„ UCHWAŁA  Nr XIII/78/2004.

    

                                RADY  GMINY  W  BEDLNIE

                     

                                z  dnia 23 kwietnia 2003 r

 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania 

budżetu gminy Bedlno za 2 0 0 3  rok.”

 

                „ Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U.z 2001r. Nr 142 ,poz. 1591 ; z 2002 r. Nr 23 , poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 ,poz. 984,Nr 153,poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162,poz.1568 )oraz art.136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych  ( t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15 , poz.148,      Nr 45, poz.391 , Nr 65,poz.594, Nr 96 ,poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851)  RADA GMINY w BEDLNIE uchwala , co następuje :”

           

            § 1 . W wyniku dokonanej analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bedlno za 2003 rok , oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy dotyczącym absolutorium dla Wójta Gminy i opiniami Regionalnej Izby

Obrachunkowej w sprawie : przedłożonego przez Wójta Gminy sprawozdania oraz

otrzymanego wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  - udziela się absolutorium

Wójtowi Gminy w Bedlnie za 2003 rok.

 

             § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

             

 

 

 

                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                       Jacek Tarka

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                           U R Z Ą D     G M I N Y

                                W  B E D L N I E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      S P R A W O Z D A N I E

 

          Z   REALIZACJI    BUDŻETU    GMINY

 

                            ZA      2 0 0 3   ROK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEDLNO                    MARZEC                 2004 ROK

 

 

 

 

 

                                                                                                

                                                                                                             Bedlno, dnia 19.03.2004 r.

 

         

 

                                                   S P R A W O Z D A N I E

                                  Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY BEDLNO

                                                               ZA 2003 ROK

 

 

              Plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2003 r. po zmianach wynosi 8.235.017 zł., natomiast wydatków budżetowych 9.065.017 zł.

Dochody wykonane zostały w kwocie 8.255.656 zł., co stanowi 100%, natomiast wydatki wykonano w wysokości 8.344.553 zł., co stanowi 92%.

Różnica między osiągniętymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami to kwota  88.897 zł.,

która została pokryta nadwyżką budżetową  osiągniętą w latach ubiegłych.

Na dzień 31 grudnia 2003 roku do dyspozycji Rady Gminy pozostała nadwyżka budżetowa w wysokości  772.203 zł.

Ważniejsze źródła dochodów :

- dochody własne                                                                                                        2.123.134,-

- subwencje z budżetu państwa                                                                                   4.393.522,-

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych                               509.640,-

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych

  źródeł                                                                                                                             13.248,-

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z programów

  przedakcesyjnych  Unii Europejskiej  „SAPARD”                                                     246.452,-                                               

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                                                   765.865,-

 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

   bieżących gmin                                                                                                              37.740,-

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie

  porozumień między j.s.t.                                                                                             100.000,-

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na

  podstawie porozumień między j.s.t.                                                                               6.400,-

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące

  realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.                                                      5.000,-

- odsetki od środków na rachunkach bankowych                                                           54.655,-

Główne kierunki wydatków :

- wydatki bieżące                                                                                                        5.207.034,-

- wydatki inwestycyjne                                                                                               2.109.641,-

- wydatki na realizację zadań rządowych zleconych gminie                                         765.589,-

- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie                                             233.508,-

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych                                                                          13.781,-

- dotacja celowa dla stowarzyszenia „ Gminny Klub Sportowy w Bedlnie”                 15.000,-

 

Na koniec 2003 roku bilans sald podatków i opłat lokalnych wraz z odsetkami przedstawia się

następująco :

- salda zaległości ogółem                                                                                               273.673,-

                                                                      

  - salda nadpłat ogółem                                                                                                     8.630,-

    w tym:

                                                    

                                                                      -  2  - 

a)      dochody realizowane przez Urząd Skarbowy tj. wpływy z karty podatkowej,

podatku od spadku i darowizn, opłaty skarbowej, podatku od czynności

cywilnoprawnych oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

i fizycznych:

- salda zaległości                                                                                                         7.523,-

- salda nadpłat                                                                                                             1.249,-

   b)   dochody realizowane bezpośrednio przez Urząd Gminy tj. podatek rolny,

   podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłaty za pobór wody,

   czynsz, za wieczyste użytkowanie gruntów, podatek od nieruchomości

   - salda zaległości                                                                                                     266.150,-

   - salda nadpłat                                                                                                              7.381,-

W kwocie zaległości dot. dochodów realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy, główne pozycje to:                             

- saldo zaległości w opłatach za pobór wody                                                                     40.793,-

- saldo zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie gruntów                                          136,-

- saldo zaległości w opłatach za czynsz                                                                             10.301,-

- saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych                                   23.084,-

- saldo zaległości w podatku rolnym  od osób prawnych                                                          47,-

- saldo zaległości w podatku od środków transportowych osób prawnych                         1.408,-

- saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych                                 15.048,-

- saldo zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych                                                  89.396,-

- saldo zaległości dot. naliczonych odsetek od osób fizycznych                                       66.719,-

- saldo zaległości dot. naliczonych odsetek od osób prawnych                                           4.821,-

- saldo zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych                 14.032,-

W celu wyeliminowania zaległości w omawianym okresie wystawiono 2.060 upomnień , 389 tytułów wykonawczych, 26 wezwań do zapłaty oraz 3 pozwy do sądu . 

 

Wykonanie dochodów w poszczególnych rodzajach przedstawia się następująco:

 

                                                                                                  Plan         Wykonanie            %

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                         15.500,-       18.836,-             122

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa

           i sanitacyjna wsi                                                              3.500,-        13.248,-            379

& 629 – wpłaty mieszkańców gminy z tyt. partycypacji

              w budowie nitek wodociągowych                               3.500,-        13.248,-             379

Wpływ dotyczy wpłat należności  za podłączenie się niektórych mieszkańców do istniejących nitek wodociągowych.

Rozdz. 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych  zwierząt

           oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych

           i biologicznych w tkankach zwierząt  i produktach

           pochodzenia zwierzęcego                                                8.500,-         2,489,-               29

& 083 – wpływy za świadectwa miejsca pochodzenia

              zwierząt oraz za pobrane kolczyki                               8.500,-         2.489,-               29

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność                                        3.500,-         3.099,-               89

& 075 – dochody z dzierżawy terenów łowieckich na

                             

              których polują koła łowieckie                                      3.500,-          3.099,-              89

Powyższe opłaty przekazywane są za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Łowiczu i Starostwa Powiatowego w Kutnie, w zależności od położenia terenów łowieckich.

                                                                

                                                                      -  3  -

Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,

                  GAZ I WODĘ                                                     193.700,-       209.366,-            108                                                                         

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody                                      193.700,-       209.366,-             108

& 069 – wpływy z opłat za czynności egzekucyjne

              dot. windykacji opłat za wodę                                         800,-          1.120,-             140

& 083 – odpłatność za pobór wody z wodociągów

              wiejskich                                                                    185.400,-       200.521,-            108  

Saldo zaległości na koniec roku stanowi kwotę 40.793 zł., natomiast saldo nadpłat kwotę

774  zł.

 & 092 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat

               za zużytą wodę                                                             1.000,-           1.499,-            150

Saldo zaległości na koniec roku stanowi kwotę  12.422,-

      

& 097 – zwrot podatku VAT odprowadzonego w 2002 r.

              od zakupionych materiałów i usług                                 6.500             6.226,-            96

 

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                351.852,-        351.852,-          100

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe                             105.400          105.400            100

§ 232 – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zimowe

             utrzymanie dróg powiatowych                                         5.400               5.400           100

§ 662 -  dotacja celowa otrzymana z powiatu na remont

             nawierzchni drogi powiatowej Pniewo-Łazin                100.000         100.000           100

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne                                   246.452,-         246.452-         100          

& 629 – środki na współfinansowanie programów

              realizowanych ze środków bezzwrotnych UE -

              „SAPARD”( modernizacja drogi Zleszyn-

              Stanisławice )                                                               246.452,-          246.452,-       100

        

 

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA                    193.251,-       166.112,-           86

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami      193.251,-       166.112,-           86

& 047 – wpływ z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie

              gruntów od osób fizycznych i prawnych

              naliczane w wysokości 3% wartości gruntów               12.200,-        31.479,-         258

Wysokie wykonanie w stosunku do planu spowodowane jest wpłatą przez SKR Bedlno kwoty 19.304,- wynikającej z dodatkowego przypisu obciążającego SKR Bedlno  z tytułu sprzedaży nieruchomości przed upływem terminu określonym w akcie notarialnym ( dot.Załusina i części nieruchomości w Bedlnie )

§ 069 – opłaty za czynności egzekucyjne dot. opłat za czynsz

             lokalowy                                                                              x                     17,-            x

§ 075 – dochody z najmu i dzierżawy od osób fizycznych

              i prawnych użytkujących grunty będące własnością

              gminy oraz czynsz za wynajem lokali użytkowych

              i mieszkalnych                                                               96.450,-         81.443,-          84

Saldo zaległości na koniec roku stanowi kwotę 10.301 zł.

& 083 – zwrot za zużytą energię elektryczną pobieraną

              w budynku komunalnym w Wojszycach przez

               wynajmującego pomieszczenie na działalność

               handlową  ( Stańczuk)                                                    2.000,-           1.458,-          73

                                                           -  4  -

 

§ 084 – wpływ ze sprzedaży składników majątkowych                 81.251,-       51.110,-      63             

Planowana sprzedaż dotyczyła części pałacu w Orłowie Parceli,oraz pałacu wraz z nieruchomością w Ruszkach. Wpływ dotyczy tylko sprzedaży pałacu w Orłowie

 , natomiast na nieruchomość w Ruszkach nie znaleziono nabywcy.

§ 092 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu

             i dzierżawy składników majątkowych                                 1.350,-          327,-        33

             oraz za wieczyste użytkowanie gruntów

§ 097 -  wpływy z różnych dochodów                                                  x                278,-         x

                                                                    

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA                             72.582,-         77.111,-    106

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie                                            63.015,-        62.891,-     100

§ 201 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa

              na realizację zadań z zakresu administracji

              rządowej zleconych gminie                                               63.015,-         62.891,-     100

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin                                                           2.400,-           7.053,-      294

§ 069 – wpływ dotyczy uzyskanej prowizji za sprzedaż

              znaków skarbowych                                                           1.200,-          1.576,-       131

§ 083 – wpływy dotyczą:

              - usługi ksero                                                                       1.200,-          1.712,-       143             

              - zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne                           x                 1.703,-         x

§ 084 – wpływ ze sprzedaży składników majątkowych –

              sprzedaż aparatu EKG (1-sza rata 50 %) dla      

              Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                        x                1.392,-          x

              w Pleckiej Dąbrowie

§ 097 -   wpływy z różnych dochodów                                                x                  670,-          x

               środki przekazane przez szkoły średnie dla opiekunów

               zajmujących się praktykami uczniów poszczególnych

               placówek oświatowych

                 

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność                                               7.167,-        7.167,-       100

§ 092 –  otrzymana refundacja za m-c XII.2002 r.   

              z PUP w Kutnie

              dot. zatrudnienia pracowników w ramach robót

              publicznych                                                                         7.167,-           7.167,-    100

 

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,        

                 KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ

                 SĄDOWNICTWA                                                        22.234,-         22.234,-    100

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy

                          Państwowej, kontroli i ochrony prawa                      982,-             982,-     100

§ 201 – dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację

              rejestrów wyborców                                                              982,-             982,-     100

Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe                                       21.252,-       21.252,     100

§ 201 – dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów

              przeprowadzenia referendum w sprawie przystąpienia         

               RP do UE.                                                                          21.252,-       21.252,-     100

 

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

                 I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                          700,-           700,-        100

                                                                    -  5  - 

 

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna                                                         700,-          700,-         100                              

 §201 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu

             obrony cywilnej                                                                       700,-         700,-         100

 

Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH

                 JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH

                 OSOBOWOŚCI PRAWNEJ                                   2.147.156,-    2.157.454,-     100

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób

                           fizycznych                                                             11.224,-       8.437,-          75

§ 035 – wpływy z karty podatkowej przekazywane przez

              Urząd Skarbowy                                                                 11.224,-      8.284,-          74

§ 091 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. karty

              podatkowej                                                                             x                153,-           x

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności

                           cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych

                           od osób prawnych i innych jednostek

                           organizacyjnych                                                    502.303,-     584.280,-     116

§ 031 – podatek od nieruchomości od osób prawnych                    492.360,-     541.815,-     110

Wykonanie dochodów ponad plan spowodowane było wpłatą zaległości w podatku przez PKP.

 

§ 032 – podatek rolny od osób prawnych                                           5.224,-         2.707,-       52  Nie wykonanie planu to skutek umorzenia podatku na rzecz Parafii w Pleckiej Dąbrowie oraz przekazanie przez Starostwo Powiatowe nieruchomości w Bedlnie na rzecz gminy.

§ 033 – podatek leśny od osób prawnych                                              549,-          549,-      100

§ 034 – podatek od środków transportowych od osób prawnych       3.770,-      11.164,-     296

Wykonanie dochodów ponad plan  związane jest ze wzrostem zarejestrowanych pojazdów przez osoby prawne w trakcie roku budżetowego .

§ 050 – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych      100             x            x

             ( od umów sprzedaży – brak w 2003 r. transakcji)

§ 069 – opłaty od czynności egzekucyjnych od osób prawnych               x              60           x

§ 091 – odsetki od podatków od osób prawnych                                    300,-       27.985,-     x

             ( główna pozycja to wpłata odsetek od zaległości w podatku od nieruchomości przez

               PKP )   

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków

                          i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz

                          podatków i opłat od osób fizycznych                   1.051.667,-  1.019.527,-    97

§ 031- podatek od nieruchomości od osób fizycznych                       76.336,-       79.321,-   104

§ 032 – podatek rolny od osób fizycznych                                        766.420,-     716.078,-     93

Saldo zaległości bez odsetek na 31.12.2003 r. wynosi 89.396 zł.

§ 033 – podatek leśny od osób fizycznych                                            1.011,-           923,-      91 

§ 034 – podatek od środków transportowych od osób fizycznych  130.000,-      139.363,-    107

§ 036 – podatek od spadków i darowizn                                             4.500,-        6.704,-      149

Dochody uzyskiwane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

§ 037  - podatek od posiadanych psów                                                    100               x           x

§ 043 – wpływy z opłaty targowej                                                           300,-           480       160

§ 045 – wpływy z opłaty administracyjnej za czynności

              urzędowe,  (  wpis do ewidencji działalności

              gospodarczej )                                                                          3.000,-       4.376,-     146

§ 046 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                  x               793,-        x

                                                                     - 6 -

§ 050 – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

             ( od umów sprzedaży)                                                               50.000,-     59.115,-    118

 

Wpływ  uzyskiwany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

§ 069 – opłaty za czynności egzekucyjne dotyczące windykacji

              podatków i opłat od osób fizycznych                                      4.000,-         3.676,-       92   

§ 091 – odsetki od podatków i opłat od osób fizycznych                    16.000,-         8.698,-      54

Dochody otrzymane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

Rozdz. 75618 – Wpływy z opłaty skarbowej                                      35.500,-        35.570,-   100

§ 041 – wpływy z opłaty skarbowej                                                    35.000,-       35.549,-     102

Dochody otrzymywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

§ 091 – odsetki od opłaty skarbowej                                                       500,-               21,-         4

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

                          budżetu państwa