Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1    FORMULARZ   OFERTOWY   - wersja *.pdf

Załącznik nr 2  WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA -
wersja *.pdf

Załącznik nr 3 
WYKAZ WYKONANYCH SZKOLEŃ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT - wersja *.pdf

Załącznik nr 4  OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - wersja *.pdf

Załącznik nr 5 OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU  Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - wersja *.pdf

Załącznik Nr 6  Umowa
  - wersja *.pdf