OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  PRZETARGU  NA  WYKONANIE  NAWIERZCHNI DROGI   W  M.  BEDLNO - WIEŚ

 

     Dotyczy: przetargu  nieograniczonego  na  wykonanie   nawierzchni  drogi  w m  Bedlno-Wieś.

 

                                                                                       

Zawiadomienie o wyniku  postępowania/odrzuceniu /wykluczeniu 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający  informuje, że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na wykonanie zadania pn.:

                            „Wykonanie  nawierzchni  drogi   w m. Bedlno - Wieś”

Za najkorzystniejszą  uznano  ofertę  Wykonawcy,   którym   jest:  Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe  „FA-BUD”    Michał Nowacki    Pniewo Małe 16,   99-311 Bedlno

z  ceną   brutto    14.760,00  zł.

(słownie: czternaście   tysięcy  siedemset  sześćdziesiąt   złotych  00/100).

 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.

 

Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy  złożyli  oferty  wraz  ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w

kryterium cena

Łączna punktacja

1.

 

Przedsiębiorstwo  Usługowo-Transportowe „FA-BUD” Michał Nowacki, Pniewo Małe 16, 99-311 Bedlno

 300,00

  300,00

2.

 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Łowiczu Sp. z o.o.  m. Jamno,  99-400  Łowicz

 

  214,29

  214,29

 

  1. Zamawiający  informuje,     zgodnie  z  art.  94  ust. 1 pkt. 2   zawrze   umowę   w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  terminie  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  przesłania  faksem   zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty.

 

  1. Odrzucono następujące oferty:     nie odrzucono żadnej oferty.

  

  1. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy.  

 

 

 

 

 Bedlno, dnia 11.06.2013 r.

                                                                                                            Wójt  Gminy
                                                                                                   mgr inż. Krzysztof  Kołach
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-06-12 13:46:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-12 13:46:21
  • Liczba odsłon: 180
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry