271.9.2016

Bedlno, 24.08.2016r.


ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYDotyczy: Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych wraz

z opieką z terenu Gminy Bedlno.


Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z póżn.zm ) Zamawiający - Gmina Bedlno

z siedzibą Bedlno 24, 99-311 Bedlno informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: "Na świadczenie usług w zakresie dowozu

i odwozu uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką z terenu Gminy Bedlno" złożona przez

Usługi Transportowe Piotr Kępka, Wojszyce 74, 99-311 Bedlno - oferta nie spełnia wymagań określonych w SIWZ i została odrzucona.

Oferta nie spełnia warunków dopuszczenia do udziału w w/w postępowaniu.

W ofercie brak następujących dokumentów wymaganych do spełnienia warunków udziału
w postępowaniu :

1. potwierdzajacych wiedze i doświadczenie z okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonywał lub wykonuje minimum cztery usługi polegające na dowozie osób niepełnosprawnych - w załączniku nr 7 - wykaz wykonanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych usług - została wykazana tylko jedna usługa ( były wymagane minimum cztery).

2. Potwierdzających, że Wykonawca dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia :

- w ofercie brak potwierdzenia dysponowaniem wykwalifikowanym personelem,

- brak kopi uprawnień kierowcy oraz brak kopi ukończenia przez osoby, które miały by świadczyć opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi odpowiedniego przeszkolenia BHP oraz pierwszej pomocy przedmedycznej,

- brak informacji potwierdzającej dysponowanie w/w osobami ( brak kopii umów o pracę).

3. W ofercie brak potwierdzenia posiadania licencji ( zezwoleń, uprawnień, koncesji ) uprawniających do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób,

4. W ofercie brak potwierdzenia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zwiazanej z przedmiotem zamówienia.

5.Brak potwierdzenia posiadania policy OC i NNW posiadacza pojazdu.

Ponadto oferta została sporządzona niezgodnie z opisem przygotowania oferty:

- brak numerów stron oraz ich liczby, brak złożonych parafek przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.


Oferta złożona przez FLAXTRANS Maciej Sadowski ul. Długa 83/1, 05-100 Zgierz została odrzucona ponieważ nie spełnia warunków określonych w SIWZ .

Oferta nie zawiera następujących dokumentów wymaganych do spełnienia warunków udziału

w postępowaniu :

1. potwierdzajacych wiedze i doświadczenie z okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonywał lub wykonuje minimum cztery usługi polegające na dowozie osób niepełnosprawnych - w załączniku
nr 7 - wykaz wykonanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych usług - wykazano sześć wykonywanych usług, udokumentowano referencjami tylko trzy usługi ( były wymagane cztery),

2. potwierdzających, że Wykonawca dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia :

- w ofercie brak potwierdzenia dysponowaniem wykwalifikowanym personelem,

- brak kopi uprawnień kierowcy/ów oraz brak kopi ukończenia przez osoby, które miały by świadczyć opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi odpowiedniego przeszkolenia BHP oraz pierwszej pomocy przedmedycznej,

- brak informacji potwierdzającej dysponowanie w/w osobami ( brak kopii umów o pracę),

3. w ofercie brak potwierdzenia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zwiazanej z przedmiotem zamówienia,

4.brak potwierdzenia posiadania policy OC i NNW posiadacza pojazdu.

Ponadto oferta została sporządzona niezgodnie z opisem przygotowania oferty:

- brak numerów stron oraz ich liczby, brak złożonych parafek przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kruterium oceny ofert określonych w SIWZ złożoną przez Usługi Transportowe Agata Kiełbasa, Złotniki 11, 99-314 Krzyżanów.


Wójt Gminy

mgr inż. Krzysztof KołachInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP:
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-08-24 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-25 11:58:24
  • Liczba odsłon: 182
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry