Bedlno, 29.12.2016r.
OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BEDLNO

O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA

PROJEKTU DOKUMENTU pn. „PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BEDLNO”


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bedlno”.Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru w granicach jednej gminy.

W związku z powyższym działający z upoważnienia Wójta Gminy Bedlno Wykonawca „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bedlno” wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu w/w dokumentu.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi pismem znak: PWIS.NSOZNS.9022.1.278.2016.SK z dnia 1 czerwca 2016r. i znak PWIS.NSOZNS.9022.1.278.2016.MF z dnia 29 grudnia 2016r. uzgodnił pozytywnie odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bedlno”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem znak: WOOŚ-II.411.647.2016.AJa.2 z dnia 28 grudnia 2016r. w oparciu o przedstawione materiały zawierające uwarunkowania, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), oraz projekt przedmiotowego planu, odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bedlno” uznając, że realizacja postanowień przedmiotowego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.


„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bedlno” jest dokumentem strategicznym opisującym kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, tj. redukcji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej, poprawy jakości powietrza oraz zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii. Dokument ten przedstawia wizję rozwoju gminy Bedlno w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Przeprowadzona w dokumencie analiza obszarów problemowych w gminie pozwoliła na określenie działań służących poprawie jakości powietrza na terenie gminy, w tym redukcji gazów cieplarnianych (CO 2 ), ograniczania niskiej emisji, zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia zużycia energii finalnej.

Celem niniejszego dokumentu jest analiza możliwych do podjęcia działań, których realizacja będzie prowadzić do zmian struktury użytkowanych nośników energetycznych, a także zmniejszenia zużycia energii, co doprowadzić ma do stopniowego obniżania emisji gazów cieplarnianych CO 2 na terenie gminy Bedlno. Do 2020 roku zakłada się osiągnięcie poniższych celów strategicznych:

- redukcję emisji gazów cieplarnianych,

- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

- redukcję zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Zadania inwestycyjne i społeczne realizowane w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bedlno” uwzględniają aspekty środowiskowe oraz przyczyniają się do wspierania zrównoważonego rozwoju i wdrażania prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska. Realizacja przedstawionych zadań dotyczy obiektów istniejących zlokalizowanych na terenach zurbanizowanych. Stąd wpływ ich na środowisko będzie znacznie ograniczony. Przewiduje się, że negatywne oddziaływania mogą wystąpić jedynie w fazie realizacji inwestycji. Będą to jednak oddziaływania okresowe o charakterze lokalnym oraz trudne do uniknięcia w przypadku działań obejmujących roboty budowlane i prace montażowe.

Projekt dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bedlno”:

- ma na celu wspieranie działań zmierzających do: ograniczania emisji dwutlenku węgla do atmosfery, zwiększenia udziału energii odnawialnej w zużyciu energii oraz redukcji zużycia energii finalnej,

- ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, polegającego na przebudowie drogi gminnej na odcinku powyżej 1 km,

- czas oddziaływania planowanej inwestycji mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko powinien ograniczyć się do czasu wykonywania prac budowlanych oraz organizacyjnych,

- nie przewiduje wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska,

- nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań skumulowanych, jak również nie przewiduje się wystąpienia oddziaływania transgranicznego,

- nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska,

- nie będzie miał negatywnego wpływu na obszary chronione wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2134).


W ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bedlno” wyznaczono działania m.in.:

- proekologiczną i energooszczędną politykę tj. wykorzystywanie źródeł ciepła przyjaznych środowisku, stosowanie energooszczędnych technologii w budownictwie;

- stosowanie w ramach procedur zamówień publicznych kryteriów „Zielonych zamówień publicznych”;

- termomodernizację budynków oraz wspieranie budownictwa energooszczędnego w budownictwie mieszkaniowym;

- termomodernizację budynków w sektorze użyteczności publicznej;

- wyposażenie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii – instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne;

- modernizację sieci oświetlenia ulicznego, kotłowni;

- edukację mieszkańców w dziedzinie poprawy efektywności energetycznej w gminie.


Biorąc pod uwagę powyższe opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) , odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bedlno”.


Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bedlno” zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bedlnie i wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bedlnie.

  Wójt Gminy Bedlno


mgr inż. Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-12-29 12:56:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-29 13:02:14
  • Liczba odsłon: 235
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1655806]

przewiń do góry