Ogłoszenie nr 27906 - 2017 z dnia 2017-02-20 r.

Bedlno: "Świadczenie usług w zakresie wyjazdów okazjonalnych dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum zlokalizowanych na terenie Gminy Bedlno, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno oraz ich opiekunów realizowanych w celach kulturalno - oświatowych, sportowych oraz promocyjnych a także w ramach programu pn.: "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2016/2017" pn.:"Myślę, poszukuję, promuję, racjonalnie wykorzystuję - edukacja ekologiczna w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie".
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

tak

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bedlno, krajowy numer identyfikacyjny 61101554300000, ul. Bedlno  24, 99311   Bedlno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 2821420, 2821770, 2821771, e-mail ug@bedlno.pl, faks 24 282 17 50.
Adres strony internetowej (URL): ugbedlno.bip.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
http://ugbedlno.bip.org.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
http://ugbedlno.bip.org.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pocztą lub osobiście w siedzibie zamawiającego
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:
99-314 Bedlno, Bedlno 24, pok.14


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Świadczenie usług w zakresie wyjazdów okazjonalnych dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum zlokalizowanych na terenie Gminy Bedlno, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno oraz ich opiekunów realizowanych w celach kulturalno - oświatowych, sportowych oraz promocyjnych a także w ramach programu pn.: "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2016/2017" pn.:"Myślę, poszukuję, promuję, racjonalnie wykorzystuję - edukacja ekologiczna w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie".
Numer referencyjny: ZP.271.7.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. "Świadczenie usług w zakresie wyjazdów okazjonalnych dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum zlokalizowanych na terenie Gminy Bedlno , dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno oraz ich opiekunów realizowanych w celach kulturalno - oświatowych, sportowych oraz promocyjnych a także w ramach program pn.: "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2016/2017" pn.:"Myślę, poszukuję, promuję, racjonalnie wykorzystuję - edukacja ekologiczna w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie". W ramach zamówienia wyjazdy realizowane będą z miejsca siedziby szkoły - będącej organizatorem wyjazdu do miejsca docelowego w okresie obowiązywania umowy. Wyjazdy do miejsca docelowego będą się odbywały każdorazowo na podstawie: 1)Pisemnego zgłoszenia dyrektora szkoły o potrzebie zorganizowania wyjazdu skierowanego do Zamawiającego( na co najmniej 7 dni przed wyjazdem) wraz z podaniem: a) planowanego miejsca docelowego wyjazdu, b)terminu wyjazdu i czasu trwania wyjazdu, c) liczby dzieci i liczby opiekunów ( imienna lista wraz z numerem PESEL i adresem zamieszkania) 2) Po weryfikacji zgłoszenia Zamawiający pisemne poinformuje Wykonawcę na 5 dni przed przewidywaną datą wyjazdu o: a) planowanym miejscu docelowym wyjazdu, b)terminie wyjazdu i czasu trwania wyjazdu, c) liczbie dzieci i liczbie opiekunów ( imienna lista wraz z numerem PESEL i adresem zamieszkania) Wykonawca zapewnia pojazd wraz z kierowcą posiadającym pełne kwalifikacje i uprawnienia do przewozu osób który, pozostaje w dyspozycji Organizatora i Zamawiającego przez cały okres wyjazdu. Prognozowana ilość wyjazdów - 14sztuk , do miejsc wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ . Liczba ta może ulec zmianie w przypadku konieczności zorganizowania dodatkowych wyjazdów. W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobligowany jest do ubezpieczenia autobusów i pasażerów od wszelkich szkód i wypadków ( zdarzeń) powstałych podczas przewozu i w związku z tym przewozem. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i używaniem pojazdów własnych, w tym do dokonywania wszelkich napraw. Szczegółowe warunki przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 10 do SIWZ – Projekt Umowy. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach określonych w art.144 ust.1 ustawy Pzp. Pojazdy świadczące usługę winny spełniać warunki techniczne, w tym wymagane prawem licencje i pozwolenia oraz badania techniczne pojazdów i posiadać wyposażenie dla zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa przewożonym uczniom. Dla prawidłowości realizacji usługi Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonania przez Wykonawcę usługi wraz z kontrolą pojazdu , wymagań technicznych oraz ciągłości badań technicznych. W przypadku awarii lub wypadku pojazdu - autobusu na trasie, choroby kierowcy lub innych nieprzewidzianych okoliczności związanych z przewozami Wykonawca na własny koszt organizuje dowóz zastępczy, tak by nie powodować opóźnień wyjazdu w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i wygodę dzieci, a o zakłóceniach powiadamia Zamawiającego, a w razie potrzeby (awarii, wypadku) także jednostki Policji i Pogotowia Ratunkowego. W razie awarii na trasie Wykonawca zobowiązuje się podstawić pojazd zastępczy w czasie możliwie jak najkrótszym . W przypadku spadku temperatury na dworze poniżej 5º C Wykonawca zobowiązuje się do ogrzewania autobusu w czasie przewożenia dzieci. Zastępczy środek transportu musi spełniać warunki SIWZ i zapisy umowy w taki sposób, jak podstawowy środek transportu - autobus. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. W przypadku gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego środka transportu lub kierowcy w sytuacji określonej wyżej Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępczej usługi, a kosztami obciąży Wykonawcę . Rozliczenie będzie następowało na podstawie faktycznego przejazdu (każdego przejechanego kilometra) . W ramach świadczonej usługi Wykonawca zapewni dojazd pojazdu wraz z kierowcą do miejsca wyjazdu, którym nie obciąża Zamawiającego ( Wykonawca nie dolicza do ilości wykonanych kilometrów przy przewozach dojazdu do miejsca wyjazdu określonego przez Zamawiającego). Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy przeprowadzenie szczegółowej analizy warunków wykonania zamówienia w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV:60100000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data rozpoczęcia: 14/03/2017 data zakończenia: 31/12/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą wyłącznie Wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę ze wszystkimi załącznikami wymienionym w SIWZ oraz spełnią wszystkie wymagane przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych warunki. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia w oparciu o niżej wymienione dokumenty dołączone do ofert. 1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie: wykażą, że posiadają wiedzę i doświadczenie z okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przedstawiając, iż wykonywał lub wykonuje minimum cztery usługi polegające na przewozie dzieci ,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: znajdują się w sytuacji ekonomiczno - finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: posiadają lub mają zapewniony dostęp (umowa najmu, umowa leasingu) do w pełni sprawnych technicznie pojazdów, dysponują odpowiednio wykwalifikowanym personelem – Wykonawcy muszą dysponować kierowcami posiadającymi odpowiednie uprawnienia, zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę , c) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: posiadają licencję (zezwolenie, uprawnienia, koncesje) uprawniającą do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie Wykonawcy ,że nie podlega wykluczeniu w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – załącznik Nr 3 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania, iż spełniają wymagane warunki, Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty: - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem składania ofert, - dokument pełnomocnictwa (dotyczy wspólników spółki cywilnej oraz konsorcjum), który musi określać jego zakres, powinien być przedłożony w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i podpisany przez mocodawcę (osobę fizyczną lub osoby reprezentujące osobę prawną), - licencję (zezwolenie, uprawnienia, koncesje) uprawniającą do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem, - wykaz usług lub dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądz inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. – załącznik Nr 8 do SIWZ, - wykaz udokumentowanego taboru będącego w dyspozycji Wykonawcy (własnego, wynajmowanego, w leasingu) wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi pojazdami, niezbędnego do realizacji zamówienia, wykaz powinien zawierać niezbędną ilość taboru konieczną do należytego wykonania usługi – załącznik Nr 9 do SIWZ, - kserokopie dowodu rejestracyjnego z aktualnym wpisem o sprawności każdego wskazanego w załączniku Nr 9 do SIWZ pojazdu, którym będzie realizowane zamówienie – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem, - kserokopie dowodu ubezpieczenia każdego wskazanego w Załączniku Nr 9 do SIWZ pojazdu w zakresie ubezpieczenia OC, NNW i AC, którymi może być realizowane zamówienie – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem, - kserokopię opłaconej polisy, w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem, - wykaz pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, wraz z podaniem kwalifikacji i uprawnień oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik Nr 7do SIWZ, - kserokopie dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia do przewozu osób – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Oświadczenie o akceptacji projektu umowy – załącznik Nr 6 do SIWZ.- aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, - w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8, 10 i 11 ustawy, mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24, ust. 1, pkt 5 – 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
z jednym wykonawcą
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena netto za 1 km faktycznego przejazdu

60

termin płatności-należności faktury

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania w zakresie osób wskazanych w umowie, w sytuacji zaistnienia konieczności zmiany przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy odpowiedzialnych za realizację zobowiązań stron w okresie trwania umowy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT. 3.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zapisów umowy w związku ze zdarzeniami nie przewidzianymi przez Zamawiającego. Każdorazowa zmiana wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28/02/2017, godzina: 9:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Janina Wawrzyńczak
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-02-20 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-20 13:56:18
  • Liczba odsłon: 194
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1661570]

przewiń do góry