OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU

 

 

„Zakup  paliw  do  autobusów  szkolnych, pojazdów  strażackich  i  innych pojazdów stanowiących własność Gminy Bedlno.”

 

 

Miejscowość : Gmina Bedlno, Bedlno 24,

 

Data zamieszczenia : 15.12.2014r

 

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

 

Zamieszczenie ogłoszenia : obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bedlno, Bedlno 24, 99 – 311 Bedlno, woj. łódzkie ,tel. (024) 282 14 20, faks. 024) 282 17 50

Adres strony internetowej zamawiającego:  www.ugbedlno.bip.org.pl

 

I.2)RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II .1.1) Nazwa nadana zamówieniu  przez zamawiającego: „Zakup  paliw  do  autobusów  szkolnych, pojazdów  strażackich  i  innych pojazdów stanowiących własność Gminy Bedlno.”

 

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

 

II.1.3) Określenie przedmiotyu oraz wielkości lub zakresu zamówienia :

„Zakup  paliw  do  autobusów  szkolnych, pojazdów  strażackich  i  innych pojazdów stanowiących własność Gminy Bedlno  w ilościach:

 

a)  olej napędowy –  336.024,45  litrów (szacunkowa ilość);

b)  benzyna bezołowiowa PB95 – 835,80 litrów (szacunkowa ilość)

 

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):

 CPV   09134100-8   Olej napędowy

 CPV   09132000-3   Benzyna bezołowiowa

 

II.1.6) Jakość oferowanych paliw powinna spełniać wymogi zawarte w obowiązujących przepisach, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. O systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Z 2006r. Nr 169, poz.1200 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 9 grudnia 2008r w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. z 2008r. Nr 221, poz.1441).

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:  nie

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od  01.01.2015r do  31.12.2015r.

SEKCJA III :  INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,EKONOMICZNYM,FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

W celu wykazania spełnienia przez Dostawcę warunków, o którym mowa w art.22 ust.1 ustawy Zamawiający żąda następujących dokumentów:

Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust 1. W przypadku składania oferty przez Dostawców występujących wspólnie,w/w dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

Aktualny odpis  z właściwego rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i informacji o  działalności  gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  lub  ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 

Na spełnienie warunku Dostawca  obowiązany jest złożyć koncesję na potwierdzenie działalności w zakresie dystrybucji i obrotu paliwami.

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Zamawiający  nie wyznacza  szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający  nie wyznacza  szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający nie wyznacza  szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowania

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia  tego warunku

Zamawiający nie wyznacza  szczegółowego warunku w tym zakresie.

III 4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ  DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  W  CELU POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU  ORAZ  NIEPODLEGANIA  WYKLUCZENIU  NA  PODSTAWIE ART.24 UST.1 USTAWY

III.4.1) W  zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć :

oświadczenie , że osoby, które będą  uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy, należy przedłożyć:

  oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia

●wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej , przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

● nie zalega z uiszczaniem podatków,opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo ,że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymywanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

● nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewypełnione w pk III.4) albo w pkt III.5)

 

wypełniony, ostemplowany i podpisany formularz ofertowy.

 

III.7 Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena .

 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie

 

IV.3) ZMIANY UMOWY

 

Czy przewiduje się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

 

IV.4)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony , na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej : www.ugbedlno.bip.org.pl

SIWZ można  odebrać  w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Bedlnie , Bedlno  24, 99-311 Bedlno , pokój nr 27 lub  zostanie  przekazana  na  pisemny  wniosek  zainteresowanego.

godz. urzędowania :  od godz. 7.30 do 15.00

 

 

 

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:                                 

 

Urząd Gminy w  Bedlnie,

Bedlno  24, 99-311 Bedlno

pokój nr 14 – sekretariat,  do dnia  23.12.2014 r.  do godz. 9.00

Otwarcie ofert  23.12.2014r o godz. 9.15

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: 30 dni od ostatniego terminu składania ofert.

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części  zamówienia: nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-15 18:52:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-15 18:52:02
  • Liczba odsłon: 275
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry