OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA WYKONANIE Remont mostu rz. Bzura w km 87+480 w miejscowości Orłów Kolonia, gm. Bedlno,pow. Kutno”


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie „Remont mostu rz. Bzura w km 87+480 w miejscowości Orłów Kolonia, gm. Bedlno,pow. Kutno”

Zawiadomienie o wyniku postępowania/odrzuceniu /wykluczeniu


Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:

Remont mostu rz. Bzura w km 87+480 w miejscowości Orłów Kolonia, gm. Bedlno,pow. Kutno”

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: Firma „BUDMEL” Wojciech Żuk ul. Barcewicza 4, 99-300 Kutno, z ceną brutto 36.772,54 zł.

(słownie: trzydzieści sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote 54/100).


Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.


Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli ważne oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:


Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w

kryterium cena

Łączna punktacja

2.


Firma „BUDMEL” Wojciech Żuk ul. Barcewicza 4, 99-300 Kutno.

300

300

  1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


  1. Wykluczono następujących wykonawców: Piotr Pasadyn zakład Usługowo Handlowy „DYNAMIC”Rzuchowa 247, 33- 144 Rzuchowa, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Wykonawcy zostali wykluczeni, ponieważ w terminie nie uzupełnili wymaganych w siwz dokumentów spełniających warunki udziału w postępowaniu.


  1. Odrzucono następujące oferty: Piotr Pasadyn zakład Usługowo Handlowy „DYNAMIC”Rzuchowa 247, 33- 144 Rzuchowa, na podstawie art. 24 ust. 4 w związku z nie uzupełnieniem dokumentów oferty Wykonawców wykluczonych uznano za odrzucone.


Wójt Gminy

mgr inż. Krzysztof KołachBedlno,dnia 01.06.2012r

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-06-01 14:27:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-01 14:27:46
  • Liczba odsłon: 196
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665232]

przewiń do góry