Zamawiający:

Gmina Bedlno

Bedlno 24

99-311 Bedlno

Bedlno, dnia 20.12.2016 r.

ZP.271.3.2017


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bedlno”

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bedlno, którego otwarcia ofert dokonano w dn. 15 grudnia 2016r. za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest:


TONSMEIER Centrum Sp. z o.o., 99-300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 127

Uzasadnienie:

TONSMEIER Centrum Sp. z o.o. złożyło ofertę najkorzystniejszą w postępowaniu, zgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała największą ilość punktów przy kryterium: 1. cena brutto – 60%, 2. termin płatności faktury – 20%, 3. kryterium środowiskowe – 20%.Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:


Nr oferty


Firma (nazwa) albo imię i nazwisko oraz siedziba i adres wykonawcy

Punktacja przyznana ofertom

Cena brutto oferty

(waga 60 pkt)

Termin płatności faktury

(waga 20 pkt)

Kryterium środowiskowe (oferowana liczba akcji promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych)

(waga 20 pkt)

Suma punktów łącznie

1.


TONSMEIER Centrum Sp. z o.o., 99-300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 127

60

20

20

100


1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Odrzucono następujące oferty: nie odrzucono żadnej oferty.
3. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy.


Wójt Gminy

mgr inż. Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-12-20 14:03:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-20 14:03:26
  • Liczba odsłon: 190
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1653184]

przewiń do góry