OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA

Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bedlno do szkół”


Gmina Bedlno informuje, że w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 08.12.2015 roku zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, na „ Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bedlno do szkół” dokonano wyboru oferty złożonej przez:


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Łęczyca Spółka z o.o., ul. Belwederska 7A, 99-100 Łęczyca

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły dwie oferty spełniające wymogi Zamawiającego. Oferty nie zostały odrzucone, ani wykonawcy nie zostali wykluczeni z postępowania.


Wykonawcy, którzy złożyli oferty w w/w postępowaniu:


Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena


Liczba punktów w kryterium doświadczenie

Łączna punktacja


1Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Łęczyca Spółka z o.o., ul. Belwederska 7A, 99-100 Łęczyca

95

5

100

2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kutnie Spółka z o.o., ul. Oporowska, 99-300 Kutno

79,91

5

84,91


Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust.2 zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.Bedlno, dnia 09.12.2015 r.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-12-10 13:46:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-10 13:46:39
  • Liczba odsłon: 196
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665060]

przewiń do góry