Sprawa nr : 271.14.2012

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

Nazwa Zamawiającego:        Gmina Bedlno

REGON:                                611015543

NIP:                                        775-24-06-180

Miejscowość                           Bedlno

Adres:                                                99-311 Bedlno, woj. łódzkie

Strona internetowa:              www.ugbedlno.bip.org.pl

Godziny urzędowania:          od 7 30   do 15 30

 

 

TRYB ZAMÓWIENIA -   PODSTAWA PRAWNA:

 

1.       Tryb udzielenia zamówienia – niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości poniżej 5.000.000 EURO, na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

2.       Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817)

3.       Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia publicznego (Dz.U. Nr 282, poz. 1650)

4.       Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 243, poz. 1623 )

5.       w sprawach nieuregulowanych ustawą Prawo zamówień publicznych, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.   – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

6.       Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo   geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 228 poz. 1947 z póź. zm.)

 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

1.     Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Budowa studni głębinowej w Głuchowie - „wykonanie obudowy   studni głębinowej   oraz   przyłącza   wodociągowego   i   elektrycznego   związanego   z   włączeniem   nowej   studni na   terenie   SUW   w   miejscowości   Głuchów .

       Opis przedmiotu zamówienia :

Zakres   robót   obejmuje   wykonanie   obudowy   studni   głębinowej   nr 3 z   kręgów   żelbetowych   fi 2000 mm z   przykrywą   betonową   oraz   wykonanie   przyłącza   wodociągowego   i   elektrycznego na   terenie   działki   nr   60/3   w   Głuchowie.

 

2.         Szczegółowy zakres robót określają: dokumentacja     projektowa,   przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót .

3.     Wykonawca powinien zapoznać się z terenem budowy (wizja w terenie).

4.     Z uwagi na wskazanie w dokumentacji projektowej znaków towarowych i nazw   producentów -     Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert w których poszczególne urządzenia bądź

materiały wymienione w dokumentacji projektowej   mogą być zastąpione urządzeniami   bądź materiałami równoważnymi. Za urządzenia bądź materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie gorsze ( lub lepsze) parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej.

 

 

 

Nomenklatura

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45255110-3

Roboty budowlane w zakresie studni.

     

II. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA: składania ofert częściowych, wariantowych.

                                         

III. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

 

IV.   TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

1.       Rozpoczęcie – po podpisaniu umowy

2.       Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 60 dni od   podpisania   umowy.

 

V.      EWENTUALNE ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W UMOWIE W STOSUNKU DO OFERTY:

 

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:

 1. Zmiany terminu przewidzianego dla zakończenia robót:

a) działania siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,

c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

d) z powodu wystąpienia dodatkowych robót, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę.

 

Fakty powyższe muszą być stwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i zatwierdzone przez Zamawiającego w sporządzonym na tę okoliczność protokóle.

Strony ustalą nowy termin z uwzględnieniem przerwy w realizacji robót który zostanie wprowadzony aneksem do umowy.

 

 1. Zmiany wynagrodzenia umownego:

a)        w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty wartości ryczałtowej przedmiotu umowy zgodnie z danymi wynikającymi z kosztorysu   ofertowego ,

b)        w przypadku zaistnienia sytuacji powodującej wprowadzenie w trakcie realizacji zamówienia robót lub materiałów zamiennych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej i kosztorysie   -   zamienne zakresy robót lub materiały zostaną ustalone przed ich realizacją w zatwierdzonym przez Zamawiającego protokóle konieczności, a ich wartość zostanie określona w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę kosztorys. Wykonawca do sporządzenia kosztorysu   przyjmie identyczne czynniki cenotwórcze jakie określił w kosztorysie ofertowym. Wycena powyższa zastąpi wycenę danej pozycji określonej w kosztorysie ofertowym.

 

 

VI.     WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

1.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a)       posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ;

b)       posiadania wiedzy i doświadczenia.

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

wykazania się w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, iż wykonał minimum dwa zamówienia w zakresie   wykonania   obudowy   studni   głębinowej   wraz   z   przyłączem   elektrycznym   i   wodociągowym o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł. każde oraz załączy dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

c)       dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia.

  W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

wykazania, iż osoba która będzie kierować robotami budowlanymi posiada wymagane uprawnienia   do kierowania robotami   instalacyjnymi   i   elektrycznymi .

d)       sytuacji ekonomicznej i finansowej.

                  W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

                    z łożenia   oświadczenia, że   wykonawca   spełnia   warunki   określone w art. 22   ust. 1

                 wskazanej   ustawy.     

2.       Zamawiający wymaga potwierdzenia przez wykonawców braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, tj. na potwierdzenie wymaga złożenia n/w dokumentów:

 

a)       oświadczenia, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w myśl art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg. załącznika nr 3,

b)       aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy – wg. załącznika nr 6,

c)       aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -   wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d)       aktualnego zaświadczenia właściwego   oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -   wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie przez Zamawiającego
na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. VII. SIWZ z których jednoznacznie musi wynikać, iż stosując formułę „spełnia – nie spełnia” wykonawca spełnił w/w warunki .

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYMIENIONYCH w pkt. VI:

 

1.       W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:  

 

a)       oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – druk załącznika nr 2,

b)       wykaz wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzających wymóg określony w pkt. VI. 1. b) , z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wg załącznika nr 4;

c)       wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiadających za kierowanie robotami   instalacyjnymi   i   elektrycznymi (minimum potwierdzenie wymogu określonego w pkt. VI. 1. c) , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, oraz doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 5.

d)       oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – wg załącznika nr 5,

 

2.       W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia n/w dokumentów:

  a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy – wg. załącznika nr 6,

     b) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że

           Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane

         prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie

         w całości wykonania decyzji właściwego organu -   wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące

         przed upływem terminu składania ofert,

  c) aktualnego oświadczenia, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie

     zamówienia w myśl art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych –wg. załącznika nr 3,

  d) zaświadczenia właściwego   oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

     Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -   wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. VI.1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. VIII SIWZ, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie .

3.       W przypadku składania oferty przez wykonawców wy­ stępujących wspólnie w/w dokumenty składa każdy wykonawca, przy czym warunek wskazany w pkt. VI. ppkt. 1 lit. b) – winien spełnić minimum jeden z wykonawców występujących wspólnie,   pozostałe warunki wskazane w pkt. VI ppkt.1 – mogą być spełnione łącznie natomiast warunek wskazany w pkt. VI ppkt. 2 – musi spełnić każdy z wykonawców występujący wspólnie.

 

4.       Zamawiający   dopuszcza   także równoważne   kwalifikacje, zdobyte w innych   państwach, na zasadach określonych w art. 12a   ustawy   z   dnia   7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z   uwzględnieniem   postanowień   ustawy   z dnia   18 marca 2008 r. o zasadach   uznawania   kwalifikacji zawodowych   nabytych   w   państwach   członkowskich Unii   Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63, poz. 394 ze zm.)

 

5.       Jeżeli   wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w :

1) pkt. VII ppkt.2 lit. b), c), d) SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

§   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

§   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

§   nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.       Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w w/w pkt. 5.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

VIII.    Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 

IX.          INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIENIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 

1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami :

a)       Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania ich faksem pod warunkiem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

b)       Wyjaśnienie treści SIWZ są formułowane na piśmie, na wniosek (zapytanie) Wykonawcy. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem iż wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

c)       Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. b), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

d)       Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania oraz na stronie internetowej na której udostępniono SIWZ.

e)       Zamawiający, informuje, iż w przypadku przedłużenia terminu składania ofert nie wpływa to na bieg terminu składania wniosku o którym mowa w pkt. b).

f)        W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wyko­nawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ. W przypadku gdy zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP.

g)       Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Jadwiga Pawlak      tel.   024   282 14 20, adres do korespondencji: Urząd Gminy Bedlno, Bedlno 24, 99-311   Bedlno.    

 

2.     Przekazywanie oświadczeń lub dokumentów :

a)       Wymagane oświadczenia i dokumenty należy składać zgodnie z opisem pkt . XII ppkt. 9 SIWZ.

b)       W przypadku gdy Wykonawcy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwo,   Zamawiający wzywa wykonawców do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia oferty składa w/w dokumenty i oświadczenie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z opisem pkt. XII ppkt.9 oraz odpowiednio w tym zakresie wg. opisu pkt. XIII SIWZ.

 

X.        WADIUM:

1.                  Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 1.300,00 zł. słownie: tysiąc trzysta      złotych

2.                  Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie wyznaczonym na złożenie oferty tj. do dnia    20.07.2012   roku, godz. 9.00

3.                  Wykonawca może wnieść wadium w:

a)       pieniądzu,

b)       poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)       gwarancjach bankowych,

d)       gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)       poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

4.         W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić wadium przelewem na rachunek: 28 9021 0008 0010 6454 2000 0028 (Zamawiający prosi o dołączenie do oferty kserokopii przelewu)

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które
w wyznaczonym terminie składania ofert znajduje się na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego.

5.         Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6.         W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, wykonawca załączy do oferty oryginał dokumentu . Z treści dokumentu (gwarancji, poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego
w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.         Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium spowoduje wykluczenie wykonawcy.

8.         Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 11.

9.         Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10.     Zamawiający z zastrzeżeniem pkt. 11 zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11.     Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

12.     Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ww. pkt. 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

13.     Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko­wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

14.     Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko­nania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

 

XI.     TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

 

1.                     Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.                     Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni .

3.                     Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego   wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

 

1.         OFERTA WINNA ZAWIERAĆ :

a)       wypełniony i podpisany formularz oferty (wg załącznika nr 1).

b)       oryginał dokumentu wadialnego - oraz kserokopię przelewu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu .

c)       dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. VII. SIWZ potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, wymienionych w pkt. VI. SIWZ.

d)       kosztorys ofertowy w wersji   uproszczonej. Zamawiający   zastrzega, iż   załączony do   oferty   kosztorys   ofertowy   nie   będzie podlegał   sprawdzeniu, wymagany jest jedynie w celu ewentualnego skorzystania z zapisów SIWZ pkt.V.2 i umowie § 4 pkt. 2.  

 

2.     Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ . Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści
z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.

3.     Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez Wykonawców wraz z ich tłumaczeniem na język polski , poświadczonym przez Wykonawcę.

4.     Każdy wykonawca ma prawo złożyć tyko jedną ofertę.

5.     Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6.     Ofertę należy złożyć na (lub według wzoru) druku „Oferta” – załącznik nr 1. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Oferta” opracowanego przez Zamawiającego.

7.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych lub obejmujących część zamówienia.

8.     Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inną trwałą
i czytelną techniką.

9.     Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań
w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Jeśli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii – poświadczenie, oprócz adnotacji: „za zgodność z oryginałem”, musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz.

10.     Zaleca się aby każda kartka oferty wraz ze wszystkimi załącznikami była ponumerowana i parafowana przez osobę podpisującą ofertę oraz trwale spięte. Natomiast wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę.

11.     Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym odbywać   się będą w   złotych polskich.

12.     W przypadku wykazania   doświadczenia na podstawie   wykonania zamówień w innej walucie, wykonawca   zobowiązany jest   w   wykazie „Doświadczenie” wpisać   wartość zamówienia w tej walucie oraz wpisać przeliczenie wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia tych   zamówień.

13.     Zamawiający   informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. Z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem   informacji stanowiących   tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

14.     Zamawiający zaleca , aby informacje   zastrzeżone,   jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej   wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa, lub   spięte (zszyte) oddzielnie   od   pozostałych, jawnych   elementów oferty. W razie braku takiego wskazania, Zamawiający   uzna, że wszelkie   oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie   postępowania     jawne bez   zastrzeżeń.

15.     Zastrzeżenie informacji,   które nie stanowią tajemnicy   przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu   nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. IIICZP 74/05) ich odtajnieniem.

                                                                                                                                           

XIII. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

1.                   Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

2.                   Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej, oznakowanej kopercie w sposób następujący:

Ø   NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES:

Ø   ZAMAWIAJĄCY: Gmina Bedlno

Ø   oferta w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: Budowa studni głębinowej w Głuchowie - „wykonanie   obudowy   studni   głębinowej oraz   przyłącza   wodociągowego i   elektrycznego   w miejscowości   Głuchów

nie otwierać przed: dniem   20.07.2012 r., godzina 9.30.

 

  XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.   Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Bedlno w sekretariacie, w terminie do dnia 20.07.2012   roku do godziny 9.00 .

2.   Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie.

 

XV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

1.   Oferty zostaną otwarte w siedzibie Urzędu Gminy Bedlno w dniu 20.07.2012roku
o godz. 9.30.

2.   Wykonawcy   mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert podczas której:

a)     bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

b)    podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwę (firmy) oraz adresy wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny.

c)     informacje, o których mowa w pkt. a) i b), zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

 

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

       1.   Sposób obliczenia ceny:

a) Wykonawca wskazuje cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego   szczegółowo w SIWZ oraz załącznikach tj.:   dokumentacji projektowej,   specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do   wykonania zamówienia jak również prac uznanych przez wykonawcę w trakcie wizji terenu   budowy za konieczne do wykonania.

        b) Przedmiary robót   zostały przekazane   Wykonawcy   jako   materiał   pomocniczy.   Jeśli w

       przekazanym   przez   Zamawiającego   przedmiarze   robót   budowlano – remontowych   nie

       zostały   ujęte   wszystkie   niezbędne   materiały   i   nakłady   pracy   lub   zostały   ujęte   w innym

      rozmiarze,    Wykonawca    zrealizuje    przedmiot    umowy   w    zakresie    określonym    w

      dokumentacji   projektowej   i   specyfikacji   technicznej   wykonania   i   odbioru   robót, zasadami

     wiedzy   i   sztuki   budowlanej.

2. Zamawiający   informuje,   iż nie   będzie   sprawdzał   kosztorysu   ofertowego,   jest   on      wymagany   jedynie   w   celu   ewentualnego   skorzystania   z   zapisów   ujętych   w   SIWZ   pkt. V.2   i   umowie § 4 pkt. 2.

3. Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:

a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,

b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,

1.                  Zamawiający po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamia o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

XVII. WYCOFANIE OFERTY LUB JEJ ZMIANY:

1.       Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

2.       Powiadomienie o wprowadzeniu zmiany oferty musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”,

3.       Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone również według takich samych wymagań, jak składana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo dopiskiem   „WYCOFANIE”.

4.       Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert   które zostały wycofane nie będą otwierane.

5.       Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY:

1.       Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.

2.       W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

  Cena = 100 %

Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt. przemnożonych przez wagę kryterium i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg. wzoru:

 

 

                                                Najniższa cena oferty

          Kryterium cena     =       ------------------------------ x 100 pkt x   100 %

                                               Cena badanej oferty

 

3.       W przypadku gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

4.       Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5.       Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryterium wyboru.

 

XIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1.                Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną lub w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2.                Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub nie wykluczono żadnego wykonawcy.

3.       Podstawą zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą będzie, przed podpisaniem umowy dostarczenie:

a. dokumentów (kserokopii uprawnień budowlanych) stwierdzających, że wykazana w ofercie osoba   posiada   wymagane   uprawnienia   do   kierowania   robotami   instalacyjnymi   i   elektrycznymi.

b. kserokopię zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

c. złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonego   w pkt. XX SIWZ.

 

XX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

 

1.                   Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

             najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
           10 % ceny brutto wynikającej z oferty.

2.     Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.

3.     Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wyko­nawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a)     pieniądzu;

b)    poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c)     gwarancjach bankowych;

d)    gwarancjach ubezpieczeniowych;

e)      poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed­siębiorczości.

4.     Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

5.     W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

6.     Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pie­niędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

7.     Z kwoty o której mowa w ust.1 niniejszego § Zamawiający:

a)       zwolni 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

b)      zatrzyma 30 % na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, a zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

 

XXI. ISTOTNE WARUNKI UMOWY

Istotne warunki umowy zawiera wzór umowy   załącznik nr   7 do niniejszej specyfikacji.

 

XXII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ:

 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, na zasadach określonych w art. 179-198g Prawa zamówień publicznych
 2. Zamawiający informuje, iż wartość niniejszego zamówienia jest poniżej 5.000.000 EURO .

 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

Załącznik nr 1             -    formularz oferty,

Załącznik nr 2             -    oświadczenie wykonawcy zg. z art. 22 ust.1,

Załącznik nr 3             -     oświadczenie wykonawcy zg. z art. 24 ust. 1,

Załącznik nr 4             -    wykaz   wykonanych robót budowlanych,

Załącznik nr 5             -    wykaz osób które będą wykonywać zamówienie,

Załącznik nr 6 -    oświadczenie wykonawcy zg.   art. 24 ust. 1 pkt. 2 (dotyczy osób fizycznych),

Załącznik nr 7 -     projekt umowy,

Załącznik nr 8    -     dokumentacja   projektowa,

Załącznik nr 9   -   specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

Załącznik nr 10 -   przedmiar   robót.

 

 

Bedlno, dnia   26.06.2012 rok              

Z A T W I E R D Z A M:

    

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do SIWZ

 

...............................................

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

 

OFERTA

z dnia …………………..

 

 

Nazwa i siedziba Wykonawcy* / lidera konsorcjum* /   upoważnionego wspólnika spółki cywilnej*

 

........................................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................................

 

telefon ................................ fax ............................... e-mail: ........................@.............................

 

NIP nr ...............................................................    REGON ...........................................................

 

Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę: ..............................................................................................

 

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego / zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej*
nr: ............................... z dnia ..................................

*niepotrzebne skreślić

 

 

I.

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanym w BZP, siedzibie oraz stronie internetowej Zamawiającego, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ pn.: Budowa   studni głębinowej w Głuchowie - „wykonanie   obudowy   studni   głębinowej   oraz   przyłącza   wodociągowego   i   elektrycznego   związanego   z   włączeniem   nowej   studni   na   terenie   SUW   w miejscowości   Głuchów . ,

za kwotę ryczałtową   netto   ...................................... zł.

( słownie: ................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................)

za kwotę ryczałtową brutto   ...................................... zł.

( słownie: ................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................)

 

Wynagrodzenie brutto uwzględnia podatek VAT w wysokości ………..…… %  

 

II.

Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie     60   dni     od   podpisania   umowy.

 

III.

 

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający żąda wskazania części zamówienia której wykonanie powierzy / nie powierzy* podwykonawcy:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(wpisać zakres rzeczowy powierzany podwykonawcy)

 

IV.

Oświadczam, że w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ, w tym w załączniku nr 7, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

V.

Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

VI.

1.       Udzielam rękojmi i gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia na okres 3 lat.

Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokółu odbioru końcowego zadania.

2.       Zobowiązuję się w okresie gwarancyjnym na własny koszt do przystąpienia do naprawy i usunięcia usterek zgłoszonych   przez Zamawiającego. Termin przystąpienia do naprawy nie będzie dłuższy niż 3 dni.

 

VII.

Wadium w wysokości 1.300,00 złotych   zostało   złożone   w formie:

…………………………………………………………………………………………………………

VIII.

1.     Oświadczam, że w zakresie realizacji przedmiotu umowy będziemy ponosić całkowitą odpowiedzialność za składniki majątkowe własne i Zamawiającego   znajdujące się na placu budowy.

2.     Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz ubezpieczenia budowy od następstw   i zdarzeń losowych, w przeciwnym wypadku ponosić będziemy całkowitą odpowiedzialność za powstałe straty.

3.     Oświadczam, że zapoznałem się z terenem budowy, dokumentacją   projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

IX.

Oświadczam, że w przypadku wygrania przetargu zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości 10 % ceny brutto oferty zostanie wniesione przed podpisaniem umowy.

X.

Ofertę niniejszą składamy na ......................... kolejno ponumerowanych kartkach.

 

 

...........................................................

(miejscowość, data)

 

.............................................

                          (pieczątki imienne i podpisy )

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do SIWZ

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy   Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą, tj. dotyczące:

 

1.       Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 

2.       Posiadania wiedzy i doświadczenia.

 

3.       Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia.

 

4.       Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

 

 

 

 

 

.............................................                                                           .......................................................

          (Miejscowość i data)                                                     (Podpis Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Załącznik nr 3

do SIWZ

 

 

......................................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

Niniejszym oświadczam, iż jest brak podstaw do wykluczenia:

 

……………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………

                                   /nazwa i adres wykonawcy/

 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

.............................................                                                           .......................................................

          (Miejscowość i data)                                                                 (Podpis Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

do SIWZ

 

WYKAZ WYKONYWANYCH W CIĄGU OSTATNICH 5-CIU LAT

ROBÓT BUDOWLANYCH

 

Lp.

Opis zamówienia, miejsce wykonania

Nazwa zamawiającego

Wartość

w Pln

Termin wykonania

Nr str. oferty na której wskazano dokument potwierdzający należyte   wykonanie usługi

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca oświadcza, że:

-     polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zamówienia te zostały wymienione w niniejszym wykazie oraz w tym celu przedstawiam pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji wykonania zamówienia*

-     posiada wiedzę i doświadczenie ponieważ wykonał zamówienia wykazane w niniejszym załączniku*

 

(*) niepotrzebne skreślić

 

 

……………………………….

Miejscowość/data

..........................................................

/podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

 

 

 

Załącznik nr 5

do SIWZ

 

Nazwa i adres Wykonawcy .......................................................................................................

............................................................................................................................................

 

WYKAZ OSÓB,   KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE

WRAZ Z INFORMACJĄ NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI NIEZBĘDNYCH
DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja (rola) w realizacji zamówienia

Opis posiadanych uprawnień, kwalifikacji, doświadczenia, wykształcenie

informacja o podstawie do dysponowania wymienionymi osobami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam/my, że w/w osoba/y będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiadają   wymagane uprawnienia.

 

 

.....................................................

Miejscowość/data

..........................................................

/podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

 

....................................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

 

 

 

 

 

                                                                                      Załącznik nr 6

                                                                                             do SIWZ

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE*

 

 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29   stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759).

 

 

* dotyczy osób fizycznych

 

 

.............................................                                                           .......................................................

          (Miejscowość i data)                                                                 (Podpis Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Załącznik nr 7

                                                                                                            do SIWZ

 

 

 

 

 

 

projekt umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umowa Nr ........

 

zawarta w dniu ......................... roku   w   Bedlnie   pomiędzy G miną Bedlno , reprezentowaną   przez:

 

Wójta Gminy   -mgr   inż.   Krzysztofa   Kołacha

 

zwaną w dalszej   części umowy „Zamawiającym”,

 

a ................................................................................................................................................................. z siedzibą ............................................, ul. ....................................................., wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ...............Wydział KRS, pod Nr KRS..........................., o kapitale zakładowym......................zł.,

lub

Panem/Panią ....................zam...........................(adres), przedsiębiorcą prowadzonym działalność pod firmą....................(nazwa), wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej UM/UG w ..................pod numer......................,

 

  REGON ................................, NIP .................................,

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

 

1.       ..........................................................................................................................................................

 

2. ............................................................................................................................................................

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5.000.000 EURO opublikowanym w BZP oraz stronie internetowej Zamawiającego.

 

§ 1.

Zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy pn.: Budowa studni głębinowej w Głuchowie - „wykonanie obudowy   studni   głębinowej   oraz   przyłącza   wodociągowego   i   elektrycznego   związanego   z   włączeniem   nowej   studni   na   terenie   SUW   w   miejscowości   Głuchów”, którego szczegółowy zakres określa :

a)                   Dokumentacja   projektowa.

b)                   Przedmiar robót.

c)                   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

d)                   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

e)                   Oferta złożona przez wykonawcę

 

§ 2.

 

Wykonanie   przedmiotu umowy w terminie   60   dni   od podpisania   umowy .

 

§ 3.

W zakresie realizacji przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest do:

1.     Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z   dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,    obowiązującymi przepisami ustawy:   Prawa budowlanego, Polskimi Normami, z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z poleceniami Zamawiającego,

2.     Zapewnienia obsługi geodezyjnej (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza).

3.     Przejęcie   terenu   budowy.

4.     Prowadzenia   dziennika   budowy.

5.       Wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu.

6.     W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektów istniejących w toku realizacji zamówienia – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

7.     Przestrzegania przepisów ppoż, bhp i innych przepisów prawa.

8.     Utrzymania na bieżąco ładu i porządku na terenie budowy w trakcie prowadzenia robót oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

9.     Zgłaszania zamawiającemu do odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających.

10. Przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego i dostarczenia Zamawiającemu.

11. Zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru pismem i uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt.2 prawa budowlanego .

12. Przekazania atestów higienicznych i certyfikatów na materiały wbudowane oraz pozostałych dokumentów wymaganych prawem budowlanym.

13. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej w ciągu trzech dni po dokonaniu odbioru końcowego.

14. Ubezpieczenia terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

15. Usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w czasie trwania udzielonej gwarancji jakości.

16 . Zagospodarowanie terenu budowy na własny koszt, w tym zainstalowanie licznika zużycia   energii oraz ponoszenie kosztów zużycia   energii w okresie realizacji robót objętych umową.

§ 4.

 

Ewentualne zmiany postanowień zawartych w umowie:

Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:

 

 1. Zmiany terminu przewidzianego dla zakończenia robót:

a) działania siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,

c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

d) z powodu wystąpienia dodatkowych robót, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę.

 

Fakty powyższe muszą być stwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i zatwierdzone przez Zamawiającego w sporządzonym na tę okoliczność protokóle.

Strony ustalą nowy termin z uwzględnieniem przerwy w realizacji robót który zostanie wprowadzony aneksem do umowy.

 

 1. Zmiany wynagrodzenia umownego:

a)w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót Zamawiający    zastrzega sobie prawo korekty wartości ryczałtowej przedmiotu umowy zgodnie z danymi wynikającymi z kosztorysu   ofertowego .

b)w przypadku zaistnienia sytuacji powodującej wprowadzenie w trakcie realizacji zamówienia robót lub materiałów zamiennych w stosunku do określonych w   projekcie   prac   geologicznych   i   przedmiarze -   zamienne zakresy robót lub materiały zostaną ustalone przed ich realizacją w zatwierdzonym przez Zamawiającego protokóle konieczności, a ich wartość zostanie określona w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę kosztorys szczegółowy. Wykonawca do sporządzenia kosztorysu szczegółowego przyjmie identyczne czynniki cenotwórcze jakie określił w kosztorysie ofertowym. Wycena powyższa zastąpi wycenę danej pozycji określonej w kosztorysie ofertowym.

             c)wprowadzenia ustawowej zmiany stawki podatku VAT

 

§ 5

Do obowiązków Zamawiającego należy:

 1. Protokólarne przekazanie terenu budowy w terminie 7 dni po podpisaniu umowy.
 2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
 3. Dokonanie odbiorów częściowych, odbiorów robót   zanikających   i odbioru końcowego.
 4. Zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

 

§ 6.

1.       Wynagrodzenie za   wykonanie przedmiotu umowy określa się na kwotę ryczałtową:

 

netto   ...................................... zł.

( słownie: ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................)

brutto   ...................................... zł.

( słownie: ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................)

 

Wynagrodzenie brutto uwzględnia podatek VAT w wysokości ………..…… %  

 

2)       Kwota ryczałtowa obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego szczegółowo w SIWZ oraz załącznikach tj.: dokumentacji projektowej,    specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia jak również prac uznanych przez wykonawcę w trakcie wizji terenu budowy za konieczne do wykonania.

3)       Wykonawca w toku wykonywanych robót jest obowiązany do zaniechania wykonywania robót wskazanych przez   inspektora nadzoru, a potwierdzonych protokółem konieczności. W przypadku ograniczenia lub rezygnacji z umownego zakresu robót Zamawiający ma prawo korekty wartości ryczałtowej przedmiotu umowy.

 

§ 7.

1.       Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umów z podwykonawcami – na warunkach wskazanych w przedłożonej umowie w trybie art. 647 1 k.c.

2.       Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących podwykonawcy oraz przedłożyć projekt zawieranej z nim umowy, w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego.

3.       Każda zmiana umowy z podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego.

4.       Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy oraz za wszelkie szkody wynikłe z jego winy.

 

§ 8.

1.Nad prawidłowym przebiegiem robót funkcję Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego pełnić będzie : ........................................................................................................

2. Ze strony Wykonawcy do kierowania robotami instalacyjnymi   i elektrycznymi wyznacza się osobę/y .................................................................................. posiadającą uprawnienia, nr upr. ………………………………………

§ 9.

1.                   Odbiór robót zanikowych :

a)                 wykonawca powiadamiać będzie Zamawiającego o gotowości do odbioru robót zanikowych,   wpisem w dzienniku   budowy oraz pismem dostarczonym do siedziby zamawiającego.

b)                zamawiający dokona odbioru robót zanikowych w terminie 3 dni roboczych od daty przyjęcia zawiadomienia, potwierdzając wpisem w dzienniku   budowy.

 

2.                   Protokół odbioru końcowego :

a)                   wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem w dzienniku   budowy oraz pisemnie
o gotowości wykonanych robót do odbioru końcowego, składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru końcowego robót tj.:

§    protokóły odbiorów technicznych, atesty higieniczne   na wbudowane materiały,

§    dziennik   budowy,

§    oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

§    inwentaryzacja powykonawcza

b)                   zamawiający w terminie 5 dni roboczych potwierdzi osiągnięcie gotowości wykonanych robót do odbioru końcowego lub jego brak powiadamiając o tym Wykonawcę pismem wskazując podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych prac.

c)                   w przypadku stwierdzenia gotowości do odbioru końcowego Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia odbioru i powiadomi uczestników odbioru

d)                   zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru

e)                   protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru

3.                   Wady ujawnione w trakcie odbioru :

a)                 jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę,

b)                jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

c)                 wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

d)                zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia odbioru wraz z powiadomieniem uczestników odbioru, spisując na tę okoliczność stosowny protokół odbioru.

 

§ 10.

1.       Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)               za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1.500,00 PLN   ( tysiąc pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia.

b)               za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 1.000,00 PLN   (tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad.

c)                za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

2.       Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną:

  za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 500,00 zł. za każdy dzień zwłoki.

 

3.       W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązania będącego przedmiotem umowy jest on zobowiązany   do pokrycia wynikłej szkody w pełnej wysokości, bez względu na wartość zastrzeżonych kar umownych. Zobowiązania do pokrycia przez Wykonawcę szkody o której mowa w zdaniu poprzednim dotyczą również zawinionej przez wykonawcę utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

 

 

 

§ 11.

1.       Wykonawca wystawi fakturę końcową płatną w terminie 21 dni od daty jej złożenia u Zamawiającego.

2.       Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3.       Należność wykonawcy wynikająca ze złożonych faktur płatna będzie przelewem na konto

      wskazane w   fakturze

4.       Rozliczenie ewentualnych zakresów robót wykonywanych przez podwykonawców nastąpi w

      oparciu o protokół odbioru technicznego oraz przedstawienie dokumentu terminowej zapłaty

      należności przez Wykonawcę za te roboty.

 

§ 12.

1.       Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na zakres przedmiotu umowy na okres 3 lat.

2.       Bieg rękojmi i gwarancyjny rozpoczyna się z dniem podpisania protokółu odbioru końcowego zadania.

3.       Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.

4.       Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancyjnym na własny koszt do przystąpienia do naprawy i usunięcia usterek   zgłoszonych   przez Zamawiającego. Termin przystąpienia do naprawy nie będzie dłuższy niż 3 dni .

 

§ 13.

1.     Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy - Wykonawca składa zabezpieczenie
w wysokości 10% wartości   brutto niniejszej umowy tj. kwotę...................................... złotych,
w formie:..............................................................................................................................................

2.     Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3.     Z kwoty o której mowa w ust.1 niniejszego § Zamawiający:

a)       zwolni 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane

b)       zatrzyma 30 % na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, a zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

4.     Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym, zwraca zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pie­niędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

5.     W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania wnoszonego w innej formie niż gotówkowej , Wykonawca jest zobowiązany:

a)                złożyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy z ważnością do 30 dnia włącznie liczonego od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

b)                złożyć na dzień odbioru z ważnością począwszy   od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane do 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady w wysokości 30 % kwoty o której mowa w ust. 1.

c)                w przypadku nie złożenia wymienionej w pkt. b) gwarancji we wskazanym terminie   -   Zamawiający powyższą kwotę   potrąci z wystawianych przez Wykonawcę faktur.

 

 

§ 14.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.

 

 

 

 

                                                                      § 15.

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej   zaakceptowanej przez obie strony.

2 Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych rzeczowo dla Zamawiającego.

 

§ 16.

Integralną częścią umowy   jest:

·          Oferta   – załącznik nr 1

 

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egz. dla Zamawiającego i 1egz. dla Wykonawcy.

 

 

 

Zamawiający:                                              Wykonawca:    ______________________________________________________________


Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-07-04 14:49:08
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-04 16:18:44
 • Liczba odsłon: 360
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665093]

przewiń do góry