OGŁOSZENIE O WYNIKU NA WYKONANIE „Remont drogi Orłów Parcel”

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie „Remont drogi Orłów Parcel”

Zawiadomienie o wyniku postępowania/odrzuceniu /wykluczeniu

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:

„Remont drogi Orłów Parcel”

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. , ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno, z ceną brutto 16.828,86 zł.

(słownie: szesnaście tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych 86/100).


Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.


Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli ważne oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:


Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w kryterium

cena

Łączna punktacja

1

TRANS- KAM ROBERT KUPIS

95-010 Stryków, Stary Rynek 2m.34

272,58

272,58

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. , ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno

300

300

3

Przedsiębiorstwo Usługowo – Transportowe

„FA-BUD” Michał Nowacki,99-311 Bedlno

Pniewo Małe 16

257,91

257,91


  1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


  1. Wykluczono następujących wykonawców: P.W. „LIDERGO” Piotr Gołębiewski, Grabie Polskie 20, 09-530 Gąbin i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROBUD” Paweł Złotowski , Leszczynek 2a, 99-300 Kutno, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Wykonawcy zostali wykluczeni, ponieważ w terminie nie uzupełnili wymaganych w siwz dokumentów spełniających warunki udziału w postępowaniu.


  1. Odrzucono następujące oferty: P.W. „LIDERGO” Piotr Gołębiewski, Grabie Polskie 20, 09-530 Gąbin i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROBUD” Paweł Złotowski , Leszczynek 2a, 99-300 Kutno, na podstawie art. 24 ust. 4 w związku z nie uzupełnieniem dokumentów oferty Wykonawców wykluczonych uznano za odrzucone.


Wójt Gminy

mgr inż. Krzysztof Kołach

Bedlno, dnia 01.10.2012


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-10-02 10:14:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-02 10:14:24
  • Liczba odsłon: 194
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665160]

przewiń do góry