Bedlno, dnia 08.07.2015 r.

271.7.2015


Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe „FA-BUD”

Michał Nowacki 99-311 Bedlno,

Pniewo Małe 16Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni destrukrowych dróg gminnych.


Zawiadomienie o wyniku postępowania/odrzuceniu /wykluczeniu


Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni destrukrowych dróg gminnych”

Wybrany został Wariant I: remont cząstkowy nawierzchni destruktowych dróg gminnych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco do 10cm . Za najkorzystniejszą uznano ofertę w Wariancie I należącą do Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo – Transportowe „FA-BUD Michał Nowacki, 99-311 Bedlno, Pniewo Małe 16


Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryteriach: Cena –96% ,Gwarancja- 0% największą liczbę punktów.


Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:


Wariant I: remont cząstkowy nawierzchni destruktowych dróg gminnych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco do 10cm


Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w

kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna punktacja

1.


Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp.zo.o. ul. Kard.St. Wyszyńskiego 13,99-300 Kutno

90,35

0

90,35

2.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe „FA-BUD” Michał Nowacki 99-311 Bedlno, Pniewo Małe 16

96

0

96

3.

Firma Transportowo-Handlowa „WOTEX” Wojciech Wacławski , Micin 12, 99-314 Krzyżanów

73,14

2

75,14


Wariant II: remont cząstkowy nawierzchni destruktowych dróg gminnych emulsją asfaltową i grysem na zimno do 5cm


Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w

kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna punktacja

1.


Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp.zo.o. ul. Kard.St. Wyszyńskiego 13,99-300 Kutno

96

0

96

2.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe „FA-BUD” Michał Nowacki 99-311 Bedlno, Pniewo Małe 16

33,79

0

33,79

3.

Firma Transportowo-Handlowa „WOTEX” Wojciech Wacławski , Micin 12, 99-314 Krzyżanów

42,24

2

44,24
  1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


  1. Odrzucono następujące oferty: nie odrzucono żadnej oferty.

  1. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kinga Włodarczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-08-31 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-31 15:16:25
  • Liczba odsłon: 188
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry