OGŁOSZENIE    O  WYNIKU    PRZETARGU   NA   ODBIÓR   I    ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH  OD  WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI  ZAMIESZKAŁYCH   Z  TERENU  GMINY  BEDLNO


271.5.2013

 

                                                                                                 

 

 

Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający  informuje, że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na wykonanie zadania pn.:

      „odbiór  i   zagospodarowanie   odpadów   komunalnych   od   właścicieli   nieruchomości    
                                         zamieszkałych  z  terenu   Gminy  Bedlno.
.

 

 

Za  najkorzystniejszą  uznano  ofertę  Wykonawcy,   którym   jest: Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta  EKO SERWIS Spółka  z o.o.   99-300  Kutno  ul. Łąkoszyńska 127       

 z  ceną   brutto  561.038,40  zł.

(słownie: pięćset  sześćdziesiąt  jeden  tysięcy  trzydzieści  osiem  złotych   40/100).

 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.

 

Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i  porównania  złożonych ofert:

       

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w

kryterium cena

1.

 

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta  EKO SERWIS Spółka  z o.o.   99-300  Kutno  ul. Łąkoszyńska 127       

 400,00

 

  1. Zamawiający  informuje,     zgodnie  z  art.  94  ust. 1 pkt.  2   zawrze   umowę   w  sprawie  zamówienia  publicznego w  terminie  nie  krótszym  niż 10  dni  od  dnia  przesłania  drogą pocztową   zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty.

 

  1. Odrzucono następujące oferty:     nie odrzucono żadnej oferty.

  

  1. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy.  

 

 

 

 

       Bedlno, dnia 08.05.2013 r.                                         Wójt  Gminy
                                                                               mgr inż. Krzysztof  Kołach
          

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jadwiga Pawlak
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-05-08 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-08 13:10:09
  • Liczba odsłon: 225
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665230]

przewiń do góry