OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA „ Remont cząstkowy nawierzchni dróg destruktowych gminnych remonterem na zimno przy użyciu destruktu i emulsji na terenie gminy Bedlno”


271.14.2012

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „ Remont cząstkowy nawierzchni dróg destruktowych gminnych remonterem na zimno przy użyciu destruktu i emulsji na terenie gminy Bedlno”

Zawiadomienie o wyniku postępowania/odrzuceniu /wykluczeniu


Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:


Remont cząstkowy nawierzchni dróg destruktowych gminnych remonterem na zimno przy użyciu destruktu i emulsji na terenie gminy Bedlno”


Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: Przedsiębiorstwo Usługowo – Transportowe „FA -BUD” Michał Nowacki, Pniewo Małe 16, 99-311 Bedlno

z ceną brutto 25.199,75 zł.

(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 75 /100).


Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.


Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:


Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w

kryterium cena

Łączna punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13

99 – 300 Kutno123

123

2.

Przedsiębiorstwo Usługowo – Transportowe „FA -BUD” Michał Nowacki, Pniewo Małe 16, 99-311Bedlno


300

300

  1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


  1. Odrzucono następujące oferty: nie odrzucono żadnej oferty.

  1. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy.Wójt Gminy

mgr inż. Krzysztof Kołach
Bedlno,dnia 30.05.2012r

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-05-30 14:18:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-30 14:18:10
  • Liczba odsłon: 185
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry