Ogłoszenie nr 363768 - 2016 z dnia 2016-12-09 r.
Bedlno: "Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bedlno do szkół ".
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bedlno, krajowy numer identyfikacyjny 61101554300000, ul. Bedlno  24, 99311   Bedlno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 2821420, 2821770, 2821771, e-mail ug@bedlno.pl, faks 24 282 17 50.
Adres strony internetowej (URL): ugbedlno.bip.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie
ugbedlno.bip.org.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
nie
ugbedlno.bip.org.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pocztą na adres lub osobiściew siedzibie Zamawiającego Gmina Bedlno Bedlno 24 99-311 Bedlno
Adres:
Gmina Bedlno Bedlno 24 99-311 Bedlno, powiat kutnowski, woj. łódzkie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bedlno do szkół ".
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowozie i odwozie uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bedlno do szkół w dni wynikające z organizacji roku szkolnego, z uwzględnieniem okazjonalnych zmian wynikających w szczególności z faktu uwzględnienia dni dodatkowo wolnych, których konieczność wynika z organizacji roku szkolnego – wg rozkładu okazjonalnego uzgodnionego z Zamawiającym. Dowóz realizowany będzie z wyznaczonych na terenie Gminy Bedlno przystanków do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żeronicach, Szkoły Podstawowej im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. ks. J. Poniatowskiego w Pleckiej Dąbrowie, Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych, Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pniewie i Filii Szkoły Podstawowej w Pniewie z siedzibą w Bedlnie oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie w okresie objętym umową. Przebieg tras dowozu i odwozu uczniów dojeżdżających do szkół określono w załączniku nr 4 do SIWZ zatytułowanym „Wykaz tras dowozu i odwozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum”. Szczegółowe ustalenie tras dowozu i odwozu uczniów, godzin przyjazdu autobusów i ich odjazdu dokonane zostanie w uzgodnieniu pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. W całym okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązuje się do nieograniczania ilości dowozów i odwozów uczniów, zachowania wykazu tras dowozu i odwozu uczniów, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego SIWZ. Miesięcznie autobusy na trasach wymienionych w załączniku nr 4 do SIWZ pokonują około 12.000 km. Ilość uczniów dowożonych i odwożonych do szkół na dzień ogłoszenia przetargu nieograniczonego wynosi 353. Ilość uczniów jest prognozowana i może ulec zmianie. Dowóz będzie odbywał się na podstawie imiennych biletów miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę na podstawie wykazu uprawnionych do korzystania z usług przedkładanego każdego miesiąca przez Zamawiającego z uwzględnieniem bieżących potrzeb. Jeżeli zaistnieje uzasadniona potrzeba zmiany trasy dowozu i odwozu uczniów z terenu Gminy Bedlno do szkół zgłaszana zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ostatecznie zatwierdzona przez Zamawiającego, zmiana tras i przystanków może zostać dokonana z odpowiednim wyprzedzeniem – 3 dni, z zastrzeżeniem, że godzina odjazdu uczniów z miejsc przystankowych nie może być wcześniejsza niż 6:40, a godzina przyjazdu uczniów do szkoły nie może być późniejsza niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć w szkołach podstawowych i gimnazjum, zaś długość trasy nie wydłuży się więcej niż 10 km. Wykonawcę obciążać będą wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymogów wymaganych od przewoźnika wynikające z ustaw oraz innych przepisów szczególnych niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z przepisami świadczenia usługi, w szczególności podatek od środków transportowych. Wykonawca zobowiązany będzie do uregulowania opłaty związanej z podatkiem od środków transportowych po otrzymaniu od Zamawiającego noty obciążeniowej w terminie wskazanym w nocie. Autobusy świadczące usługę winny spełniać szczególne warunki techniczne, w tym wymagane prawem licencje i pozwolenia oraz badania techniczne pojazdów i posiadać wyposażenie dla zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa przewożonym uczniom. Dla prawidłowości realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia autobusów w odpowiednie tablice ostrzegawcze informujące innych użytkowników ruchu drogowego o wsiadaniu i wysiadaniu z nich dzieci. W roku szkolnym w okresie realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył również: nieodpłatnie usługę przewozu dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Bedlno, a zamieszkałych poza terenem Gminy Bedlno. W celu realizacji tego obowiązku do niniejszego SIWZ załączono załącznik nr 5 określający wykaz przystanków dla uczniów zamieszkałych poza terenem Gminy Bedlno zatytułowany „Wykaz przystanków, z których będzie następował przewóz uczniów zamieszkałych poza terenem Gminy Bedlno przewożonych do szkół podstawowych i gimnazjum znajdujących się na terenie Gminy Bedlno”. Usługa w tym zakresie nie będzie finansowana w ramach oferowanej ceny ryczałtowej. Ponadto Wykonawca będzie świadczył odpłatnie w ramach opłat biletowych, usługi transportowe na rzecz mieszkańców Gminy Bedlno, a w szczególności na rzecz młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych, pod warunkiem dysponowania miejscami wolnymi. Odpłatność za wyżej wskazane usługi transportowe świadczone na rzecz mieszkańców Gminy Bedlno, a w szczególności na rzecz młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych realizowana będzie indywidualnie z Wykonawcą, nie zobowiązuje i nie obciąża w żaden sposób Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje realizację dowozu na wyznaczonych trasach zgodnie z godzinami przyjazdu i odjazdu autobusów uzgodnionymi z Zamawiającym po zawarciu umowy na dowóz i odwóz uczniów, najpóźniej w terminie do 15 stycznia 2017 r. oraz do 15 września 2017 r. Odjazdy i przyjazdy będą realizowane przez Wykonawcę punktualnie na poszczególnych trasach i z poszczególnych przystanków z wyjątkiem przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym: niekorzystne warunki atmosferyczne, nieprzewidziane zdarzenia losowe na drodze, awaria autobusu. Szczegółowe warunki przedmiot zamówienia zawarte są w załączniku nr 10 do SIWZ – Projekt Umowy. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt opiekę nad przewożonymi uczniami w formie stałej obecności co najmniej jednego opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia w każdym z autobusów. Opiekunem uczniów nie może być kierowca autobusu. Wykonawca wydzierżawi od Gminy Bedlno trzy autobusy marki Autosan o numerach rejestracyjnych: EKU C082 – rok produkcji 2000, PCL 0434 – rok produkcji 1998, EKU 16V2 – rok produkcji 2012 rok, którymi będzie świadczyć usługę dowozu i odwozu uczniów do szkół. Dzierżawa w/w autobusów obejmuje również miejsca postojowe wyznaczone w garażu, w miejscowości Bedlno i obowiązuje przez cały okres trwania umowy i realizacji usługi ( z wyłączeniem wakacji tj.m-ch lipiec i sierpień). Szczegółowe warunki dzierżawy zawarte są w załączniku nr 11 do SIWZ – Projekt Umowy Dzierżawy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania w każdym czasie kontroli prawidłowości wykonywania przez Wykonawcę usługi na poszczególnych trasach wraz z kontrolą każdego z pojazdów, ich wymagań technicznych oraz ciągłości badań technicznych. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego oraz (w razie potrzeby) jednostki Policji i Pogotowia Ratunkowego o każdej awarii/ wypadku autobusu na trasie w czasie w czasie wykonywania przewożenia uczniów. W przypadku awarii lub wypadku autobusu na trasie, choroby kierowcy lub innych nieprzewidzianych okoliczności związanych z przewozami Wykonawca na własny koszt organizuje dowóz zastępczy w sposób zapewniający bezpieczeństwo i wygodę dzieci , a o zakłóceniach powiadamia zamawiającego a w razie potrzeby (awarii, wypadku) także jednostki Policji i Pogotowia Ratunkowego. W przypadku spadku temperatury na dworze poniżej 5 °C Wykonawca zobowiązuje się do ogrzewania autobusu w czasie przewożenia dzieci i uczniów. Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy przeprowadzenie szczegółowej analizy warunków wykonania zamówienia (wizja lokalna) w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia, w tym ocenę stanu technicznego autobusów wskazanych do dzierżawy.

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV:60100000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 240740.74
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/12/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: wykażą, że posiadają wiedzę i doświadczenie z okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonywał lub wykonuje minimum cztery usługi polegające na dowozie uczniów,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: znajdują się w sytuacji ekonomiczno - finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: • są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Posiadają aktualne ubezpieczenie OC i NNW posiadacza pojazdu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia: • posiadają lub mają zapewniony dostęp (umowa najmu, umowa leasingu, umowa dzierżawy) do w pełni sprawnych technicznie pojazdów, • dysponują odpowiednio wykwalifikowanym personelem – Wykonawcy muszą dysponować kierowcami posiadającymi odpowiednie uprawnienia, oraz osobami, które mogą świadczyć opiekę nad przewożonymi uczniami, osoby te muszą mieć odpowiednie przeszkolenie bhp, pierwszej pomocy . c) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: • posiadają licencję (zezwolenie, uprawnienia, koncesje) uprawniającą do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania, iż spełniają wymagane warunki, Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty: Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu w trybie art. 25a ust. 1 pkt ustawy Pzp – załącznik Nr 3 do SIWZ. - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem składania ofert, - dokument pełnomocnictwa (dotyczy wspólników spółki cywilnej oraz konsorcjum), który musi określać jego zakres, powinien być przedłożony w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i podpisany przez mocodawcę (osobę fizyczną lub osoby reprezentujące osobę prawną), - licencję (zezwolenie, uprawnienia, koncesje) uprawniającą do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem, - wykaz wykonanych, niewykonanych lub wykonanych nienależycie usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie wykonywał lub wykonuje minimum cztery usług polegające na dowozie dzieci, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane, niewykonane lub nienależycie wykonanych – załącznik Nr 7 do SIWZ, - wykaz udokumentowanego taboru będącego w dyspozycji Wykonawcy (własnego, wynajmowanego, w leasingu, dzierżawionego) wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi pojazdami, niezbędnego do realizacji zamówienia, wykaz powinien zawierać niezbędną ilość taboru konieczną do należytego wykonania usługi – załącznik Nr 8 do SIWZ, - kserokopie dowodu rejestracyjnego z aktualnym wpisem o sprawności każdego wskazanego w załączniku Nr 8 do SIWZ pojazdu, którym może być realizowane zamówienie –kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem, - kserokopie dowodu ubezpieczenia każdego wskazanego w Załączniku Nr 8 do SIWZ pojazdu w zakresie ubezpieczenia OC i NNW, którymi może być realizowane zamówienie – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem, - kserokopię opłaconej polisy, w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem, - wykaz pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, wraz z osobami, które mogą świadczyć opiekę nad przewożonymi uczniami, osoby te muszą mieć odpowiednie przeszkolenie bhp, pierwszej pomocy oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami ( umowy o pracę) – załącznik Nr 6 do SIWZ, - kserokopie dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia do przewozu osób – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem, - zaakceptowanie wzoru umowy – załącznik Nr 9 do SIWZ, - aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, - w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8, 10 i 11 ustawy, mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24, ust. 1, pkt 5– 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w trybie art 25a ust.1 ustawy Pzp – załącznik Nr 2 do SIWZ. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów przy-należących do tej samej grupy kapitałowej lub oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej aktualne na dzień złożenia oferty zgodnie z wzorem będącym załącznikiem nr 12. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy – załącznik Nr 9 do SIWZ. W celu wykazania, iż spełniają wymagane warunki, Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty: - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem składania ofert, - dokument pełnomocnictwa (dotyczy wspólników spółki cywilnej oraz konsorcjum), który musi określać jego zakres, powinien być przedłożony w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i podpisany przez mocodawcę (osobę fizyczną lub osoby reprezentujące osobę prawną), - licencję (zezwolenie, uprawnienia, koncesje) uprawniającą do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem, - wykaz wykonanych, niewykonanych lub wykonanych nienależycie usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie wykonywał lub wykonuje minimum cztery usługi polegające na dowozie uczniów, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane, niewykonane lub nienależycie wykonanych – załącznik Nr 7 do SIWZ, - wykaz udokumentowanego taboru będącego w dyspozycji Wykonawcy (własnego, wynajmowanego, w leasingu, dzierżawionego) wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi pojazdami, niezbędnego do realizacji zamówienia, wykaz powinien zawierać niezbędną ilość taboru konieczną do należytego wykonania usługi – załącznik Nr 8 do SIWZ, - kserokopie dowodu rejestracyjnego z aktualnym wpisem o sprawności każdego wskazanego w załączniku Nr 8 do SIWZ pojazdu, którym może być realizowane zamówienie –kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem, - kserokopie dowodu ubezpieczenia każdego wskazanego w Załączniku Nr 8 do SIWZ pojazdu w zakresie ubezpieczenia OC i NNW, którymi może być realizowane zamówienie – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem, - kserokopię opłaconej polisy, w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem, - wykaz pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, wraz z osobami, które mogą świadczyć opiekę nad przewożonymi uczniami, osoby te muszą mieć odpowiednie przeszkolenie bhp, pierwszej pomocy oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami ( umowy o pracę) – załącznik Nr 6 do SIWZ, - kserokopie dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia do przewozu osób – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem, - zaakceptowanie wzoru umowy – załącznik Nr 9 do SIWZ, - aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, - w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8, 10 i 11 ustawy, mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24, ust. 1, pkt 5– 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1.Wypełniony formularz ofertowy wraz z oświadczeniem, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia określonymi w niniejszej specyfikacji i załącznikach oraz że akceptuje je bez zastrzeżeń - załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w trybie art 25a ust.1 ustawy Pzp – załącznik Nr 2 do SIWZ. 3. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu w trybie art. 25a ust. 1 pkt ustawy Pzp – załącznik Nr 3 do SIWZ. 4. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów przy-należących do tej samej grupy kapitałowej lub oświadczenie o braku przynależności do grupy kapi-tałowej aktualne na dzień złożenia oferty zgodnie z wzorem będącym załącznikiem nr 12. 5. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy – załącznik Nr 9 do SIWZ. 6. W celu wykazania, iż spełniają wymagane warunki, Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty: - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem składania ofert, - dokument pełnomocnictwa (dotyczy wspólników spółki cywilnej oraz konsorcjum), który musi określać jego zakres, powinien być przedłożony w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i podpisany przez mocodawcę (osobę fizyczną lub osoby reprezentujące osobę prawną), - licencję (zezwolenie, uprawnienia, koncesje) uprawniającą do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem, - wykaz wykonanych, niewykonanych lub wykonanych nienależycie usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie wykonywał lub wykonuje minimum cztery usługi polegające na dowozie uczniów, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane, niewykonane lub nienależycie wykonanych – załącznik Nr 7 do SIWZ, - wykaz udokumentowanego taboru będącego w dyspozycji Wykonawcy (własnego, wynajmowanego, w leasingu, dzierżawionego) wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi pojazdami, niezbędnego do realizacji zamówienia, wykaz powinien zawierać niezbędną ilość taboru konieczną do należytego wykonania usługi – załącznik Nr 8 do SIWZ, - kserokopie dowodu rejestracyjnego z aktualnym wpisem o sprawności każdego wskazanego w załączniku Nr 8 do SIWZ pojazdu, którym może być realizowane zamówienie –kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem, - kserokopie dowodu ubezpieczenia każdego wskazanego w Załączniku Nr 8 do SIWZ pojazdu w zakresie ubezpieczenia OC i NNW, którymi może być realizowane zamówienie – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem, - kserokopię opłaconej polisy, w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem, - wykaz pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, wraz z osobami, które mogą świadczyć opiekę nad przewożonymi uczniami, osoby te muszą mieć odpowiednie przeszkolenie bhp, pierwszej pomocy oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami ( umowy o pracę) – załącznik Nr 6 do SIWZ, - kserokopie dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia do przewozu osób – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem, - zaakceptowanie wzoru umowy – załącznik Nr 9 do SIWZ, - aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, - w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8, 10 i 11 ustawy, mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24, ust. 1, pkt 5– 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 4.200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych). 2. Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie wyznaczonym na złożenie oferty tj. do dnia 19.12.2016 roku do godz. 9:00 3. Wykonawca może wnieść wadium w: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić wadium przelewem na rachunek: Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” Nr 28 9021 0008 0010 6454 2000 0028 (Zamawiający prosi o dołączenie do oferty kserokopii przelewu).Za skuteczne wniesienie wa-dium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w wyznaczonym terminie i godzinie znajduje się na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego. 5.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6.W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca składa wraz z ofertą (jako oddzielny, nie spięty z ofertą) oryginał dokumentu. Z treści dokumentu (gwarancji, poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiają-cego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwo-ty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7.Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium spowoduje wykluczenie Wykonawcy. 8.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wy-brana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10. 9.Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10.Zamawiający z zastrzeżeniem pkt. 10 zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na we-zwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
z jednym wykonawcą
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapuCzy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60
Czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii liczonych w pełnych minutach 20
termin płatności – należności za faktury 20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapuWykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących wypadkach: a)Zmianie może ulec zakres przedmiotu umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana trasy przejazdów na odcinku ponad 10 km. oraz ilość dowożonych uczniów. b) Zmiany obligatoryjne spowodowane nowelizacją przepisów prawnych, mających zastosowanie przy realizacji umowy. 2.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zapisów umowy w związku z planowaną zmianą przepisów prawa oświatowego 4.Zaistnienia okoliczności, których w dniu zawarcia umowy nie można było przewidzieć. Każdorazowa zmiana wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 19/12/2016, godzina: 9:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Janina Wawrzyńczak
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-12-09 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-09 13:38:52
  • Liczba odsłon: 182
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665259]

przewiń do góry