Bedlno, dnia 8.12.2015 r.

Zamawiający:

Gmina Bedlno

Bedlno 24

99-311 Bedlno


ZP.271.1.2016


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU

GMINY BEDLNO


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bedlno”

za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest:


TONSMEIER Centrum Sp. z o.o., 99-300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 127

z ceną brutto 392 389,92 zł.

(słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć zł 92/100).


Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała największą liczbę punktów przy kryterium: 1. cena – 97%, 2. czas na realizację zgłoszonej reklamacji – 3%.


Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w

kryterium cena

Punktacja w

kryterium czas na realizację zgłoszonej reklamacji

Razem punktacja

1.


TONSMEIER Centrum Sp. z o.o., 99-300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 127

97

3

100


1. Zamawiający informuje, że umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego zawrze zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odrzucono następujące oferty: nie odrzucono żadnej oferty.

3. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Wójt Gminy
mgr inż. Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-12-08 11:21:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-08 11:54:29
  • Liczba odsłon: 185
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry