OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

I. ZAMAWIAJĄCY


1.1. Nazwa i adres : Gmina Bedlno, 99-311 Bedlno 24

tel. 24 282 14 20 fax 24 282 17 50

adres strony internetowej Zamawiającego: www.ugbedlno.bip.org.pl

1.2. Rodzaj Zamawiającego: administracja samorządowa.


II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


2.1. Określenie przedmiotu zamówienia:

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Zakup używanego samochodu strażackiego dla Jednostki OSP w Dębowej Górze”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:


Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego, polskiej produkcji, średniego, uterenowionego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 , na cele ochrony przeciwpożarowej.

Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez polską jednostkę certyfikującą. Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.).

Pojazd powinien być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze akustyczne i świetlne.

Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, o mocy minimum 170 KM. Przednia oś wyposażona w koła pojedyncze, tylna w bliźniacze. Zbiornik wody o pojemności od 2.300 do 2.500l, autopompa umożliwiająca podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego. Pojazd winien być wyposażony w skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami aluminiowymi.

Szczegółowy opis parametrów technicznych oraz inne wymagania zostały zawarte w opisie technicznym stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ – Opis techniczny samochodu strażackiego.


1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy

1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia:

1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 34.14.40.00-8 – pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

- 34.14.42.10-3 – wozy strażackie

1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej – nie.

1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej – nie.

2.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w dniach – do 15 grudnia 2013 roku.


III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


3.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania .

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.


3.2. Wiedza i doświadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczególnych wymagań, których spełnienia Dostawca zobowiązany jest wykazać.


3.3. Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia .

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełniania Dostawca zobowiązany jest wykazać. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII ust. 2 pkt 1 niniejszej SIWZ,


3.4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełniania Dostawca zobowiązany jest wykazać. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII ust. 2 pkt 1 niniejszej SIWZ.


3.5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.


IV. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ DOSTAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART.24 UST.1 USTAWY - PZP


VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ DOSTAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


IV.1. Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą dostarczyć Dostawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1) oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ,


2. Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą dostarczyć Dostawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:

1) oświadczenie Dostawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ,

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Dostawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do SIWZ.


3. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku, gdy Dostawca polega na zasobach innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Dostawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Dostawcę lub te podmioty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, wyłącznie wtedy gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.


4.2. Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa ust. 4 pkt. 2 - 4 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.


4.3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.


V. PROCEDURA


5.1. Tryb udzielenia zamówienia

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony


5.2. Kryteria oceny ofert

Kryteria oceny ofert: najniższa cena5.3. Zmiana umowy

1) Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, mających na celu prawidłową realizacje przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach:

- zmiany terminu zakończenia realizacji umowy , jeżeli zajdą okoliczności, na które strony umowy nie będą miały wpływu,

- zmiana ceny brutto – w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT,

- zmiana zasad dokonywania odbioru.

2) Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
VI. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


6.1. Adres strony internetowej, na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.ugbedlno.bip.org.pl

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Bedlnie, 99-311 Bedlno 24.


6.2. Termin składania ofert: do dnia 12 listopada 2013 roku do godz . 10.00 pokój nr 14 – Sekretariat.


6.3. Termin związania ofertą: okres w dniach – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Piestrzeniewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-11-05 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-05 17:38:04
  • Liczba odsłon: 219
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry