OGŁOSZENIE   O   ZAMÓWIENIU

 

 

NAZWA   I   ADRES   ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina   Bedlno,   99 – 311 Bedlno,   Bedlno 24

Tel. (024)   282 14 23,   fax.   (024)   282 17 50

 

OKREŚLENIE   TRYBU   ZAMÓWIENIA:

 

Niniejsze   postępowanie   prowadzone   jest   w   trybie przetargu   nieograniczonego poniżej   5.000.000 Euro, na podstawie   art. 39 ustawy   z   dnia   29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.   Nr 113, poz.   759   z póź. zm.).

 

ADRES STRONY   INTERNETOWEJ   NA   KTÓREJ   ZAMIESZCZONA   BĘDZIE   SPECYFIKACJA ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA: http://ugbedlno.bip.org.pl

 

ADRES   POD KTÓRYM   MOŻNA   UZYSKAĆ   SIWZ:

 

Gmina   Bedlno,   Bedlno 24,   99-311   Bedlno

Specyfikację istotnych   warunków   zamówienia Zamawiający   przekaże   w   terminie   5   dni   od   daty   otrzymania    wniosku   o   jej przekazanie.   Opłata   za   przekazanie   SIWZ   wynosi   50 zł.

 

PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA:

 

1.   Nazwa   nadana   zamówieniu przez Zamawiającego: „Wykonanie    nawierzchni   drogi

      w   Kazimierku”

2.   Rodzaj   zamówienia: roboty   budowlane

3.   Opis   przedmiotu   zamówienia:

       Przedmiotem zamówienia   jest   wykonanie    nawierzchni    drogi    w   Kazimierku   o

      długości   1 7 0 mb,   szerokości   2 , 7 0 m .   Zakres     robót:   mechaniczne    oczyszczenie

nawierzchni   bitumicznej –   459 m ² ,   wyrównanie   istniejącej   nawierzchni   mieszanką   mineralno-

asfaltową grysowo – żwirową   15 t, skropienie   nawierzchni   emulsją   asfaltową   - 459 m ² ,   wykonanie   warstwy   ścieralnej   z   mieszanki   asfaltowej   grysowo-żwirowej   gr. 4   cm po   zagęszczeniu -   459 m ² .   

 

WSPÓLNY   SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):   45233120-2

CZY   DOPUSZCZA   SIĘ   ZŁOŻENIE   OFERTY   CZĘŚCIOWEJ: Nie

CZY   DOPUSZCZA   SIĘ   ZŁOŻENIE   OFERTY   WARIANTOWEJ: Nie

TERMIN   WYKONANIA   ZAMÓWIENIA:   do dnia 3 0 .0 6 .201 2 r.

 

WARUNKI   UDZIAŁU   W   POSTĘPOWANIU   ORAZ   OPIS   SPOSOBU   DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA   TYCH   WARUNKÓW:

1 .   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

  a) posiadania   uprawnień   do   wykonywania   określonej   działalności   lub czynności, jeżeli przepisy prawa       nakładają obowiązek ich posiadania,

  b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

 

    W   ramach   tego   warunku   wykonawca   zobowiązany   jest   do:       

     wykazania   się   w   okresie   ostatnich   pięciu   lat   przed   upływem   terminu   składania   ofert,   a    

    jeżeli okres     prowadzenia   działalności   jest    krótszy    w    tym    okresie,       wykonał    minimum

     dwa    zamówienia   w   zakresie   budowy,     przebudowy    drogi   o   wartości    nie    mniejszej    niż

      20.000 zł   każde   oraz   załączy    dokumenty    potwierdzające,     że    roboty   zostały   wykonane

    zgodnie    z   zasadami   sztuki    budowlanej   i    prawidłowo    ukończone.  

c) dysponowania   odpowiednim   potencjałem   technicznych   oraz   osobami    zdolnymi   do   

    wykonania     zamówienia.

    W   ramach   tego   warunku   wykonawca   zobowiązany   jest   do:

    w ykazania,     osoba   która   będzie   kierować   robotami   budowlanymi   posiada   wymagane  

    uprawnienia      budowlane   do   kierowania   robotami   w   zakresie:   drogowym,   wpisaną    na    listę  

    członków   Okręgowej   Izby     Inżynierów   Budownictwa,     ubezpieczoną     od     odpowiedzialności

     cywilnej.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

2. Zamawiający     wymaga     potwierdzenia      przez      wykonawców       braku     podstaw      do     

     wykluczenia   z   powodu    niespełnienia    warunków,    o    których    mowa   w    art.   24   ust. 1

     ustawy   – Prawo     Zamówień    Publicznych,     na     potwierdzenie     wymaga   złożenia       n/w  

     dokumentów:

 

  a) oświadczenia,     nie   podlega   wykluczeniu   z   postępowania   o   udzielenie   zamówienia   w  

        myśl   art.   24   ust.   1   ustawy Prawo   zamówień publicznych,

  b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli   odrębne   przepisy   wymagają   wpisu    do    rejestru,

        w   celu   wykazania     braku    podstaw     do     wykluczenia     w     oparciu     o     art.     24   ust. 1   pkt.   2

       ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem    terminu składania    ofert,   a  

      w   stosunku     do     osób     fizycznych   w     zakresie   art.   24   ust. 1   pkt. 2   ustawy,

  c) aktualnego    zaświadczenia    właściwego   naczelnika    urzędu    skarbowego    potwierdzającego,  

      że     Wykonawca      nie    zalega    z    opłacaniem      podatków,    lub   zaświadczenia,   że   uzyskał   

       przewidziane    prawem       zwolnienie,       odroczenie      lub      rozłożenie      na    raty    zaległych

      płatności,     lub    wstrzymanie     w   całości    wykonania    decyzji    właściwego    organu   -

       wystawione    nie    wcześniej    niż   3    miesiące      przed     upływem     terminu     składania     ofert,

  d) aktualnego    zaświadczenia    właściwego    oddziału    Zakładu    Ubezpieczeń    Społecznych     

      lub    Kasy     Rolniczego   Ubezpieczenia   Społecznego   potwierdzającego,   że   wykonawca   nie  

        zalega     z     opłacaniem      składek    na     ubezpieczenia      zdrowotne     i     społeczne     lub   

      potwierdzenia,    że    uzyskał     przewidziane        prawem   zwolnienie,   odroczenie   lub rozłożenie  

     na   raty   zaległych   płatności   lub   wstrzymanie   w    całości    wykonania     decyzji     właściwego  

       organu   -   wystawione   nie   wcześniej   niż   3   miesiące   przed        upływem   terminu   składania

      ofert.

Ocena   spełnienia   powyższych   warunków   dokonana   będzie   przez   Zamawiającego   na   podstawie złożonych   przez   Wykonawców   dokumentów   i   oświadczeń   określonych   w   pkt. 9   SIWZ   z których   jednoznacznie   musi   wynikać,     stosując   formułę   „spełnia   -   nie   spełnia”   wykonawca   spełnił   w/w   warunki.        

 

WYKAZ   OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW   JAKIE   MAJĄ   DOSTARCZYĆ   WYKONAWCY   W   CELU   POTWIERDZENIA   SPEŁNIENIA   WARUNKÓW   UDZIAŁU   W   POSTĘPOWANIU:

1. W   celu   potwierdzenia    spełnienia   warunków   udziału   w   postępowaniu   oferta   musi   zawierać   następujące   dokumenty   i   oświadczenia:

    a) oświadczenie   Wykonawcy,że spełnia   warunk i   określone w   art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo

      zamówień   publicznych    -   druk   załącznika   Nr 3   do SIWZ,

b) wykaz    wykonywanych    robót    w    zakresie    niezbędnym   do   wykazania   spełnienia    warunku

     wiedzy   i   doświadczenia    w    okresie    pięciu    lat    przed    upływem     terminu    składania    ofert,  

      a    jeżeli   okres   prowadzenia   działalności jest   krótszy – w tym   okresie,   potwierdzających  

      wymóg    określony   w   pkt.   8   l. b),    z podaniem   ich   rodzaju    i    wartości,   daty i    miejsca

  wykonania   oraz    załączeniem   dokumentu   potwierdzającego,     że    roboty    zostały    wykonane

    zgodnie z zasadami   sztuki   budowlanej   i prawidłowo   ukończone - wg   załącznika nr 5 do   SIWZ.

c) wykaz   osób,   które   będą    uczestniczyć w   wykonaniu zamówienia,   w   szczególności

      odpowiadających za    kierowanie    robotami    budowlanymi,     wraz   z informacjami   na   temat   ich

      kwalifikacji     zawodowych,   doświadczenia   i     wykształcenia     niezbędnych    do   wykonania

     zamówienia,    a    także    zakresu   wykonywanych    przez     nich     czynności,    oraz   informacji   o

     podstawie   do   dysponowania   tymi     osobami    -   wg     załącznika    nr   6 do   SIWZ.

  d) oświadczenie,   że   osoby,   które   będą   uczestniczyć   w   wykonaniu   zamówienia,   posiadają

     wymagane      uprawnienia.

 

2. W   celu     potwierdzenia    braku   podstaw   do    wykluczenia   z    powodu    niespełnienia    warunków,    o    których   mowa   w   art.   24   ust. 1   ustawy – Prawo   Zamówień Publicznych, Zamawiający    wymaga   złożenia    n/w    dokumentów:

  a) oświadczenia,     nie   podlega   wykluczeniu   z   postępowania   o   udzielenie   zamówienia   w

        myśl   art. 24   ust.   1   ustawy Prawo   zamówień publicznych   -   wg.   załącznika   nr 4   do SIWZ ,