OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  PRZETARGU  NA BUDOWĘ STUDNI  GŁĘBINOWEJ

W  PNIEWIE  –  WYKONANIE  OBUDOWY  STUDNI   GŁĘBINOWEJ   ORAZ  PRZYŁĄCZA  WODOCIĄGOWEGO  I  ELEKTRYCZNEGO   ZWIĄZANEGO  Z WŁĄCZENIEM    NOWEJ    STUDNI   NA  TERENIE   SUW  W  MIEJSCOWOŚCI  PNIEWO                                                                                                                                                                                                          

 

   271.2.2013                                                                                           
                                                                                                    

                                                                             

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie - Budowa  studni  głębinowej w  Pniewie – wykonanie  obudowy  studni  głębinowej  oraz  przyłącza  wodociągowego  i  elektrycznego związanego  z  włączeniem  nowej  studni  na  terenie  SUW  w  miejscowości  Pniewo”.

 

 Zawiadomienie o wyniku  postępowania/odrzuceniu /wykluczeniu 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający  informuje, że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na wykonanie zadania pn.:

„Budowa  studni  głębinowej  w Pniewie - wykonanie  obudowy  studni  głębinowej  oraz  przyłącza  wodociągowego  i  elektrycznego  związanego  z  włączeniem nowej  studni na  terenie  SUW  w  miejscowości  Pniewo”.

 

Za  najkorzystniejszą  uznano  ofertę  Wykonawcy,   którym   jest:   Zakład Studniarski  Leopold  Śmiałkowski ,  ul. Hortensji  28,    91-480  Łódź,   z  ceną   brutto  129.764,05  zł.

(słownie: sto dwadzieścia  dziewięć  tysięcy  siedemset sześćdziesiąt cztery  złote 05/100).

 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.

 

Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i  porównania  złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w

kryterium cena

1.

 

Zakład  Wiertniczy  Marek  Rybicki

ul. Wysockiego 9,  96-300  Żyrardów

  265,38

2.

Zakład Studniarski Leopold  Śmiałkowski

ul. Hortensji  28,   91-480  Łódź

   300,00

 

  1. Zamawiający  informuje,   iż  zgodnie  z  art.  94  ust. 1 pkt.  2   zawrze   umowę   w  sprawie  zamówienia  publicznego w  terminie  nie  krótszym  niż 10  dni  od  dnia  przesłania  drogą pocztową   zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty.

 

  1. Odrzucono następujące oferty:     nie odrzucono żadnej oferty.

  

  1. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy.  

 

 

Bedlno, dnia  26.02.2013 r.

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jadwiga Pawlak
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-27 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-27 14:25:35
  • Liczba odsłon: 217
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1661569]

przewiń do góry