OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA „ Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco oraz emulsją asfaltową i grysem na zimno na terenie gminy Bedlno”


271.7.2013

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „ Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco oraz emulsją asfaltową i grysem na zimno na terenie gminy Bedlno”


Zawiadomienie o wyniku postępowania/odrzuceniu /wykluczeniu


Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco oraz emulsją asfaltową i grysem na zimno na terenie gminy Bedlno”

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13, 99 – 300 Kutno

z ceną brutto 72.391,65 zł.

(słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 65 /100).


Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.


Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:


Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w

kryterium cena

Łączna punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13

99 – 300 Kutno300

300

2.

Przedsiębiorstwo Usługowo – Transportowe „FA -BUD” Michał Nowacki, Pniewo Małe 16, 99-311Bedlno


288

288

  1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


  1. Odrzucono następujące oferty: nie odrzucono żadnej oferty.

  1. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy.Na podstawie pełnomocnictwa

z dnia 03.06.2013r

Sekretarz Gminy


Jacek Gasik


Bedlno,dnia 06.06.2013rInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-06-06 09:51:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-06 09:51:40
  • Liczba odsłon: 192
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1661536]

przewiń do góry