OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  PRZETARGU  NA  WYKONANIE  NAWIERZCHNI DROGI   W  ZLESZYNIE

 

 

 

Dotyczy: przetargu  nieograniczonego  na  wykonanie   nawierzchni  drogi  w  Zleszynie.

 

                                                                                       

Zawiadomienie o wyniku  postępowania/odrzuceniu /wykluczeniu 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający  informuje, że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na wykonanie zadania pn.:

 

                                            „Wykonanie  nawierzchni  drogi   w  Zleszynie”

 

Za najkorzystniejszą  uznano  ofertę  Wykonawcy,   którym   jest:  Przedsiębiorstwo Robót  Drogowych   Sp. z o.o.  ul.  Kard. St. Wyszyńskiegi  13,  90-300  Kutno

z  ceną   brutto    69.807,42  zł.

(słownie: sześćdziesiąt  dziewięć  tysięcy osiemset siedem  złotych 42/100).

 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.

 

Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w

kryterium cena

Łączna punktacja

1.

 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Łowiczu Sp. z o.o.  m. Jamno,  99-400  Łowicz

 

  294,21

 294,21

2.

Przedsiębiorstwo Drogowe Lambdar Sp. z o.o.

ul. Dostawcza 6, 93-231 Łódź

 

  278,31

278,31

3.

Przedsiebiorstwo  Robót  Drogowych  Sp. z o.o.

ul. Kard.  St. Wyszyńskiego  13, 99 – 300  Kutno

 

  300,00

300,00

 

  1. Zamawiający  informuje,     zgodnie  z  art.  94  ust. 1 pkt. 2   zawrze   umowę   w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  terminie  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  przesłania  faksem  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  tj.  04.06.2012 r.

 

  1. Odrzucono następujące oferty:     nie odrzucono żadnej oferty.

  

  1. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy.  

 

 

Bedlno, dnia 28.05.2012 r.

    

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-05-30 07:24:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-30 07:24:37
  • Liczba odsłon: 205
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry