawiertki na rurociągach Dn 90/40mm wraz ze skrzynkami; • przewiert fi 200mm, L = 14,50mb; • zlecenie i uzyskanie pozytywnych wyników badań bakteriologicznych określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia (Dz. U. 2015 poz. 1989) potwierdzonych badaniami w uprawnionym laboratorium. Szczegółowy zakres robót określają: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. CZĘŚĆ II: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy obiekcie użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Żeronicach, gm. Bedlno dz. nr ew. 74 Opis: Oczyszczone ścieki bytowo – gospodarcze wprowadzane będą poprzez istniejący rurociąg grawitacyjny PVC-U Ø 200/160 oraz projektowany odcinek kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej do rowu melioracyjnego. Ilość ścieków określona na podstawie projektu wynosi: Qśr.dob. = 1,80 m3/d Qdmax. = 2,70 m3/d Qhmax = 0,16 m3/d Przydomowa oczyszczalnia ścieków realizowana będzie zgodnie z normą EN 12566 określającą wymagania w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków: „Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50”. Zakres rzeczowy do wykonania: a) Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków przy obiekcie użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Żeronicach. Ciąg technologiczny oczyszczalni składa się z następujących urządzeń: • przykanalika dopływowego PCV DN 200, L = 3,0 mb; • przepompowni ścieków surowych z PP o średnicy 600mm, Hz = 3,45m wraz z szafką zasilająco-sterującą; • rurociągu dopływowego tłocznego PE DN50, L = 6,0mb; • przykanalika dopływowego PCV DN 160, L = 4,5 mb wraz z budową studzienki kontrolnej PCV DN 425, właz klasy A15 – 1 szt.; • przepływowego osadnika gnilnego o pojemności 5000 l (2 zbiorniki x 2500 l) wyposażonego we włazy rewizyjne o średnicy 700 mm ze zintegrowanymi nadbudowami; • reaktora biologicznego o pojemności 5000 l (2 zbiorniki x 2500 l) złoże biologiczne i osad czynny, każda z części bioreaktora wyposażona jest w zintegrowane włazy rewizyjne o średnicy 400mm i 700mm; • rurociągu odpływowego tłocznego PE DN40, L = 87,04mb; • rurociągu odpływowego grawitacyjnego PCV DN 160, L = 25,04 mb wraz z budową studzienki kontrolnej PCV DN 425, właz klasy A15 – 1 szt.; • przepompowni ścieków oczyszczonych z PVC-u o średnicy 425mm, Hz = 2,5 m wraz z szafką zasilająco-sterującą; b) wykonanie zasilania w energię elektryczną przepompowni P1 i P2 oraz oczyszczalni ścieków. Zasilanie wykonane kablem 3-fazowym YKY 5x6mm2 z rozdzielni głównej budynku szkoły; c) montaż systemu automatycznego sterowania pracą oczyszczalni ścieków; Zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Załączone do SIWZ przedmiary robót są materiałami pomocniczymi, które służyć mają opisowi sposobu i technologii wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenie oferty wszelkie prace nieuwzględnione w przedmiarze robót, a ujęte w dokumentacji projektowej.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do: 3.2.1. wykazania, że skierowane osoby do realizacji zamówienia tj.: a) dla CZĘŚCI III : § kierownik robót instalacyjnych: posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci wodociągowych, posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy, jest członkiem właściwiej terytorialnie izby samorządu zawodowego, ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej b) dla CZĘŚCI IV : § kierownik budowy: posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami zakresie instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy, jest członkiem właściwiej terytorialnie izby samorządu zawodowego, ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej § kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej, posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy, jest członkiem właściwiej terytorialnie izby samorządu zawodowego, ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej, § kierownik robót elektrycznych: posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, posiada minimum 3 letnie doświadczenie licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych lub kierownika budowy, jest członkiem właściwiej terytorialnie izby samorządu zawodowego, ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej Uwaga: 1) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278). 2) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 3) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5. Wykonawca, który polega na zdolności lub sytuacji innych podmiotów: 5.1. musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5.2. zamawiający oceni, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 5.3. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, 5.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy, 5.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1 5.6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: § zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, § sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, § zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, § czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 5.7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. VI pkt. 3 6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców składających wspólną ofertę: 6.1. spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego będzie oceniane łącznie, dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 6.2. przesłanka nie podlegania wykluczeniu z postępowania, określona w pkt VI. ust. 1 pkt.1.1. i ust. 3, oceniana będzie odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
W ogłoszeniu powinno być: W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do: 3.2.1. wykazania, że skierowane osoby do realizacji zamówienia tj.: a) dla CZĘŚCI I : § kierownik robót instalacyjnych: posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci wodociągowych, posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy, jest członkiem właściwiej terytorialnie izby samorządu zawodowego, ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej b) dla CZĘŚCI II : § kierownik budowy: posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami zakresie instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy, jest członkiem właściwiej terytorialnie izby samorządu zawodowego, ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej § kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej, posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy, jest członkiem właściwiej terytorialnie izby samorządu zawodowego, ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej, § kierownik robót elektrycznych: posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, posiada minimum 3 letnie doświadczenie licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych lub kierownika budowy, jest członkiem właściwiej terytorialnie izby samorządu zawodowego, ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej Uwaga: 1) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278). 2) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 3) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5. Wykonawca, który polega na zdolności lub sytuacji innych podmiotów: 5.1. musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5.2. zamawiający oceni, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 5.3. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, 5.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy, 5.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1 5.6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: § zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, § sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, § zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, § czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 5.7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. VI pkt. 3 6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców składających wspólną ofertę: 6.1. spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego będzie oceniane łącznie, dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 6.2. przesłanka nie podlegania wykluczeniu z postępowania, określona w pkt VI. ust. 1 pkt.1.1. i ust. 3, oceniana będzie odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium 1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: § dla CZĘŚCI III -w wysokości 1.600,00 zł słownie: tysiąc sześćset złotych, § dla CZĘŚCI IV - w wysokości 2.400,00 zł słownie: dwa tysiące czterysta złotych,
W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium 1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: § dla CZĘŚCI I -w wysokości 1.600,00 zł słownie: tysiąc sześćset złotych, § dla CZĘŚCI II - w wysokości 2.400,00 zł słownie: dwa tysiące czterysta złotych,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Punkt: Część nr: 1
W ogłoszeniu jest: Nazwa: Część III: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Żeronice - Orłów-Kolonia - Jaroszówka, gm. Bedlno 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: CZĘŚĆ III: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Żeronice - Orłów-Kolonia - Jaroszówka, gm. Bedlno Opis: Wodociąg przeznaczony do zaopatrzenia ludności w wodę byt.-gosp. oraz na cele p.poż. Projektowaną sieć lokalizuje się w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2107E Stradzew-Gosławice, dróg gminnych oraz na terenach będących we władaniu Gminy Bedlno. Zakres rzeczowy do wykonania: • sieć wodociągowa – projektowana z rur PVC Ø90, PN 10; całkowita długość sieci –1039 mb; • hydranty nadziemne Ø 80 mm – 2 sztuk • odgałęzienia sieci wodociągowej (do granic posesji) - z rur PE o średnicy Ø40; całkowita długość sieci – 2,55mb; • nawiertki na rurociągach Dn 90/40mm wraz ze skrzynkami; • przewiert fi 200mm, L = 14,50mb; • zlecenie i uzyskanie pozytywnych wyników badań bakteriologicznych określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia (Dz. U. 2015 poz. 1989) potwierdzonych badaniami w uprawnionym laboratorium. Szczegółowy zakres robót określają: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
W ogłoszeniu powinno być: Nazwa: Część I: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Żeronice - Orłów-Kolonia - Jaroszówka, gm. Bedlno 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: CZĘŚĆ I: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Żeronice - Orłów-Kolonia - Jaroszówka, gm. Bedlno Opis: Wodociąg przeznaczony do zaopatrzenia ludności w wodę byt.-gosp. oraz na cele p.poż. Projektowaną sieć lokalizuje się w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2107E Stradzew-Gosławice, dróg gminnych oraz na terenach będących we władaniu Gminy Bedlno. Zakres rzeczowy do wykonania: • sieć wodociągowa – projektowana z rur PVC Ø90, PN 10; całkowita długość sieci –1039 mb; • hydranty nadziemne Ø 80 mm – 2 sztuk • odgałęzienia sieci wodociągowej (do granic posesji) - z rur PE o średnicy Ø40; całkowita długość sieci – 2,55mb; • nawiertki na rurociągach Dn 90/40mm wraz ze skrzynkami; • przewiert fi 200mm, L = 14,50mb; • zlecenie i uzyskanie pozytywnych wyników badań bakteriologicznych określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia (Dz. U. 2015 poz. 1989) potwierdzonych badaniami w uprawnionym laboratorium. Szczegółowy zakres robót określają: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Punkt: Część nr: 2
W ogłoszeniu jest: Nazwa: Część IV: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy obiekcie użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Żeronicach, gm. Bedlno dz. nr ew. 74 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: CZĘŚĆ IV: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy obiekcie użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Żeronicach, gm. Bedlno dz. nr ew. 74 Opis: Oczyszczone ścieki bytowo – gospodarcze wprowadzane będą poprzez istniejący rurociąg grawitacyjny PVC-U Ø 200/160 oraz projektowany odcinek kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej do rowu melioracyjnego. Ilość ścieków określona na podstawie projektu wynosi: Qśr.dob. = 1,80 m3/d Qdmax. = 2,70 m3/d Qhmax = 0,16 m3/d Przydomowa oczyszczalnia ścieków realizowana będzie zgodnie z normą EN 12566 określającą wymagania w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków: „Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50”. Zakres rzeczowy do wykonania: a) Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków przy obiekcie użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Żeronicach. Ciąg technologiczny oczyszczalni składa się z następujących urządzeń: • przykanalika dopływowego PCV DN 200, L = 3,0 mb; • przepompowni ścieków surowych z PP o średnicy 600mm, Hz = 3,45m wraz z szafką zasilająco-sterującą; • rurociągu dopływowego tłocznego PE DN50, L = 6,0mb; • przykanalika dopływowego PCV DN 160, L = 4,5 mb wraz z budową studzienki kontrolnej PCV DN 425, właz klasy A15 – 1 szt.; • przepływowego osadnika gnilnego o pojemności 5000 l (2 zbiorniki x 2500 l) wyposażonego we włazy rewizyjne o średnicy 700 mm ze zintegrowanymi nadbudowami; • reaktora biologicznego o pojemności 5000 l (2 zbiorniki x 2500 l) złoże biologiczne i osad czynny, każda z części bioreaktora wyposażona jest w zintegrowane włazy rewizyjne o średnicy 400mm i 700mm; • rurociągu odpływowego tłocznego PE DN40, L = 87,04mb; • rurociągu odpływowego grawitacyjnego PCV DN 160, L = 25,04 mb wraz z budową studzienki kontrolnej PCV DN 425, właz klasy A15 – 1 szt.; • przepompowni ścieków oczyszczonych z PVC-u o średnicy 425mm, Hz = 2,5 m wraz z szafką zasilająco-sterującą; b) wykonanie zasilania w energię elektryczną przepompowni P1 i P2 oraz oczyszczalni ścieków. Zasilanie wykonane kablem 3-fazowym YKY 5x6mm2 z rozdzielni głównej budynku szkoły; c) montaż systemu automatycznego sterowania pracą oczyszczalni ścieków; Zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Załączone do SIWZ przedmiary robót są materiałami pomocniczymi, które służyć mają opisowi sposobu i technologii wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenie oferty wszelkie prace nieuwzględnione w przedmiarze robót, a ujęte w dokumentacji projektowej.
W ogłoszeniu powinno być: Nazwa: Część II: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy obiekcie użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Żeronicach, gm. Bedlno dz. nr ew. 74 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: CZĘŚĆ II: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy obiekcie użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Żeronicach, gm. Bedlno dz. nr ew. 74 Opis: Oczyszczone ścieki bytowo – gospodarcze wprowadzane będą poprzez istniejący rurociąg grawitacyjny PVC-U Ø 200/160 oraz projektowany odcinek kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej do rowu melioracyjnego. Ilość ścieków określona na podstawie projektu wynosi: Qśr.dob. = 1,80 m3/d Qdmax. = 2,70 m3/d Qhmax = 0,16 m3/d Przydomowa oczyszczalnia ścieków realizowana będzie zgodnie z normą EN 12566 określającą wymagania w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków: „Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50”. Zakres rzeczowy do wykonania: a) Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków przy obiekcie użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Żeronicach. Ciąg technologiczny oczyszczalni składa się z następujących urządzeń: • przykanalika dopływowego PCV DN 200, L = 3,0 mb; • przepompowni ścieków surowych z PP o średnicy 600mm, Hz = 3,45m wraz z szafką zasilająco-sterującą; • rurociągu dopływowego tłocznego PE DN50, L = 6,0mb; • przykanalika dopływowego PCV DN 160, L = 4,5 mb wraz z budową studzienki kontrolnej PCV DN 425, właz klasy A15 – 1 szt.; • przepływowego osadnika gnilnego o pojemności 5000 l (2 zbiorniki x 2500 l) wyposażonego we włazy rewizyjne o średnicy 700 mm ze zintegrowanymi nadbudowami; • reaktora biologicznego o pojemności 5000 l (2 zbiorniki x 2500 l) złoże biologiczne i osad czynny, każda z części bioreaktora wyposażona jest w zintegrowane włazy rewizyjne o średnicy 400mm i 700mm; • rurociągu odpływowego tłocznego PE DN40, L = 87,04mb; • rurociągu odpływowego grawitacyjnego PCV DN 160, L = 25,04 mb wraz z budową studzienki kontrolnej PCV DN 425, właz klasy A15 – 1 szt.; • przepompowni ścieków oczyszczonych z PVC-u o średnicy 425mm, Hz = 2,5 m wraz z szafką zasilająco-sterującą; b) wykonanie zasilania w energię elektryczną przepompowni P1 i P2 oraz oczyszczalni ścieków. Zasilanie wykonane kablem 3-fazowym YKY 5x6mm2 z rozdzielni głównej budynku szkoły; c) montaż systemu automatycznego sterowania pracą oczyszczalni ścieków; Zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Załączone do SIWZ przedmiary robót są materiałami pomocniczymi, które służyć mają opisowi sposobu i technologii wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenie oferty wszelkie prace nieuwzględnione w przedmiarze robót, a ujęte w dokumentacji projektowej.


Wójt Gminy

mgr inż. Krzysztof Kołach


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 22.08.2017.pdf


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-08-22 13:50:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-22 13:50:20
  • Liczba odsłon: 181
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1660171]

przewiń do góry