OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU

GMINY BEDLNO


ZP.271.1.2015
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bedlno

za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest:


TONSMEIER Centrum Sp. z o.o., 99-300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 127

z ceną brutto 374.025,60 zł.

(słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia pięć zł 60/100).


Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała największą liczbę punktów przy kryterium: 1. cena –97%, 2. czas na realizację zgłoszonej reklamacji – 3%.


Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w

kryterium cena

Punktacja w

kryterium czas na realizację zgłoszonej reklamacji

Razem punktacja

1.


TONSMEIER Centrum Sp. z o.o., 99-300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 127

97

3

100

  1. Zamawiający informuje, iż umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego zawrze zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


  1. Odrzucono następujące oferty: nie odrzucono żadnej oferty.

  1. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Bedlno, dnia 8.12.2014 r.

Wójt Gminy
mgr inż. Krzysztof KołachInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-08 13:39:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-08 13:39:57
  • Liczba odsłon: 199
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry