OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Wójt Gminy Bedlno ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Bedlno położonej w Głuchowie przy asfaltowej drodze gminnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 133 o pow. 0,47 ha.


Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:


1. Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Kutnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr LD1K/00052622/7.

Cena wywoławcza wynosi 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych). Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

I przetarg na sprzedaż na w/w nieruchomości odbył się 20 grudnia 2013 roku.

2. Postąpienie przy licytacji nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 120 (słownie: sto dwadzieścia złotych).

3. Brak planu zagospodarowania przestrzennego, rodzaj użytku: dr. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest to obszar o zróżnicowanych warunkach rolniczej przestrzeni z możliwością rozwoju działalności pozarolniczej.

4. Przetarg odbędzie się w dniu 21 marca 2014 roku o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w Bedlnie, w sali konferencyjnej.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.200,00 (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) płatne gotówką najpóźniej do 17 marca 2014 roku na konto Urzędu Gminy Bedlno umiejscowione w Banku Spółdzielczym „Wspólna Praca” w Kutnie Nr 28 9021 0008 0010 6454 2000 0028 lub w kasie Urzędu Gminy Bedlno do godziny 14.00

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Bedlno.

6. Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia przetargu, bez prawa do odsetek.

7. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

8. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

9. Wylicytowana należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

10. Wszelkie koszty związane z notarialną umową sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.Dodatkowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Bedlno, powiat Kutnowski, woj. Łódzkie, pokój nr 28 lub tel. 24 282-17-61 lub 282-14-23Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-02-14 08:40:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-14 08:40:51
  • Liczba odsłon: 259
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry