Bedlno, dnia 07. 01. 2016 r.

Zamawiający:

Gmina Bedlno

Bedlno 24

99-311 Bedlno


ZP.271.5. 2016


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I PŁYNNYCH

ZE SZKÓŁ: Gimnazjum w Bedlnie, Szkół Podstawowych w: Żeronicach, Szewcach

Nadolnych, Pniewie, Pleckiej Dąbrowie dla których organem prowadzącym jest

Gmina Bedlno


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie nieczystości stałych i płynnych ze szkół: Gimnazjum w Bedlnie, Szkół Podstawowych w: Żeronicach, Szewcach Nadolnych, Pniewie, Pleckiej Dąbrowie dla których organem prowadzącym jest

Gmina Bedlno”

za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest:


TONSMEIER Centrum Sp. z o.o., 99-300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 127

za cenę brutto:

dzierżawy kontenera 1 100 l i jednorazowego wywozu nieczystości stałych 120,64 zł

(słownie: sto dwadzieścia złotych 64/ 100).


wywozu 1 m ³ nieczystości płynnych- 48,60 zł

( słownie: czterdzieści osiem złotych 60/ 100 )

czas realizacji zamówienia wywozu nieczystości stałych i płynnych- 18 godzin.


Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała największą liczbę punktów przy kryterium: 1. cena – 90%, 2. maksymalny czas wywozu nieczystości stałych i płynnych od dnia zgłoszenia– 5%.


Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w

kryterium cena

Maksymalny czas wywozu nieczystości stałych i

płynnych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego –

nie dłuższy niż 24 godziny, przy czym

Razem punktacja

1.


TONSMEIER Centrum Sp. z o.o., 99-300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 127

90

5

95


1. Zamawiający informuje, że umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego zawrze zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


  1. 2. Odrzucono następujące oferty: nie odrzucono żadnej oferty.

  1. 3. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy.


Wójt Gminy Bedlno,

mgr inż Krzysztof Kołach


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-13 09:51:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-13 09:51:04
  • Liczba odsłon: 185
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry