OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA

„Zakup paliw do autobusów szkolnych, pojazdów strażackich i innych pojazdów stanowiących własność Gminy Bedlno”
Gmina Bedlno informuje, że w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 12.12.2012 roku zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, na „ Zakup paliw do autobusów szkolnych, pojazdów strażackich i innych pojazdów stanowiących własność Gminy Bedlno” dokonano wyboru oferty złożonej przez:Firma Handlowo- Usługowa

„MIZIOŁEK” Michał Miziołek

Sokół 1,99-314 Krzyżanów

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta spełniająca wymogi Zamawiającego. Oferta nie została odrzucona, ani wykonawca nie został wykluczony z postępowania.


Wykonawcy, którzy złożyli oferty w w/w postępowaniu:


Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena


Łączna punktacja


1.Firma Handlowo- Usługowa

„MIZIOŁEK” Michał Miziołek Sokół 1,99-314 Krzyżanów

300,00


300,00Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust.2 zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania drogą pocztową zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wójt Gminy Bedlno

mgr inż. Krzysztof Kołach


Bedlno,dnia 12.12.2012r


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-12-12 13:05:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-12 13:05:49
  • Liczba odsłon: 199
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1653189]

przewiń do góry