OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  PRZETARGU  NA  WYKONANIE  NAWIERZCHNI DROGI  W  BEDLNIE

 

 

       Dotyczy: przetargu  nieograniczonego  na  wykonanie   nawierzchni  drogi  w  Bedlnie.

 

                                                                                       

Zawiadomienie o wyniku  postępowania/odrzuceniu /wykluczeniu 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający  informuje, że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na wykonanie zadania pn.:

                            „Wykonanie  nawierzchni  drogi   w  Bedlnie”

Za najkorzystniejszą  uznano  ofertę  Wykonawcy,   którym   jest:  Przedsiębiorstwo Robót  Inżynieryjno - Drogowych   w  Łowiczu  Sp. z o.o.  m.  Jamno,  99-400  Łowicz

z  ceną   brutto    60.353,15  zł.

(słownie: sześćdziesiąt   tysięcy trzysta  pięćdziesiąt  trzy  złote  15/100).

 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.

 

Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy  złożyli  oferty  wraz  ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w

kryterium cena

Łączna punktacja

1.

 

Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowych  Sp. z o.o.

ul. Kard.  St. Wyszyńskiego  13, 99 – 300  Kutno

 280,62

  280,62

2.

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A.
ul.  Krośniewicka 5,  09-500  Gostynin

 271,74

  271,74

3.

 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Łowiczu Sp. z o.o.  m. Jamno,  99-400  Łowicz

 

  300,00

  300,00

 

  1. Zamawiający  informuje,     zgodnie  z  art.  94  ust. 1 pkt. 2   zawrze   umowę   w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  terminie  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  przesłania  faksem   zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty.

 

  1. Odrzucono następujące oferty:     nie odrzucono żadnej oferty.

  

  1. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy.  

 

                                                                                           

Bedlno, dnia 11.06.2013 r.

                                                                                                            Wójt  Gminy
                                                                                            mgr inż. Krzysztof  Kołach

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-06-12 13:44:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-12 13:44:55
  • Liczba odsłon: 188
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1653173]

przewiń do góry