Sprawa nr : 271.14.2012

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

Nazwa Zamawiającego:        Gmina Bedlno

REGON:                                611015543

NIP:                                        775-24-06-180

Miejscowość                           Bedlno

Adres:                                                99-311 Bedlno, woj. łódzkie

Strona internetowa:              www.ugbedlno.bip.org.pl

Godziny urzędowania:          od 7 30   do 15 30

 

 

TRYB ZAMÓWIENIA -   PODSTAWA PRAWNA:

 

1.       Tryb udzielenia zamówienia – niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości poniżej 5.000.000 EURO, na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

2.       Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817)

3.       Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia publicznego (Dz.U. Nr 282, poz. 1650)

4.       Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 243, poz. 1623 )

5.       w sprawach nieuregulowanych ustawą Prawo zamówień publicznych, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.   – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

6.       Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo   geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 228 poz. 1947 z póź. zm.)

 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

1.     Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Budowa studni głębinowej w Głuchowie - „wykonanie obudowy   studni głębinowej   oraz   przyłącza   wodociągowego   i   elektrycznego   związanego   z   włączeniem   nowej   studni na   terenie   SUW   w   miejscowości   Głuchów .

       Opis przedmiotu zamówienia :

Zakres   robót   obejmuje   wykonanie   obudowy   studni   głębinowej   nr 3 z   kręgów   żelbetowych   fi 2000 mm z   przykrywą   betonową   oraz   wykonanie   przyłącza   wodociągowego   i   elektrycznego na   terenie   działki   nr   60/3   w   Głuchowie.

 

2.         Szczegółowy zakres robót określają: dokumentacja     projektowa,   przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót .

3.     Wykonawca powinien zapoznać się z terenem budowy (wizja w terenie).

4.     Z uwagi na wskazanie w dokumentacji projektowej znaków towarowych i nazw   producentów -     Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert w których poszczególne urządzenia bądź

materiały wymienione w dokumentacji projektowej   mogą być zastąpione urządzeniami   bądź materiałami równoważnymi. Za urządzenia bądź materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie gorsze ( lub lepsze) parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej.

 

 

 

Nomenklatura

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45255110-3

Roboty budowlane w zakresie studni.

     

II. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA: składania ofert częściowych, wariantowych.

                                         

III. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

 

IV.   TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

1.       Rozpoczęcie – po podpisaniu umowy

2.       Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 60 dni od   podpisania   umowy.

 

V.      EWENTUALNE ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W UMOWIE W STOSUNKU DO OFERTY:

 

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:

  1. Zmiany terminu przewidzianego dla zakończenia robót:

a) działania siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,

c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

d) z powodu wystąpienia dodatkowych robót, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę.

 

Fakty powyższe muszą być stwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i zatwierdzone przez Zamawiającego w sporządzonym na tę okoliczność protokóle.

Strony ustalą nowy termin z uwzględnieniem przerwy w realizacji robót który zostanie wprowadzony aneksem do umowy.

 

  1. Zmiany wynagrodzenia umownego:

a)        w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty wartości ryczałtowej przedmiotu umowy zgodnie z danymi wynikającymi z kosztorysu   ofertowego ,

b)        w przypadku zaistnienia sytuacji powodującej wprowadzenie w trakcie realizacji zamówienia robót lub materiałów zamiennych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej i kosztorysie   -   zamienne zakresy robót lub materiały zostaną ustalone przed ich realizacją w zatwierdzonym przez Zamawiającego protokóle konieczności, a ich wartość zostanie określona w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę kosztorys. Wykonawca do sporządzenia kosztorysu   przyjmie identyczne czynniki cenotwórcze jakie określił w kosztorysie ofertowym. Wycena powyższa zastąpi wycenę danej pozycji określonej w kosztorysie ofertowym.

 

 

VI.     WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

1.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a)       posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ;

b)       posiadania wiedzy i doświadczenia.

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

wykazania się w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, iż wykonał minimum dwa zamówienia w zakresie   wykonania   obudowy   studni   głębinowej   wraz   z   przyłączem   elektrycznym   i   wodociągowym o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł. każde oraz załączy dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

c)       dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia.

  W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

wykazania, iż osoba która będzie kierować robotami budowlanymi posiada wymagane uprawnienia   do kierowania robotami   instalacyjnymi   i   elektrycznymi .

d)       sytuacji ekonomicznej i finansowej.

                  W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

                    z łożenia   oświadczenia, że   wykonawca   spełnia   warunki   określone w art. 22   ust. 1

                 wskazanej   ustawy.     

2.       Zamawiający wymaga potwierdzenia przez wykonawców braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, tj. na potwierdzenie wymaga złożenia n/w dokumentów:

 

a)       oświadczenia, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w myśl art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg. załącznika nr 3,

b)       aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy – wg. załącznika nr 6,

c)       aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -   wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d)       aktualnego zaświadczenia właściwego   oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -   wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie przez Zamawiającego
na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. VII. SIWZ z których jednoznacznie musi wynikać, iż stosując formułę „spełnia – nie spełnia” wykonawca spełnił w/w warunki .

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYMIENIONYCH w pkt. VI:

 

1.       W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:  

 

a)       oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – druk załącznika nr 2,

b)       wykaz wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzających wymóg określony w pkt. VI. 1. b) , z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wg załącznika nr 4;

c)       wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiadających za kierowanie robotami   instalacyjnymi   i   elektrycznymi (minimum potwierdzenie wymogu określonego w pkt. VI. 1. c) , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, oraz doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 5.

d)       oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – wg załącznika nr 5,

 

2.       W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia n/w dokumentów:

  a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy – wg. załącznika nr 6,

     b) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że

           Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane

         prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie

         w całości wykonania decyzji właściwego organu -   wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące

         przed upływem terminu składania ofert,

  c) aktualnego oświadczenia, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie

     zamówienia w myśl art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych –wg. załącznika nr 3,

  d) zaświadczenia właściwego   oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

     Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -   wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. VI.1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. VIII SIWZ, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie .

3.       W przypadku składania oferty przez wykonawców wy­ stępujących wspólnie w/w dokumenty składa każdy wykonawca, przy czym warunek wskazany w pkt. VI. ppkt. 1 lit. b) – winien spełnić minimum jeden z wykonawców występujących wspólnie,   pozostałe warunki wskazane w pkt. VI ppkt.1 – mogą być spełnione łącznie natomiast warunek wskazany w pkt. VI ppkt. 2 – musi spełnić każdy z wykonawców występujący wspólnie.

 

4.       Zamawiający   dopuszcza   także równoważne   kwalifikacje, zdobyte w innych   państwach, na zasadach określonych w art. 12a   ustawy   z   dnia   7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z   uwzględnieniem   postanowień   ustawy   z dnia   18 marca 2008 r. o zasadach   uznawania   kwalifikacji zawodowych   nabytych   w   państwach   członkowskich Unii   Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63, poz. 394 ze zm.)

 

5.       Jeżeli   wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w :

1) pkt. VII ppkt.2 lit. b), c), d) SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

§   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

§   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

§   nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.       Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w w/w pkt. 5.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

VIII.    Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 

IX.          INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIENIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 

1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami :

a)       Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania ich faksem pod warunkiem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

b)       Wyjaśnienie treści SIWZ są formułowane na piśmie, na wniosek (zapytanie) Wykonawcy. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem iż wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

c)       Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. b), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

d)       Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania oraz na stronie internetowej na której udostępniono SIWZ.

e)       Zamawiający, informuje, iż w przypadku przedłużenia terminu składania ofert nie wpływa to na bieg terminu składania wniosku o którym mowa w pkt. b).

f)        W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wyko­nawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ. W przypadku gdy zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP.

g)       Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Jadwiga Pawlak      tel.   024   282 14 20, adres do korespondencji: Urząd Gminy Bedlno, Bedlno 24, 99-311   Bedlno.    

 

2.     Przekazywanie oświadczeń lub dokumentów :

a)       Wymagane oświadczenia i dokumenty należy składać zgodnie z opisem pkt . XII ppkt. 9 SIWZ.

b)       W przypadku gdy Wykonawcy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwo,   Zamawiający wzywa wykonawców do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia oferty składa w/w dokumenty i oświadczenie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z opisem pkt. XII ppkt.9 oraz odpowiednio w tym zakresie wg. opisu pkt. XIII SIWZ.

 

X.        WADIUM:

1.                  Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 1.300,00 zł. słownie: tysiąc trzysta      złotych

2.                  Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie wyznaczonym na złożenie oferty tj. do dnia    20.07.2012   roku, godz. 9.00

3.                  Wykonawca może wnieść wadium w:

a)       pieniądzu,

b)       poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)       gwarancjach bankowych,

d)       gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)       poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

4.         W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić wadium przelewem na rachunek: 28 9021 0008 0010 6454 2000 0028 (Zamawiający prosi o dołączenie do oferty kserokopii przelewu)

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które
w wyznaczonym terminie składania ofert znajduje się na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego.

5.         Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6.