OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  PRZETARGU  NA  WYKONANIE  NAWIERZCHNI DROGI  STRADZEW – STANISŁAWICE – SZEWCE  NAGÓRNE

     Dotyczy: przetargu  nieograniczonego  na  wykonanie   nawierzchni  drogi  Stradzew- Stanisławice – Szewce  Nagórne.

 

                                                                                       

Zawiadomienie o wyniku  postępowania/odrzuceniu /wykluczeniu 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający  informuje, że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na wykonanie zadania pn.:

 

                     „Wykonanie  nawierzchni  drogi  Stradzew - Stanisławice – Szewce  Nagórne”

Za najkorzystniejszą  uznano  ofertę  Wykonawcy,   którym   jest:  Przedsiębiorstwo Robót  Drogowych   Sp. z o.o.  ul.  Kard. St. Wyszyńskiegi  13,  99-300  Kutno

z  ceną   brutto    264.877,79  zł.

(słownie: dwieście  sześćdziesiąt cztery tysiące  osiemset siedemdziesiąt siedem  złotych  79/100).

 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.

 

Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w

kryterium cena

Łączna punktacja

 

1.

Przedsiebiorstwo  Robót  Drogowych  Sp. z o.o.

ul. Kard.  St. Wyszyńskiego  13, 99 – 300  Kutno

 

  300,00

300,00

 

  1. Zamawiający  informuje,   iż  zgodnie  z  art.  94  ust. 1 pkt. 2   zawrze   umowę   w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  terminie  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  przesłania  faksem   zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty.

 

  1. Odrzucono następujące oferty:     nie odrzucono żadnej oferty.

  

  1. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy.  

 

 

 

Bedlno, dnia 16.10.2013 r.

 

 

                                                                                                            Wójt  Gminy
                                                                                                   mgr inż. Krzysztof  Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jadwiga Pawlak
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-10-16 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-16 13:40:28
  • Liczba odsłon: 198
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry