OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES:

Gmina Bedlno,

Bedlno 24,

99-311 Bedlno,

woj. łódzkie,

tel. 024 282 14 23, faks 024 28 17 50

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bedlno.bip.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I PŁYNNYCH ZE SZKÓŁ: Gimnazjum w Bedlnie, Szkół Podstawowych w: Żeronicach, Szewcach Nadolnych, Pniewie, Pleckiej Dąbrowie dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

a) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia odbiór i zagospodarowanie:

 • odpadów komunalnych niesegregowanych

 • nieczystości płynnych

b) Realizując zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych i nieczystości płynnych podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do przekazania:

- zmieszanych odebranych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu, w przypadku gdy ta instalacja uległa awarii lub nie mogła przyjmować odpadów z innych przyczyn, zgodnie z uchwałą nr XXVI/482/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012, w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 r. (Dz. U. Woj. Łódz. z 2012r. poz. 2366 ze zm.);

- selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, określoną w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., art. 17, z zastrzeżeniem, że jeżeli przed przekazaniem odebranych selektywnie odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zostały one skierowane przez podmiot odbierający odpady do przesortowania, to powstałe pozostałości z sortowania - przeznaczone do składowania, muszą zostać przekazane do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych lub instalacji zastępczych, o których mowa w lit. a).

c) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje transport odebranych odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów lub regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych bądź instalacji zastępczych.

d) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia wyposaża szkoły w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych, które muszą odpowiadać wymogom określonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bedlno, zwanym dalej Regulaminem oraz zapewnia utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Pojemniki powinny być dostosowane do mechanicznego odbierania odpadów.

Ilość i pojemność pojemników : 7 x 1 100 lf) W związku z realizacją zamówienia Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odpadami.II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

90.51.10.00-2 usługi wywozu odpadów

90.41.00.00-4 usługi usuwania ścieków

90.50.00.00-2 usługi związane z odpadami

90.51.20.00-9 usługi transportu odpadów

90.53.30.00-2 usługi gospodarki odpadami

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zamówienie będzie realizowane od dnia 15.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM nie

III.2) ZALICZKI nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

 • złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – wg załącznika nr 2,

 • posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej, zgodnie z art. 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

 • aktualne zezwolenie na transport odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) lub wpis do rejestru prowadzonego przez właściwego marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 w/w ustawy.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

 • złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – wg załącznika nr 2,

 • wykazania, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał lub wykonuje minimum jedną usługę polegającą na odbiorze nieczystości stałych i płynnych

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż dysponuje:

 • co najmniej 1 samochodem przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych;

 • co najmniej 1 samochodem przystosowanym do odbioru nieczystości płynnych

 • posiada pojemniki do składowania nieczystości stałych celem wydzierżawienia ich szkołom w ilościach: 7 sztuk o pojemnośći 1 100 l.

 • wykonawca musi dysponować bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie Gminy Bedlno lub w odległości nie większej niż 60 km od granic tej gminy.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

 • złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp– wg załącznika nr 2 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

 • złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – wg załącznika nr 2 do SIWZ;

 • wykazania, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300.000 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

a) potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

d) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

e)zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych


Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

d) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

f) aktualną informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- aktualne zezwolenie na transport odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) lub wpis do rejestru prowadzonego przez właściwego marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 w/w ustawy;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

Zadanie 1

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena /C/

90%


2

Maksymalny czas wywozu nieczystości stałych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego – nie dłuższy niż 24 godziny, przy czym

do 6 godzin – 100%

do 12 godzin 75%

do 18 godzin-50%

do 24 godzin- 25%


10 %
Zadanie 2

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena /C/

90%


2

Maksymalny czas wywozu nieczystości płynnych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego – nie dłuższy niż 24 godziny, przy czym

do 6 godzin – 100%

do 12 godzin 75%

do 18 godzin-50%

do 24 godzin- 25%

10,00%

,

Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów

Zadanie 1, 2

Nr krytrium

Wzór

1

( Cmin/ Cof) x 100 x waga

gdzie

-Cmin- najniższa cena spośród wszystkich ofert

-Cof- cena podana w ofercie

2

(Tmin/Tof) x 100 x waga

gdzie:

- Tmin- najkrótszy czas spośród wszystkich ofert

-Tof- czas określony w ocenianej ofercie


Przy czym:

- Czas należy podać w godzinach ( konkretna liczba)

-Zamawiający ustala, iż czas wywozu nieczystości płynnych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego nie może być dłuższy niż 24 godziny. Punkty za kryterium będą przyznawane w przypadku podania terminu krótszego niż 24 godziny.IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:

1. Inne zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływające na zasady odbierania i zagospodarowania odpadów.

2. Wprowadzenia zmian w stosunku do opisu przedmiotu umowy (zał. nr 1) w zakresie wykonania prac w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji przedmiotu umowy.

3. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanych w pkt. od 1 do 2 Zamawiający dopuszcza możliwość ewentualnego zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost / zmniejszenie kosztów świadczenia usługi.

4. W przypadku zmian prawnych i organizacyjnych Wykonawcy.

5. Zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany:

 • stawki podatku od towarów i usług,

 • wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

 • zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://bedlno.bip.org.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno.

IV.4.4) Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć 07. 01. 2016 r. do godz. 8:00

w Urzędzie Gminy Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno, sekretariat.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07. 01. 2016 roku o godz. 8:15 w Urzędzie Gmimy w Bedlnie, sala konferencyjna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieOgłoszenie opublikowano w BZP w dniu 29.12.2015 r. Nr 354632 - 2015

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Magdalena Gawrońska
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-12-29 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-29 08:59:39
 • Liczba odsłon: 194
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry