OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  PRZETARGU  NA  WYKONANIE  NAWIERZCHNI DROGI   W  STANISŁAWICACH

 

 

 Dotyczy: przetargu  nieograniczonego  na  wykonanie   nawierzchni  drogi  w Stanisławicach

 

                                                                                       

Zawiadomienie o wyniku  postępowania/odrzuceniu /wykluczeniu 

 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający  informuje, że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na wykonanie zadania pn.:

                                         „Wykonanie  nawierzchni  drogi   w  Stanisławicach”


Za najkorzystniejszą  uznano  ofertę  Wykonawcy,   którym   jest:  
TRANS-KAM”  Robert Kupis
 Stary Rynek 2 m 34,  95-010  Stryków                                            

z  ceną   brutto    21.903,84  zł.

(słownie: dwadzieścia jeden  tysięcy  dziewięćset  trzy  złote  84/100).

 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.

 

Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy  złożyli  oferty  wraz  ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w

kryterium cena

Łączna punktacja

1.

 

TRANS-KAM”  Robert Kupis
 Stary Rynek 2 m 34,  95-010  Stryków                                           

 

 300,00

 300,00

2.

 

Przedsiębiorstwo  Usługowo-Transportowe „FA-BUD” Michał Nowacki, Pniewo Małe 16, 99-311 Bedlno

 267,09

  267,09

 

  1. Zamawiający  informuje,     zgodnie  z  art.  94  ust. 1 pkt. 2   zawrze   umowę   w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  terminie  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  przesłania  faksem   zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty.

 

  1. Odrzucono następujące oferty:     nie odrzucono żadnej oferty.

  

  1. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy.  

 

 

   

   Bedlno, dnia  16.09.2013 r.

                                                                                                           Wójt  Gminy

                                                                                      mgr inż. Krzysztof  Kołach

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-09-18 11:51:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-18 11:51:48
  • Liczba odsłon: 182
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry