Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Droga do samodzielności” w Gminie Bedlno

DrukujPDF

 Zamówienie obejmuje organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Droga do samodzielności” w Gminie Bedlno,  dla grupy 14 osób bezrobotnych, klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bedlnie,   współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Nr ogłoszenia : 155549-2012; data zamieszczenia: 17.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie, Bedlno 24, 99-311 Bedlno, tel. 024 282-17-64, faks 024 282-17-50..

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bedlno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Droga do samodzielności” w Gminie Bedlno.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Organizacja i przeprowadzenie :

1.Szkolenie zawodowe: „ Opiekunka osób starszych”  dla 5 kobiet.

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do podjęcia pracy w zawodzie opiekunka osób starszych .Liczba godzin szkolenia musi być zgodna ze standardami MPiPS, średnio 100h.

2.Szkolenie zawodowe: „Docieplacz budynków” dla 3 mężczyzn.

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do podjęcia pracy w zawodzie docieplacz budynków.

Liczba godzin szkolenia - średnio 100h.

3..Kurs Prawo Jazdy kat.B. dla 6 uczestników.

Celem kursu  jest teoretyczna i praktyczna nauka każdego uczestnika jazdy samochodem osobowym. Liczba godzin kursu łącznie 60 ( 30h teorii i 30 h praktyki).

4. Dla 6 osób, uczestników kursu Prawo Jazdy kat.B ma zostać zorganizowany egzamin praktyczny .

5.Warsztaty grupowe z doradcą zawodowym dla 12 osób, uczestników szkoleń zawodowych i kursu Prawo Jazdy kat.B, wskazanych przez zamawiającego, w ilości 30h oraz dla tych samych uczestników indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w ilości 5h dla 1 uczestnika (łącznie 60h).

W celu opracowania IPD, pomoc w zaplanowaniu ścieżki rozwoju zawodowego, omówienia technik poszukiwania pracy, nauka pisania CV i listu motywacyjnego , pozyskanie umiejętności zachowania się na rozmowie kwalifikacyjnej.

6.Warsztaty kompetencji życiowych i umiejętności społecznych- grupowe  dla 12 osób wskazanych przez zamawiającego, w ilości 30h , oraz indywidualne konsultacje z psychologiem w ilości 5h dla 1 uczestnika (60h). W celu nauki zarządzania czasem, radzenie sobie ze stresem, umiejętność rozwiązywania konfliktów, budowanie poczucia własnej wartości, nauka postawy asertywnej, rozwijanie postaw aktywnych.

7.Zorganizowanie badań z medycyny pracy dla 14 uczestników szkoleń, potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu z kierunków szkoleń.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Wykonanie zamówienia: od 06.08.2012 do 20.12.2012 roku

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku

składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty musza

być złożone przez każdy podmiot. Ocena spełniania warunku wymaganego od

wykonawców prowadzona będzie metodą : spełnia, nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

1.                  W celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty

1.       wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;

Do oferty należy dołączyć kserokopie dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają uprawnienia do wykonywania usług objętych przedmiotem zamówienia (licencje) (załącznik nr 2 do SIWZ).

Jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował winien przedłożyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

2.       wykonawca powinien posiadać doświadczenie w wykonywaniu usług o charakterze i złożoności porównywanej zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia i wykazanie przeprowadzonych minimum 2 szkoleń w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców usług oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (załącznik  nr 3 do SIWZ).  Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców prowadzona będzie metodą : spełnia, nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające, że  dysponuje odpowiednio przygotowanymi pomieszczeniami oraz wyposażeniem zapewniającym wykonanie przedmiotu zamówienia. Do ofert należy załączyć opis proponowanych warunków lokalowych oraz ich wyposażenia. Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców prowadzona będzie metodą spełnia, nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca złoży wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ, który przewiduje wykazanie osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia -odrębny dla każdego szkolenia oraz dokumenty potwierdzające uprawnienia trenerów do prowadzenia szkoleń w zakresie danego szkolenia . Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców prowadzona będzie metodą: spełnia, nie spełnia.

 

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca złoży załącznik nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców prowadzona będzie metodą : spełnia, nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych szkoleń w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje odpowiednio przygotowanymi pomieszczeniami oraz wyposażeniem zapewniającym wykonanie przedmiotu zamówienia,  
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena -100%

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugbedlno.bip.org.pl .
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie, Bedlno 24, 99-311  Bedlno, tel./fax 24 282-17-64, 24 282-17-50, parter , pokój nr 4.

IV.4.4) Termin składania ofert: 26.07.2012r do godz. 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie, Bedlno 24, 99-311  Bedlno, tel./fax 24 282-17-64, 24 282-17-50, parter , pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Szkolenia finansowane  w ramach projektu „Droga do samodzielności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

IV.4.7) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.5) Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej :zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

IV.6) Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów - zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

IV.7) Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna : zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznych.

IV.8) Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień : zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Wszczęcie postępowania:

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie, Bedlno 24, 99-311 Bedlno,

Z dniem zamieszczenia ogłoszenia tj. 17.07.2012 r. wszczyna się postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dla przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Droga do samodzielności” w Gminie Bedlno.

 

Poprawny CSSPoprawny XHTML 1.0 Transitional

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-07-18 14:08:35
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-18 14:08:35
 • Liczba odsłon: 272
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665245]

przewiń do góry