OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakup i dostawa oleju opałowego do szkół : Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żeronicach, Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno”

Miejscowość: Gmina Bedlno, Bedlno 24

Data zamieszczenia 14.12 2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu – dostawy

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bedlno, Bedlno 24, 99- 311 Bedlno, woj. łódzkie, tel. 24 282 14 20

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

   1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zakup i dostawa oleju opałowego do szkół : Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żeronicach, Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno”

   2. Rodzaj zamówienia: dostawy

   3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakup i dostawa oleju opałowego do szkół : Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żeronicach, Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno”

olej opałowy – 88 500,00 litrów ( szacunkowa ilość)

   1. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

   2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) CPV 09135100-5 olej opałowy

   3. Jakość oferowanego oleju powinna spełniać wymogi zawarte w obowiązujących przepisach, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku O systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ( Dz. U. Z 2006 r. Nr 169, poz. 1200 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. z 2008 r., Nr 221, poz. 1441).

   4. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

   5. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

    II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od 01. 01. 2016r. do 31. 12. 2016 r.

    SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

    III. 2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

W celu wykazania spełniania przez Dostawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Zamawiający żąda następujących dokumentów:

 1. oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1. W przypadku składania oferty przez Dostawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Na spełnienie warunku Dostawca obowiązany jest złożyć koncesję na potwierdzenie działalności w zakresie dystrybucji i obrotu paliwami.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.3) Potencjał technicznych

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonywania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

  1. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

   III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 • wykaz środków transportu pozwalających dostarczyć jednorazowo ilość oleju opałowego nie mniej niż 5000 litrów, umożliwiających bezpośredni wlew oleju opałowego do zbiorników, wyposażonych w system pomiarowy ( legalizowany licznik przepływowy) z aktualnymi świadectwami legalizacji licznika o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na pojeździe dostawczym.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

   • wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganych dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

    • nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert,

    • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewypełnione w pkt III.4 albo w pkt III.5

 • WYPEŁNIONY, OSTEMPLOWANY I PODPISANY FORMULARZ OFERTOWY.

III.7 Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

    SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

   1. Kryteria oceny ofert:

   • najniższa cena- 80 %

   • czas na realziację zamówienia – 20 %

    IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie

    IV.3) ZMIANY UMOWY

    Czy przewiduje się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

    IV.4.1) Adres strony, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

    Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej: www.ugbedlno.bip.org.pl

    SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Bedlnie, Bedlno 24, 99 – 311 Bedlno, pokój nr 27 lub zostanie przekazana na pisemny wniosek zainteresowanego.

    Godz. urzędowania: od godz. 7/30 do 15/00

    IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

    Urząd Gminy w Bedlnie

    Bedlno 24, 99- 311 Bedlno

    pokój nr 14 sekretariat, do dnia 22. 12. 2014 r. do godziny 9/00

    Otwarcie ofert 22.12.2015 rok o godzinie 9/ 15

    IV.4.5) Termin związania ofertą: 30 dni od ostatniego terminu składania ofert

    IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Magdalena Gawrońska
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-12-14 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-14 10:34:28
 • Liczba odsłon: 262
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry